The Twinflower (Linnaea borealis L.) in the northern part of the Południowopodlaska Lowland

Marek Tadeusz Ciosek 1 , Janusz Krechowski 1 , Roman Sikorski 1 , Agata Trębicka 1 , and Katarzyna Piórek 1
 • 1 Botany Institute, Department of Biology, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, ul. B. Prusa 12, 08-110 Siedlce, Poland

Abstract

Linnaea borealis, the twinflower, is considered a critically endangered species in the Południowopodlaska Lowland. The disappearance of the twinflower is mainly caused by habitat changes resulting from forest management, but also light deficiency due to the increase in canopy cover and growth of the shrub layer (processes of succession).

The aim of the paper is to present the actual distribution and phytosociological characteristics of L. borealis in the northern part of the Południowopodlaska Lowland. In this region, only three out of ten known areas of occurrence (Werchliś, Serpelice, Grala-Dąbrowizna) have endured to the present day. The twinflower occurs in pine forest, Peucedano-Pinetum, and mixed forest, Querco roboris-Pinetum, communities.

A decrease in the ground cover of twinflower populations was observed in all existing twinflower locations. Although the area covered by the Linnaea borealis population in Werchliś increased tenfold during the last 20 years (from about 200 m2 in 1993 to 1970 m2 in 2013), its cover-abundance according to the Braun-Blanquet scale decreased from 5 to 3. The increase in the area covered by the twinflower population together with the accompanying decrease in cover-abundance is probably not a manifestation of species dynamics but rather a response to disadvantageous environmental changes (growth of canopy cover and shrub layer). Progressive light reduction can initiate the process of fragmentation of a population.

A decrease in the cover-abundance of the L. borealis population (from 4 to 2) was also observed in Serpelice. Its area was reduced to half of its original size due to anthropogenic destruction of this location. In the third region, Grala-Dąbrowizna, also the negative effects of competitive species (e.g. Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea) are considered.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Biernacki A. 1962. Nowe stanowisko zimoziołu północnego Linnaea borealis L. w południowej Wielkopolsce. Przyroda Polski Zachodniej 6: 67–70.

 • Braun-Blanquet J. 1964. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. Wien-New York, Springer Verlag.

 • Browicz K., Gostyńska-Jakuszewska M. 1966. Linnaea borealis L., in: Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce, 5 (eds. S. Białobok, Z. Czubiński). Warszawa, PAN, Zakład Dendrologii i Arboretum Kórnickie, p. 21–24.

 • Bróż E. 1990. Lista wymierających i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych Krainy Świętokrzyskiej. Rocznik Świętokrzyski 17: 97–105.

 • Ciosek M. 1998. Zimoziół północny Linnaea borealis na terenie Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 54(6): 112–114.

 • Czarnota K. 1973. Stanowisko zimoziołu północnego Linnaea borealis i barwinka pospolitego Vinca minor w Puszczy Białej na Mazowszu. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 29(2): 69–70.

 • Czubiński Z. 1950. Z zagadnień geobotanicznych Pomorza Zachodniego. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 2(4): 439–658.

 • Dajdok Z., Krzysztofiak A, Krzysztofiak L., Romański M., Śliwiński M. 2007. Rośliny inwazyjne w Wigierskim Parku Narodowym. Krzywe, Wigierski Park Narodowy. http://www.wigry.win.pl/inwazyjneWPN.pdf

 • Eichler B. 1883. Spis roślin jawnopłciowych rosnących w okolicach Międzyrzecza położonego w guberni Siedleckiej, w powiecie Radzyńskim. Pamiętnik Fizyograficzny 3: 318–329.

 • Fijałkowski D. 1994. Flora roślin naczyniowych Lubelszczyzny, t. 1 i 2. Lublin, Lubelskie Towarzystwo Naukowe. ISBN 83-85491-45-7, 83-84191-48-1.

 • Głazek T. 1969. Ekologiczna charakterystyka stanowisk Linnaea borealis L. w lasach Nadleśnictwa Ćmielów (Przygórze Iłżeckie). Fragmenta Floristica et Geobotanica 15(3): 333–343.

 • Głowacki Z., Falkowski M., Krechowski J., Marciniuk J., Marciniuk P., Nowicka-Falkowska K., Wierzba M. 2003. Czerwona lista roślin naczyniowych Niziny Południowopodlaskiej [The red list of vascular plant of the Południowopodlaska Lowland]. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 59(1): 5–41.

 • Hereźniak J. 2002. Regionalna lista wymarłych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych północnej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica 1: 39–63.

 • Izdebski K., Lipiec W., Lorens B., Popiołek Z. 1988. Ekologiczna ocena stanowisk Linnaea borealis L. w Roztoczańskim Parku Narodowym. Annales UMCS, Ser. C 43(11): 147–160.

 • Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K., Żukowski W. 2007. Red list of vascular flora of Wielkopolska (Poland). Biodiversity, Research and Conservation 5-8: 95–127.

 • Jakubowska-Gabara J., Kurowski J.K. 2012. Linnaea borealis L., in: Czerwona księga roślin województwa łódzkiego. Zagrożone rośliny naczyniowe. Zagrożone zbiorowiska roślinne (ed. R. Olaczek). Łódź, Ogród Botaniczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, s. 128–129. ISBN 978-83-920604-4-4.

 • Kącki Z., Dajdok Z., Szczęśniak E. 2003. Czerwona lista roślin naczyniowych Dolnego Śląska, in: Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska (ed. Z. Kącki). Wrocław, Instytut Biologii Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego, PTPP „pro Natura”, p: 19–56. ISBN 8391962601.

 • Kondracki J. 2013. Geografia regionalna Polski, Warszawa, PWN. ISBN 9788301160227.

 • Król S. 1977. Zimoziół północny (Linnaea borealis L.) na nowym stanowisku koło Opatowa w powiecie kępińskim. Roczniki Dendrologiczne, 30: 75–82.

 • Kucharczyk M., Wójciak J. 1995. Ginące i zagrożone gatunki roślin naczyniowych Wyżyny Lubelskiej, Roztocza, Wołynia Zachodniego i Polesia Lubelskiego. Ochrona Przyrody 52: 33–46.

 • Lorens B. 1993. Nowe stanowisko zimoziołu północnego Linnaea borealis L. w Roztoczańskim Parku Narodowym. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 12(1): 49–54.

 • Marciniuk P., Wierzba M. 1996. Nowe stanowisko Linnaea borealis (Caprifoliaceae) w województwie bialskopodlaskim na tle występowania gatunku w centralnej i wschodniej części Nizin Środkowopolskich. Fragmenta Floristica et Geobotanica, Ser. Polonica, 3: 99–102.

 • Matuszkiewicz J. M. 2005. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, Warszawa, PWN. ISBN 83-01-14439-4.

 • Meusel H. 1943. Vergleichende Arealkunde. Berlin.

 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A, Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland – a checklist, Biodiversity of Poland, 1, Kraków, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, 442 p. ISBN 83-85444-83-1.

 • Niva M. 2003. Life history strategies in Linnaea borealis. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala University, Uppsala. ISBN 91-554-5754-1.

 • Niva M., Svensson B. M., Karlsson P. S. 2006. Effects of light and water availability on shoot dynamics of the stoloniferous plant Linnaea borealis. Ecoscience 13(3): 318–323.

 • Nowak A., Nowak S., Spałek K. 2008. Red list of vascular plants of Opole province. Opole Scientific Society Nature Journal 41: 141–158.

 • Ochyra R., Żarnowiec J., Bednarek-Ochyra H. 2003. Census catalogue of Polish mosses. Katalog mchów Polski. Biodiversity of Poland, 3. Kraków, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. ISBN 83-85444-84-X.

 • Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z. 2003. Flora Polski. Atlas roślin chronionych. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa. ISBN 83-7073-256-9.

 • Piękoś-Mirkowa H. 2008. Zimoziół (Linnaea) północny, in: Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe [Red data book of the Polish Carpathians. Vascular Plants] (eds. Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa). Kraków, Instytut Botaniki im. W. Szafera, PAN, p. 294–295. ISBN 978-83-89648-71-6.

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 81.

 • Sokołowski A. 1961. Nowe stanowisko zimoziołu północnego na Płaskowzgórzu Łukowsko-Siedleckim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 17(2): 44.

 • Sokołowski A.W. 1995. Flora roślin naczyniowych Puszczy Białowieskiej. Białowieża, Białowieski Park Narodowy. ISBN 83-90-265-125.

 • Stecki K., Przybylski T. 1957. Zimoziół północny (Linnaea borealis L.) i inne rzadsze rośliny w Wielkopolsce. Przyroda Polski Zachodniej 4(1-4): 65–76.

 • Środa M., Dąbrowski S. 1999. Stanowisko zimoziołu północnego Linnaea borealis w Puszczy Nidzickiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 55(3): 108–111.

 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A, Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roślin inwazyjnych. Warszawa, GDOŚ. ISBN: 978-83-62940-34-9.

 • Traczyk H. 1967. Linnaea borealis L. i Botrychium multifidum (Gm.) Rupr. w Puszczy Kampinoskiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica 13(3): 319–321.

 • Trampler T., Kliczkowska A., Dmytreko E., Sierpińska A. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.

 • Worrell R., Dunlop B. 2003. The influence of past management of pinewoods on the occurrence of twinflower. Stirling, Plantlife Scotland.

 • Zając A., Zając M. (ed.) 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Kraków, Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 8391516113.

 • Zaręba R. 1986. Lokalne migracje zimoziołu północnego Linnaea borealis L. w nadleśnictwie Rogów i jego ochrona w lasach gospodarczych i w rezerwacie „Górki”. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sozologica, 3: 193–197.

 • Zieliński T. 1962. Stanowisko zimoziołu północnego w Puszczy Kozienickiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 18(1): 34–36.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search