The ‘Tisovik’ reserve of Silver fir in the Belarusian national park ‘Belavezhskaya Pushcha’

Adolf F. Korczyk 1
 • 1 Bialystok University of Technology, Faculty of Forestry in Hajnówka, ul. Piłsudzkiego 8, 17–200 Hajnówka, Poland

Abstract

Silver firs (Abies alba Mill.) of natural origin occurring in the Belorussian part of the Białowieża Primeval Forest constitute an enclave situated 120 km to the north-east of a dense fir stand in the Polish part of the forest. In order to protect this population a reserve called ‘Tisovik’ was established. In this study, plant communities occurring in the ‘Tisovik’ reserve were described and its fir population (20 trees) was characterised in terms of its genetic structure.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Arhipov C. 1897. Istorićeskoe prośloe Belovežskoj Pušči. Lesnoj Žurnal, 3: 391-399.

 • Błoński F., Drymmer K., Ejsmond A. 1888. Sprawozdanie z wycieczki botanicznej, odbytej do Puszczy Białowieskiej w lecie 1887 roku. Pamiętnik Fizjograficzny, 8: 59-74.

 • Błoński F., Drymmer K. 1889. Sprawozdanie z wycieczki botanicznej, odbytej do Puszczy Białowieskiej, Ladzkiej i Świsłockiej w 1888 roku. Pamiętnik Fizjograficzny, 9: 55-62.

 • Borowik-Dąbrowska M. 1976. Opracowanie palinologiczne kurhanu w Białowieskim Parku Narodowym. Archeologia Polski, 21(1): 135-210.

 • Braun-Blanquet J. 1964. Pflanzensoziologie, Wien-New York, Springer-Verlag: 1-865.

 • Bremowna M., Sobolewska M. 1939. Studia nad opadem pyłku drzew leśnych w Puszczy Białowieskiej [The studdus of tree pollen rain in Białowieża Primeval]. Sylwan, A, 56, 3-4: 1-19.

 • Brokhaus F. A., Efron I. A. 1891. Belovežskaja Puščsca. in: Encyklopedičeskij Slovar’, S. Petersburg: 208-211.

 • Budničenko N. I., Strelkov A. Z., Saevič F. F., Michalevič P. K. 1987. Pichta belaja v Belovežskoj Pušče. Zapovedniki Belorusi, 11: 13-24.

 • Dąbrowski M. J. 1959. Późnoglacjalna i holoceńska historia lasów Puszczy Białowieskiej. Cz. I. Białowieski Park Narodowy [Late Glacial and Holocene vegetation history of Białowieża Primeval Forest. Part I]. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 28, 2: 197-248.

 • Dengler A. 1992. Waldbau. Band I. Berlin, Paul Parey Verlag: 222-226.

 • Draft manual on methodologies and criteria for harmonized sampling, assessment, monitoring and analysis of the effects of air pollution on forests. 1985. Programme Coordinating Centres with the assistance of the UNEP and Secretariat of UN-ECE: 1-96.

 • Ehrenberg C., Gustafsson A., Plym Forshell C., Simak M. 1955. Seed quality and the principles of Forest Genetics. Heredity, 41: 291-366.

 • Eichwald E. 1830. Naturhistorische Skizze von Lithauen, Volhynien und Podolien. Wilno, J. Zawadzki: 241-253.

 • Ellenberg H, Webere W., Dullr R., Wirht V., Werner W., Pauliben D. 1992. Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. Scripta Geobotanica. Lehrstuhl fur Geobotanik der Universität Göttingen, Göttingen: 1-258.

 • Faliński J. B. 1968. Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej. Warszawa, PWRiL: 1-504

 • Faliński J. B. 1986. Vegetation dynamics in temperate lowland primeval forests. Ecological studies in Białowieża Primeval Forest. Dordrecht Boston Lancaster, W. Junk Publishers: 1-537.

 • Flora Europea (eds. Tutin T. G., Heywood V. H., Burges N. A., Yalentine D. H., Walters S. M., Webb D. A.) 1964. Vol. 1. The University Press, Cambridge: 1-464.

 • Genko N. 1902. Charakteristika Belovežskoj Pušči i istoričeskoe o nej svedenija. Lesnoj Žurnal, 32, 5: 1009-1056, 6: 1269-1302.

 • Genko N. 1903. Charakteristika Belovežskoj Pušči i istoričeskoe o nej svedenija. Lesnoj Žurnal, 33, I: 22-5.

 • Giefing D. F. 1985. Budowa i zastosowanie urządzenia pilodyn. Sylwan, 129, 7: 63-77.

 • Gončarenko G.G., Savickij B.P. 2000. Populacjonno-genetičeskie resurcy pichty beloj v Belarusi. Nationalnaja Akademia Nauk Belarusi. Instytut Lesa. p. 121.

 • Górski S. 1829. O roślinach żubrom upodobanych, jako też innych w puszczy Białowiezkiey. Dziennik Wileński, 9: 207-217.

 • Graebner P. 1918. Diepflanzengeographischen Verhaltnisse von Bialovies. Bialowies in deutscher Verwaltung,4: 219-250.

 • Gunia S., Due J. E., Kramer W. 1972. Die Weißtanne (Abies alba Mill.) im Nordosten ihres natürlichen Verbreitungsgebietes. Forstarchiv, 43: 84-91

 • Gunia S., Kowalski M. 1968. Jodła pospolita (Abies alba Mill.) w Puszczy Białowieskiej [Silver fir (Abies alba Mill.) in Białowieża Primeval Forest]. Sylwan, 112: 59-66.

 • Hegi G. 1965. Abies alba Mill. in: Illustrierte Flora von Mittel- Europa mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz zum Gebrauche in den Schulen und zum Selbstunterricht. Ed. G. Hegi. München, C. Hanser Verlag: 120-122

 • Hibino K. 1969. Relation between air-born pollen and the living vegetation in Mt. Hakkoda. Ecological Revue, 17,3: 189-195.

 • Jaroń B. 1933. Analiza pyłkowa interglacjału z Żydowszczyzny koło Grodna. Roczniki Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 9: 147-183.

 • Jundziłł J. 1830. Opisanie roślin w Litwie, na Wołyniu, Podolu i Ukrainie dziko rosnących, jako i oswojonych, Wilno, Józef Zawadzki: 1-583.

 • Karpiński J. 1933. Fauna korników Puszczy Białowieskiej na tle występujących w puszczy typów drzewostanów. Warszawa, Zakład Doświadczalny Lasów Państwowych: 1-68.

 • Karpiński J. J. 1929. Rezerwaty Puszczy Białowieskiej. Echa Leśne, 6, 11: 2-4.

 • Kloska J. 1922. Nowe stanowisko jodły w Puszczy Białowieskiej. Las Polski, 10: 383-385.

 • Korczyk A., Chilimoniuk M. 1993. Jodła w Puszczy Białowieskiej. Las Polski., 10: 14-16.

 • Korczyk A. F. 1995a. Restytucja jodły pospolitej w puszczy gospodarczej. Raport GEF 3. 4. Maszynopis w Zakł. Lasów Naturalnych IBL, 1-12.

 • Korczyk A. F. 1995b. Risk assessment of pollution load on reproductive systems in forest tree. in: Protecion of forest ecosystems biodiversity of Białowieża Primeval Forest (eds. P. Paschalis, K. Rykowski, S. Zajączkowski), Warsaw, Fundacja SGGW: 33-52.

 • Korczyk A. F. 1999. Ocena wartości genetycznej i hodowlanej naturalnych populacji jodły pospolitej (Abies alba Mill.) ze wschodniego zasięgu w Polsce. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, 339: 155-170.

 • Korczyk A. F. 2000. Reliktowe stanowisko jodły pospolitej w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, 2: 90-93.

 • Korczyk A. F, Kawecka A., Martysevič V. V, Strelkov A. Z. 1997. Naturalne stanowisko jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Puszczy Białowieskiej. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, A, 837: 29-61.

 • Mattfeld J. 1925. Die in Europa und dem Mittelmeergebiet wildwachsenden Tannen. Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, 35: 1-37.

 • Mattfeld J. 1926. Das Areal der Weißtanne. Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, 37: 16-35.

 • Matuszkiewicz W. 1984. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, Warszawa, PWN: 1-298.

 • Mejnartowicz L. 1996. Origin of Silver-fir stands in Białowieża Primeval Forest. in: Biodiversity Protection of Białowieża Primeval Forest (eds. P. Paschaslis, S. Zajączkowski), Warsaw: 35-50.

 • Nikolaeva V. M., Zefitrov B. M. 1971. Flora Belovežskoj Pušči, Minsk: 1-182.

 • Paczoski J. 1928. Roślinność Puszczy Białowieskiej (La végétation de la forêt de Białowieża). Ministere de 1’Agriculture, Varsovie,1-87.

 • Paczoski J. 1930. Lasy Białowieży. Poznań, Państwowa Rada Ochrony Przyrody: 1-575.

 • Paszewski A., Poznański F. 1935. Materiały do historii lasów Puszczy Białowieskiej [Contribution to the history of the Białowieża Primeval Forests I]. Roczniki Nauk Rolniczych i Leśnych, 36: 59-67.

 • Paszewski A. 1937. Dalsze badania nad historią lasów Puszczy Białowieskiej na podstawie analizy pyłkowej torfowisk [Contribution to the history of the Białowieża Primeval Forests II]. Roczniki Nauk Rolniczych. i Leśnych, 41: 1-5.

 • Romanów M. 1922: Zgon najstarszej jodły w Puszczy Białowieskiej. Las Polski, 10: 381-383.

 • Samojlik T. 2005. Ochrona i łowy. Puszcza Białowieska w czasach królewskich. Białowieża, ZBS PAN, p. 90. ISBN 83-907521-5-8.

 • Semenov P. 1863. Beloyežskaja Pušča. in: Slovar’ Rossijskoj Imperii. Sankt Petersburg: 359-360.

 • Šutko N. V., Martynovič B. S. 1967. Pichta belaja v Belarusi. in: Dendrologia i lesovedene. Nauka i Technika, Min´sk: 77-81.

 • Sokołowski A. W. 1995. Flora roślin naczyniowych Puszczy Białowieskiej, Białowieża, Białowieski Park Narodowy: 1-273.

 • Szafer W. 1920a. Jodła w Puszczy Białowieskiej. Sylwan, 38, lipiec- wrzesień: 65-74.

 • Szafer W. 1920b. Plan utworzenia rezerwatu leśnego w Puszczy Białowieskiej. Sylwan, 38, październik-grudzień: 97-117.

 • Szafer W. 1926. O florze i klimacie okresu międzylodowcowego pod Grodnem. Sprawozdania Komisji Fizjograficznej PAU, 60: 1-40.

 • Środoń A. 1959. Zarys historycznego rozwoju szaty roślinnej Polski w późnym glacjalc i postglacjale. in: Szata roślinna Polski (ed. W. Szafer). Warszawa, PWN: 511-543.

 • Środoń A. 1983. Jodła pospolita w historii naszych lasów. in: Jodla pospolita Abies alba Mili. (red. S. Białobok). PWN, Warszawa- Poznań: 9-39.

 • Utenkova A. P., Romanovskij V. P., Kočanovskij S. B., Smirnov H. S. 1972: Vlijanie osušenija lesnych bolot na gidrologičeskij režim okružajuščich suchodolov. Belovežskaja Pušča. Issledovanja, 6: 11-36.

 • Wiśniewski T. 1923. Przyczynek do znajomości Puszczy Białowieskiej. Białowieża, 2: 33-61.

 • Wiśniewski T. 1924. Kilka szczegółów o jodle w Puszczy Białowieskiej. Ochrona Przyrody, 4: 100-103.

 • Zefirov B. M. 1958. Zamietki o flore gosudarstvennogo zapovednika Belovežskaja Pušča. Trudy Zapovedno-Ochtnič’ego Chozjajstva Belovežskaja Pušča, 1: 68-80.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search