Globe flower Trollius europaeus L. in forest and forest edge communities of the northern part of Południowopodlaska Lowland

Marek Tadeusz Ciosek 1  and Katarzyna Piórek 1
 • 1 Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Department of Botany, Institute of Biology, ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce, Poland

Abstract

The distribution of Trollius europaeus in the northern part of the Południowopodlaska Lowland was described and a phytosociological study made of the localities where it was present between 2010 and 2012. The condition of all sites where T. europaeus was historically present was also verified. These field studies reveal that the number of sites of occurrence and the abundance of T. europaeus populations have rapidly diminished over recent years. Only 15 populations of the species in the vicinity of 7 sites were confirmed. Trollius europaeus is usually considered a species characteristic of moist meadows of ordo Molinietalia and in the plant community type, Polygono bistortae-Trollietum. In the northern part of the Południowopodlaska Lowland, no meadow sites containing Trollius europaeus still remain according to our survey. All the confirmed stands are situated in deciduous forests of class Querco-Fagetea (Tilio-Carpinetum and Potentillo albae-Quercetum) and moist forest edge communities of ordo Glechometalia. The disappearance of all meadow populations is mainly considered a result of intensification of the agricultural use of these habitats. We suggest that the category of threat to Trollius europaeus is increased on the regional list from VU to EN, and consolidated with further monitoring and active protection of stands where it is present

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bacieczko W. 1996. Godny ochrony zespół situ tępokwiatowego Juncetum subnodulosi (W. Koch 1926) z pełnikiem europejskim Trollius europaeus (L.) w dolinie Płoni na Pojezierzu Myśliborskim [Associations of Juncetum subnodulosi (W. Koch 1926) and Trollius europaeus (L.) meriting protection in the Płonia Valley in the Myślibórz Lakeland]. Przegląd Przyrodniczy, 7, 1: 29-34.

 • Bernacki L., Nowak T., Urbisz A., Urbisz A., Tokarska-Guzik B. 2000. Rośliny chronione, zagrożone i rzadkie we florze województwa śląskiego [Protected, threatened and rare plants in the flora of Silesia Province - Voivodeship]. Acta Biologica Silesiana, 35: 78-107.

 • Błoński F. 1892. Przyczynek do flory jawnokwiatowej oraz skrytokwiatowej naczyniowej kilkunastu okolic kraju. Pamiętnik Fizyograficzny, 12: 129-149.

 • Ciosek M.T. 1985. Materiały do flory Podlasia i Mazowsza. Zeszyty Naukowe WSR-P w Siedlcach, 4: 137-156.

 • Ćwikliński E, Głowacki Z., Celińska E. 1987. Osobliwości florystyczne województwa siedleckiego i terenów przyległych. Wydawnictwo Uczelniane WSR-P w Siedlcach, 145 p. ISBN 08602719.

 • Ćwikliński E., Głowacki Z. 1990 Nowe stanowiska rzadszych gatunków w dolinie dolnego Bugu. Zeszyty Naukowe WSR-P w Siedlcach, 24: 121-126.

 • Ćwikliński E., Głowacki Z. 2000. Atlas florystyczny doliny Bugu, in: Atlas Geobotaniczny Doliny Bugu (ed. J. B. Faliński). Phytocoenosis, Supplementum Cartographiae Geobotanicae, 12: 73-300.

 • Ćwikliński E., Janowski M. 1997. Łąki pełnikowe Polygono bistorae-trollietum europaei na Pomorzu Zachodnim. Ochrona Przyrody, 54: 59-72.

 • Dembicz I, Kapler A, Kozub Ł, Zaniewski P. 2011. New locality of Trollius europaeus L. and Gladiolus imbricatus L. near Sochocin by Płońsk (central Poland). Opole Scientific Society Nature Journal, 44: 36-46.

 • Drymmer K. 1895. Sprawozdanie z wycieczki botanicznej, odbytej do powiatu węgrowskiego w r. 1893 i 1894. Pamiętnik Fizyograficzny, 14: 3-26.

 • Głowacki Z. 1985. Notatki florystyczne z Mazowsza i Podlasia. Zeszyty Naukowe WSR-P w Siedlcach, 4: 51-78.

 • Głowacki Z., Falkowski M., Krechowski J., Marciniuk J., Marciniuk P., Nowicka-Falkowska K., Wierzba M. 2003 Czerwona lista roślin naczyniowych Niziny Południowopodlaskiej [The red list of vascular plant of the Południowopodlaska Lowland]. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 59 (2): 5-41.

 • Izydorek I. 1996. Stanowisko Trollius europaeus L. koło Widzina na Równinie Słupskiej w północnej Polsce. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B (Botanika), 45:189-199.

 • Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K., Żukowski W. 2007. Red list of vascular flora of Wielkopolska (Poland). Biodiversity Research and Conservation, 5-8: 95-127.

 • Jakubowska-Gabara J., Kucharski L. 1999. Ginące i zagrożone gatunki flory naczyniowej zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych w Polsce Środkowej. Fragmenta Floristica et Geobotanica, Seria Polonica, 6: 55-74.

 • Jermaczek M. 2007. Stanowisko pełnika europejskiego Trollius europaeus L w dolinie Pliszki w Łagowskim Parku Krajobrazowym. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 63 (5): 46-50.

 • Jőgar U., Mari M. 2008. Reintroduction of a rare plant (Gladiolus imbricatus) population to a river floodplain - how important is meadow management? Restoration Ecology, 16 (3): 382-385.

 • Jówko G., Głowacki Z. 1976. Flora roślin naczyniowych gleb mokrych w najbliższych okolicach Siedlec. Zeszyty Naukowe WSP w Siedlcach, 1: 95-120.

 • Karo F. 1871. Einiges zur Flora von Polen, insbesondere des Stadtchens Losice. Österreichische Botanische Zeitschrift, 21: 243-248.

 • Kącki Z., Dajdok Z., Szczęśniak E. 2003. Czerwona lista roślin naczyniowych Dolnego Śląska, in: Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska (ed. Z. Kącki). Wrocław, Instytut Biologii Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „Pro Natura”: 19-56. ISBN 8391962601.

 • Kępczyński K., Fertsch W. 1974. Nowe stanowiska pełnika europejskiego (Trollius europaeus L.) w dorzeczu Łobżonki oraz jego udział w różnych zespołach roślinnych. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Seria Biologia, 16 (33): 63-75.

 • Kochanowska R., Gamrat R. 2007. Zbiorowiska trawiaste z pełnikiem europejskim (Trollius europaeus L.) w dolinie rzeki Chocieli [Grass communities with globe flower (Trollius europaeus L.) in the river Chociel valley. Łąkarstwo w Polsce, 10: 119-129.

 • Kondracki J. 2009. Geografia regionalna Polski. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 441 p. ISBN 9788301160227.

 • Krechowski J. 1997. Walory przyrodnicze lasów okolic Wierzbna (woj. siedleckie). Zeszyty Naukowe WSR-P w Siedlcach, 51: 137-150.

 • Król S., Antkowiak W., Stenka M. 1993. Zasługujące na ochronę stanowisko pełnika europejskiego (Trollius europaeus) w Pszczewskim Parku Krajobrazowym [stand of globe flower Trollius europaeus L. deserving protection in the Pszczewski Landscope park]. Przegląd Przyrodniczy, 4 (3): 143-147.

 • Kucharski L., Kurzac M., Filipiak E. 1992. Stanowisko pełnika europejskiego Trollius europaeus w okolicach Łodzi. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 5: 93-96.

 • Matuszkiewicz J. M. 2002. Zespoły leśne Polski. Warszawa, PWN, 357 p. ISBN 8301134011.

 • Matuszkiewicz W. 2006. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 537 p. ISBN 9788301144395.

 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A & Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland - a checklist. Biodiversity of Poland, 1. Kraków, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, 442 p. ISBN 8385444831.

 • Nowak A. 2002. Pełnik europejski Trollius europaeus L [Globe flower Trollius europaeus], in: Czerwona Księga Roślin Województwa Opolskiego [Red list of plants of Opole Province] (eds. A. Nowak, K. Spałek). Opole, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 90 p. ISBN 8391537137.

 • Nowak A., Nowak S., Spałek K. 2008. Red list of vascular plants of Opole Province. Opole Scientific Society Nature Journal, 41: 141-158.

 • Ochyra R., Żarnowiec J., Bednarek-Ochyra H. 2003. Census catalogue of Polish mosses. [Katalog mchów Polski]. Biodiversity of Poland, 3. Kraków, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, 372 p. ISBN 838544484.

 • Pawłowski B. 1972. Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania, in: Szata Roślinna Polski T. 1 (eds. W. Szafer, K. Zarzycki). Warszawa, PWN: 237-269.

 • Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z. 2003. Flora Polski. Atlas roślin chronionych. Warszawa, Multico Oficyna Wydawnicza, 584 p. ISBN 8370732569.

 • Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 29 sierpnia 1946 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych i z Ministrem Leśnictwa w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony roślin. Dz.U. 1946 nr 70 poz. 384

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 81.

 • Sokołowski A. W. 1995. Flora roślin naczyniowych Puszczy Białowieskiej. Białowieski Park Narodowy, Białowieża, 273 p. ISBN 8390265125.

 • Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska A. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 155 p.

 • Zając A., Zając M. (ed.) 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Kraków, Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 714 p. ISBN 8391516113.

 • Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland, Vol. 2 (ed. Z. Mirek). Kraków, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, 183 p. ISBN 83-85444-95-5.

 • Zarzycki K., Szeląg Z. (eds.). 2006. Czerwona lista roślin naczyniowych w Polsce [Red list of the vascular plants in Poland], in: Czerwona lista roślin i grzybów Polski [Red list of plants and fungi in Poland] (eds. Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg). Kraków, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, PAN: 9-20. ISBN 8389648385.

 • Żukowski W., Jackowiak B. 1995 Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 141 p. ISBN 8386001100.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search