The Borki Primeval Forest as an important forest bird area

Open access

Abstract

This paper presents an overview of bird research carried out in the Borki Primeval Forest during the last 30 years. The Borki Primeval Forest can be considered as one of the most important forest bird sites in Poland. Its avifauna comprises 139 breeding species, including 11 rare and endangered species listed in the Polish Red Data Book of Animals as well as 30 species listed in Annex I of the EU Birds Directive. Despite its relatively small area, the Borki Primeval Forest holds at least 1% of Polish breeding population of as many as 12 bird species. For seven out of these species it is one of the most important breeding sites in the country. The avifauna of the Borki Primeval Forest consists mostly of typical forest birds including 24 indicator species which are associated with natural forests. The richness of bird species in the Borki Primeval Forest and the abundance of several valuable groups of breeding species are the result of a high landscape and habitat diversity as well as a relatively small anthropopression combined with a high degree of naturalness of forest stands.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Chabros J. Gacka-Grzesikiewicz E. Miodek K. Smogorzewska M. Żarska B. 1990. Park Krajobrazowy Puszczy Boreckiej. Dokumentacja przyrodnicza i kulturowa (manuscript). Warszawa Instytut Ochrony Środowiska.

 • Czarnocki K. Rąkowski G. 2000. Badania zmian stanu populacji ornitofauny lęgowej na terenie zlewni jeziora Łękuk jako wskaźnika zmian stanu środowiska. Inwentaryzacja awifauny powierzchni próbnych w Puszczy Boreckiej w sezonie lęgowym 2000 (manuscript). Warszawa Instytut Ochrony Środowiska.

 • Głowaciński Z. (ed.) 2001. Polska czerwona księga zwierząt: kregowce Warszawa Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 452 p. ISBN 83-09-01735-9.

 • Głowaciński Z. (ed.) 2002. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Suplement. Kraków Instytut Ochrony Przyrody PAN 76 p. ISBN 83-901236-8-1 83-88934-21-X.

 • Gromadzki M. (ed.) 2004. Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Warszawa. Ministerstwo Środowiska t. 7 (cz. I) 314 p.; t. 8 (cz. II) 447 p. ISBN 83-86564-43-1.

 • Gromadzki M. Jezierski J. 1984. Monitoring biologiczny w Puszczy Boreckiej. Sprawozdanie za rok 1984 (manuscript). Warszawa Instytut Kształtowania Środowiska.

 • Gromadzki M. Przystupa B. 1987. Sprawozdanie z prac prowadzonych w Puszczy Boreckiej w latach 1985-87 w ramach monitoringu ekosystemów leśnych - ptaki (manuscript). Warszawa Instytut Ochrony Środowiska.

 • Gromadzki M. Dyrcz A. Głowaciński Z. Wieloch M. (ed.) 1994. Ostoje ptaków w Polsce. Gdańsk Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 404 p. ISBN 83-902466-0-0.

 • Piasecki K. 1992. Ptaki lęgowe wybranych powierzchni próbnych na terenie Puszczy Boreckiej. Sezon lęgowy 1992 (manuscript). Warszawa Instytut Ochrony Środowiska.

 • Rąkowski G. 1989. Inwentaryzacja gniazd i stanowisk ptaków drapieżnych i bociana czarnego w Puszczy Boreckiej (manuscript). Warszawa. Instytut Ochrony Środowiska.

 • Rąkowski G. 1998. Ocena składu gatunkowego ornitofauny Puszczy Boreckiej (manuscript). Warszawa Instytut Ochrony Środowiska.

 • Rąkowski G. Czarnocki K. 1997. Podsumowanie wyników badań ornitologicznych prowadzonych w Puszczy Boreckiej w latach 1994-1996 (manuscript). Warszawa Instytut Ochrony Środowiska.

 • Rąkowski G. Szańkowski M. 1990. Awifauna projektowanego Parku Krajobrazowego Puszczy Boreckiej (manuscript). Warszawa Instytut Ochrony Środowiska.

 • Rąkowski G. Walczak M. Czarnocki K. 2012. Program badawczy obiegu zanieczyszczeń w środowisku przyrodniczym realizowany na Stacji KMŚ Puszcza Borecka. Analiza zmian awifauny lęgowej w Puszczy Boreckiej na przełomie XX i XXI w. Etap I (manuscript). Warszawa Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy.

 • Rąkowski G. Walczak M. Czarnocki K. 2013. Program badawczy obiegu zanieczyszczeń w środowisku przyrodniczym realizowany na Stacji KMŚ Puszcza Borecka. Analiza zmian awifauny lęgowej w Puszczy Boreckiej na przełomie XX i XXI w. Etap II (manuscript). Warszawa Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy.

 • Rąkowski G. Walczak M. Smogorzewska M. 2010. Obszary Natura 2000 w Polsce I. Obszary specjalnej ochrony ptaków. Warszawa Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy 278 p. ISBN 978-83-60312-71-1.

 • SDF 2013. Standardowy Formularz Danych dla obszaru Natura 2000 „Puszcza Borecka” PLB280006 (aktualizacja: 2013) Warszawa Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

 • Sidło P. O. Błaszkowska B. Chylarecki P. (eds.) 2004. Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. Warszawa Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 674 p. ISBN 83-89830-00-0.

 • Sikora A. Rohde Z. Gromadzki M. Neubauer G. Chylarecki P. (eds.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Poznań Bogucki Wydawnictwo Naukowe 640 p. ISBN 978-83-61320-01-2.

 • Sikora A. Ryś A. Sulej A. Półtorak W. Cenian Z. Piłat G. 2011. Inwentaryzacja ornitologiczna obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB280006 Puszcza Borecka (manuscript). Sękocin Stary Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

 • Siuta J. (ed.) 1994. Stacja Kompleksowego Monitoringu Środowiska Puszcza Borecka. Warszawa Instytut Ochrony Środowiska 130 p.

 • Szańkowski M. 1991. Monitoring biologiczny. Wyniki obserwacji ornitologicznych na wybranych powierzchniach badawczych w Puszczy Boreckiej w sezonie lęgowym 1991 (manuscript). Warszawa Instytut Ochrony Środowiska.

 • Tischler F. 1941. Die Vögel Ostpreußens und seiner Nachbargebiete t. 1-2. Königsberg/Berlin Ost Europa Verlag 1304 S.

 • Tomiałojć L. 1980. The combined version of the mapping method in: Oelke H. (ed.) Proceedings of the VIth International Conference on Bird Census Work Göttingen.

 • Tomiałojć L. 1990. Ptaki Polski. Rozmieszczenie i liczebność. Warszawa Państwowe Wydawnictwo Naukowe 464 p. ISBN 83-01-09080-4.

 • Tomiałojć L. Stawarczyk 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie liczebność i zmiany. Wrocław Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” 872 p. ISBN 83-919626-1-X.

 • Wilk T. Jujka M. Krogulec J. Chylarecki P. (eds.) 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. Marki Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 600 p. ISBN 978-83-89830-02-9.

 • Zawadzka D. Zawadzki J. 2006. Ptaki jako gatunki wskaźnikowe różnorodności biologicznej i stopnia naturalności lasów [Birds as indicators of biodiversity and level of forest naturalness]. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie 8 4 (14) 249-262.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 180 51 2
PDF Downloads 83 37 1