The preferences of visitors to selected forest areas for tourism and recreational purposes

Jarosław Skłodowski 1 , Piotr Gołos 2 , Mateusz Skłodowski 3 ,  and Wojciech Ożga 1
 • 1 Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Faculty of Forestry, Nowoursynowska 159, 02–776 Warszawa, Poland
 • 2 Forest Research Institute, Department of Forest Management, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05–090 Raszyn, Poland
 • 3 Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Social Sciences, Nowoursynowska 159, 02–776 Warszawa, Poland

Abstract

Questionnaire surveys were conducted from July 1st • to August 15th, 2012 in forests near Gołdap, Białowieża, Pisz, Kraśnik, Warsaw and Zakopane with 335 respondents - 146 residents (43.6%) and 189 tourists (56.4%). The respondents declared that they visit forests throughout the year for various purposes, most often with family or friends and most frequently for the recreational activity of walking. They typically spend about three hours in the forest during a single visit. Respondents perceived the most important functions of the forest as a place where plants and animals live, as well as a place for recreation. In their view, the state budget should be a source of co-financing the recreational management of the forest. On1y a small number of respondents (27.5%) would be willing to allocate a portion of their income for recreational forest management. According to the respondents, the most important elements needed in the forest to improve its quality for tourism are information signs and litter bins. Respondents perceive the greatest threats to the forest from tourism to be vandalism, automobiles driving into the forest and wildlife disturbance, whereas the greatest threats to tourists were reported to be biting and stinging animals (snakes, ticks and mosquitoes) and the possibility of getting lost. Respondents indicated clean air, peace and quiet, as well as the ability to harvest wild fruits, plants and mushrooms as the greatest advantages of using the forest for recreation. A large proportion of respondents admitted that they would like to use the services of professional foresters, especially for nature walks and health related purposes, as well as to educate children and youth about nature and the forest.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bartczak A., Lindhjem H., Navrud S., Zandersen M., Żylicz T. 2008. Valuing Forest recreation on the national level in a transition economy: The case of Poland. Forest Policy and Economics, 10: 467-472.

 • Buszko-Briggs M. 2008. Wycena ekonomiczna ekosystemów leśnych Puszczy Białowieskiej. Rozprawa doktorska. Sękocin Stary, Instytut Badawczy Leśnictwa. p. 125.

 • Eriksson L., Nordlund A.M., Olsson O., Westin K.W. 2012. Recreation in Different Forest Settings: A Scene Preference Study. Forests, 3: 923-943. DOI: 10.3390/f3040923.

 • Garrod G.D., Willis K.G. 1997. The non-use benefits of enhancing forest biodiversity: A contingent ranking study. Ecological Economics, 21: 45-61.

 • Giergiczny M. 2009. Rekreacyjna wartość Białowieskiego Parku Narodowego [Recreational value of the Białowieża National Park]. Ekonomia i Środowisko, 2 (36): 117-127.

 • Gołos P, Zając S. 2011. Delimitacja rekreacyjnej funkcji lasów i gospodarki leśnej na terenach zurbanizowanych [Assignment of recreationl function to forests and forest management in urban areas]. Leśne Prace Badawcze, 72 (1): 83-94.

 • Gołos P. 2010a. Wartość oraz świadczenia wybranych pozaprodukcyjnych funkcji lasu jako część rachunku ekonomicznego gospodarstwa leśnego w Lasach Państwowych. Warszawa, Dokumentacja naukowa IBL. p. 147.

 • Gołos P. 2010b. Społeczne znaczenie publicznych funkcji lasu - pożądany dla rekreacji i wypoczynku model drzewostanu i lasu [Social importance of public forest functions - desirable for recreation model of tree stand and forest]. Leśne Prace Badawcze, 71 (2): 149-164.

 • Gołos P. 2013a. Rekreacyjna funkcja lasów miejskich i podmiejskich Warszawy [The recreational functions of Warsaw’s urban and suburban forests]. Leśne Prace Badawcze, 74 (1): 57-70.

 • Gołos P. 2013b. Wybrane aspekty rekreacyjnej funkcji lasu w opinii użytkowników [Selected aspects of the forest recreational function in view of its users]. Leśne Prace Badawcze, 74 (3): 257-272.

 • Górecka A. 2009. Funkcja rekreacyjna Warszawskiego Lasu Bielańskiego [Recreation function of Warsaw Bielański Forest]. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczej, 23: 172-179.

 • Hyży M. 2011. Aktywne udostępnianie lasu - program własny Lasów Państwowych. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 13, 4 (29): 144-149.

 • Janeczko E. 2008. Możliwości kształtowania krajobrazu leśnego w kontekście potrzeb i oczekiwań społeczeństwa [Possibilities in landscape design in context of social needs and preferences]. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 10, 3 (19): 130-138.

 • Janeczko E. 2009. Wybrane zagadnienia z zakresu kształtowania krajobrazu leśnego w otoczeniu dróg [Selected issues of landscaping surrounded by forest roads]. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 11, 4, (23): 110-115.

 • Janeczko E., Woźnicka M. 2009. Zagospodarowanie rekreacyjne lasów Warszawy w kontekście potrzeb i oczekiwań mieszkańców stolicy [Development of urban forest recreation of Warsaw in the context of the needs and expectations of the residents of the capital]. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 11, 4 (23): 131-139.

 • Janusz A., Piszczek M. 2008. Oczekiwania społeczeństwa wobec lasu - na przykładzie odwiedzających Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Beskidu Sądeckiego [Publics opinion and expectation of the forest area - on an example of visitors to the forest promotion area Beskid Sądecki Forest]. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo- Leśnej, 10, 3 (19): 139-151.

 • Kikulski J. 2009a. Model rekreacyjnego zagospodarowania lasów na terenach pojezierzy [Model of recreational development of forests in the lake districts]. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 11, 4 (23): 165-171.

 • Kikulski J. 2009b. Turystyczno-rekreacyjne funkcje lasów w Polsce - obraz społecznych potrzeb w zakresie przepływu informacji [Tourist-recreational functions of forests in Poland - an overview of public needs concerning the flow of information on recreational opportunities]. Sylwan, 1: 62-72.

 • Loomis J.B., Gonzales-Cabana. 1998. A willingness-to-pay function for protecting acres of spotted owl habitat from fire. Ecological Economics, 25: 315-322.

 • Ożga W., Skłodowska Z., Skłodowski J. 2012. Zdrowie społeczeństwa, wypoczynek i turystyka przyrodnicza w lasach. In: Grzywacz A. Wizja przyszłości polskich lasów i leśnictwa do 2030 roku. Spała [Warszawa], Polskie Towarzystwo Leśne: 207-230.

 • Sławski M., Sławska M. 2009. Las jak miejsce wypoczynku i rekreacji - analiza oczekiwań społecznych na przykładzie Gminy Rogów [Forest as a recreation area - analysis of social expectations in Rogów community]. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczej, 23: 140-150.

 • Stanaszek A., Tędziagolska M. 2011. Świadomość ekologiczna turystów. Raport z badania. Warszawa.

 • StatSoft, Inc. 2011. STATISTICA (data analysis software system), version 10.

 • Urry J. 2007. Spojrzenie turysty [The Tourist Gaze]. Warszawa, PWN, p. 280.

 • Zając S., Gołos P. 2008. Opracowanie metod delimitacji funkcji lasu oraz zasad wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej na przykładzie LKP Lasy Warszawskie. Sękocin Stary, Dokumentacja naukowa IBL. Etap II. p. 150.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search