Vegetation diversity of the Scots pine stands in different forest sites in the Turawa Forest District

Open access

Abstract

The utility of phytocenotic indices in the diagnosis and classification of forest sites might be limited because of vegetation degeneration in managed forests. However, even in secondary communities it may be possible to determine indicator species, although these may differ from typical and well known plant indicators. The aim of this work was to assess the vegetation diversity of Scots pine stands in representative forest site types along a moisture and fertility gradient. In total 120 sample plots from Turawa forests were included in the study. These plots represented young (21-40 years) and old (> 80 years) Scots-pine-dominated stands. The forest sites were categorised according to Polish site classification. Four site categories were studied: Bśw (very nutrient-poor and mesic sites), BMśw (nutrient-poor and mesic sites), BMw (nutrient-poor and moist sites), LMw (quite nutrient-rich and moist sites). The species composition of the forest patches studied hardly differed among forest site types. Almost all of the vegetation in site Bśw was different from both moist site types (BMw and LMw). Sites Bśw and LMw had the exclusive species determined as site indicators. Moreover, young stands had their own site type indicator species which differed from old stands. Numerical classification showed that only two plant communities were widespread: Leucobryo- Pinetum in Bśw and BMśw, and the community of Pinus sylvestris and Molinia caerulea in BMśw, BMw, LMw. In secondary communities typical indicator species may not be useful, but it is possible to determinate species that are locally unique to forest site type. Despite the convergence in the composition of the plant community resulting from tree stand unification, plant communities have the capacity for a more diverse composition. Tree stand conversion can increase phytocenotic diversity

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Brożek S. Zwydak M. Wanic T. Gruba P. Lasota J. 2007. Kierunki doskonalenia metod rozpoznawania siedlisk leśnych [Improvement methods in forest site diagnosis techniques]. Sylwan 151 (2): 26-34.

 • Czerwiński A. 1999. Rola fitosocjologii w diagnostyce i gospodarce leśnej. Sylwan 143(10): 83-94.

 • Danielewicz W. Szwed W. Kiciński P. 2013. Znaczenie lasów i ich podział z punktu widzenia leśnictwa in: Lasy i zarośla (eds. W. Matuszkiewicz P. Sikorski W. Szwed M. Wierzba). Warszawa Wyd. Naukowe PWN p. 63-73. ISBN 978-83-01-17064-6.

 • Dzwonko Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Poznań-Kraków Wydawnictwo Sorus S.C. 304 p. ISBN 978-83-89949-23-3.

 • Ellenberg H. Weber H. Düll R. Wirth V. Werner W. Paulißen D. 1992. Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. Scripta Geobotanica 18: 5-258.

 • Faliński J. B. 2001. Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN 672 p. ISBN 83-01-13239-6.

 • Jonczak J. 2012. Wpływ domieszki sosny w drzewostanie bukowym na intensywność wypłukiwania węgla żelaza i glinu z poziomu organicznego i próchnicznego gleb bielicowo- -rdzawych [Effect of pine admixture in a beech stand on the intensity of dissolved organic carbon iron and aluminium leaching from organic and humic horizons of Dystric Arenosols]. Leśne Prace Badawcze 73 (2): 143-151.

 • Kasprowicz M. 2010. Acidophilous oak forests of the Wielkopolska region (West Poland) against the background of Central Europe. Biodiversity Research and Conservation 20: 1-138.

 • Kącki Z. Śliwiński M. 2012. The Polish Vegetation Database: structure resources and development. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 81 (2): 75-79.

 • Lasota J. Karp M. Biskup S. 2005. Siedliska kwaśnej dąbrowy trzcinnikowej Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petraeae w środkowej Wielkopolsce [Site conditions of acidophilous sessile oak forest (Clamagrostio arundinaceae- Quercetum petraeae) in central part of Wielkopolska]. Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 4 (1): 23-39.

 • Lepš J. Šmilauer P. 2003. Multivariate analysis of ecological data using CANOCO. Cambridge University Press Cambridge 269 p. ISBN 0-521-8910-6.

 • Łaska G. 2006. Tendencje dynamiczne zbiorowisk zastępczych w Puszczy Knyszyńskiej. Białystok-Poznań Politechnika Białostocka Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska Bogucki Wyd. Naukowe 503 p. ISBN 83-60247-41-2.

 • Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 537 p. ISBN 83-01-13520-4.

 • Muller-Dombois D. Ellenberg H. 2002. Aims and methods of vegetation ecology. The Blackburn Press 547 p. ISBN 1-930665-73-3.

 • Olaczek R. 1974. Etapy pinetyzacji grądu [Phases of oak-linden- hornbeam forest pinetization]. Phytocoenosis 3 (3/4): 201-213.

 • Operat glebowo-siedliskowy 2007. Nadleśnictwo Turawa. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Brzeg.

 • Piernik A. 2008. Metody numeryczne w ekologii na przykładzie zastosowań pakietu MVSP do analiz roślinności. Toruń Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 98 p. ISBN 987-83-231-2279-1.

 • Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Turawa na okres od 1 styczna 2007 r. do 31 grudnia. 2016 r. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu Brzeg 2007.

 • Rutkowski P. 2009. Natura 2000 w leśnictwie [Nature 2000 and Forestry]. Warszawa Ministerstwo Środowiska 69 p. ISBN 978-83-89994-03-5.

 • Rutkowski P. 2012. Stan i perspektywy rozwoju typologii leśnej w Polsce. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu [State and perspectives of forest typology in Poland]. Rozprawy Naukowe 436: 3-248.

 • Sewerniak P. 2011. Zróżnicowanie wybranych właściwości gleb drzewostanów sosnowych w południowo-zachodniej Polsce. Roczniki Gleboznawcze 62 (1): 142-151.

 • Sewerniak P. 2013. Bonitacja drzewostanów sosnowych w południowo-zachodniej Polsce w odniesieniu do typów siedliskowych lasu i taksonów gleb [Site index of Scots pine stands in south−western Poland in relation to forest site types and soil units]. Sylwan 157 (7): 516-525.

 • Siedliskowe podstawy hodowli lasu. Załącznik do Zasad Hodowli Lasu. 2004. Bedoń Ośrodek Rozwojowo- Wdrożeniowy Lasów Państwowych 264 p. ISBN 83-913320-6-3.

 • Sikorska E. Lasota J. 2007. Typologiczny system klasyfikacji siedlisk a fitosocjologiczna ocena siedlisk [Comparisson between typologique and phytosociological forest site classification] in: Siedliska i gatunki wskaźnikowe w lasach (ed. D. Anderwald) [Habitats and indicative species in the forests]. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo- Leśnej w Rogowie 2/3 (16): 44-51.

 • StatSoft Inc. 2013. Electronic Statistics Textbook. Tulsa OK: StatSoft. http://www.statsoft.com/textbook/ [14.10.2013].

 • Stefańska E. 2007. Wskaźniki siedlisk boru świeżego i mieszanego świeżego w borach sosnowych Polski południowo- zachodniej [Indicators of fresh coniferous and fresh mixed coniferous forest sites in south-western Poland] in: Siedliska i gatunki wskaźnikowe w lasach [Habitats and indicative species in the forests] (ed. D. Anderwald). Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie 2/3 (16): 141-152.

 • Stefańska-Krzaczek E. 2011. Plant communities of Scots pine stands in the south-eastern part of the Bory Dolnośląskie forest (SW Poland). Acta Botanica Silesiaca Monographiae 6: 1-98.

 • Tichý L. 2002. JUICE software for vegetation classification. Journal of Vegetation Science 13: 451-453.

 • Tichý L. Holt J. Nejezchlebová M. 2010. JUICE program for management analysis and classification of ecological data. 2nd Edition of the Program Manual. 2nd part. Vegetation Science Group Masaryk University Brno Czech Republic. http://www.sci.muni.cz/botany/juice/ [14.10.2013].

 • Zielony R. Kliczkowska A. 2012. Regionalizacja przyrodniczo- leśna Polski 2010. Warszawa Centrum Informacyjne Lasów Państwowych 356 p. ISBN 978-83-61633-62-4.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 134 38 2
PDF Downloads 69 28 1