The current growth increment of pine tree stands comprising three different age classes

Katarzyna Kaźmierczak 1
 • 1 Poznań University of Life Sciences, Faculty of Forestry, Department of Forest Management, sub-department of Forest Mensuration and Forest Yield Science, ul. Wojska Polskiego 71C, 60-325 Poznań, Poland, Tel. +48 61 8487659

Abstract

The study presents the results of an analysis of the pine tree growth increments (height increment, dbh increment, basal area increment and volume increment) for a 5-year period. The study involved Scots pine trees of Kraft’s class 1, 2 and 3 (dominant stand) in stands of different age classes (II, III, V) growing in fresh mixed coniferous (BMśw) and fresh coniferous (Bśw) forest habitats. The multivariate analysis of variance was performed to assess the statistical significance of age and dominance of trees within a stand on their increment. The dominance position was classified for each tree using Kraft’s criteria. The following characteristic were also measured: dbh of the trunk in two directions (N-S and W-E), and crown projection area on the basis of the characteristic tree crown points, projected using of a crown projector, characteristic points in tree crowns (7 to 14 on average). The actual height was determined after trees were felled. The following measurements of the single tree growing space were selected and determined: crown projection area - pk (m2), crown diameter - dk (m), Seebach’s growth space number - dk / d1.3, crown projection area to basal area ratio d 2 k / d 2 1.3, crown deflection coefficient dk / h, single tree space ppd = pk·h (m3). We assessed the strength of the relationships between tree growth parameters and tree growth space, crown length, relative crown length and slenderness. Both the age and dominance position of trees within the stand affected the growth increments. The strongest correlation among measured traits was between the 5-year volume increment and decreasing slenderness.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Borowski M. 1968. Udział klas biosocjalnych w przyroście drzewostanu sosnowego. Folia Forestalia Polonica, Seria A, 19: 117-134.

 • Dudek A. 1969. Zależność intensywności przyrostu miąższości i przyrostu pierśnicy od wielkości korony. Folia Forestalia Polonica, Seria A, z. 15: 149-169.

 • Jaworski A., Kaczmarski J., Pach M., Skrzyszewski J., Szar J. 1995. Ocena żywotności drzewostanów jodłowych w oparciu o cechy biomorfologiczne koron i przyrost promienia pierśnicy. Acta Agraria et Silvestria, Series Silvestris, 33: 115-131.

 • Jaworski A., Podlaski R., Sajkiewicz P. 1988. Kształtowanie się zależności między żywotnością i cechami biomorfologicznymi korony a szerokością słojów rocznych u jodeł. Acta Agraria et Silvestria, Series Silvestris, 27: 63-84.

 • Kaźmierczak K., Pazdrowski W., Mańka K., Szymański M., Nawrot M. 2008. Kształtowanie się smukłości pni dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w zależności od wieku drzew. Sylwan, 7: 39-45.

 • Lemke J. 1966. Korona jako kryterium oceny dynamiki wzrostowej drzew w drzewostanie sosnowym. Folia Forestalia Polonica, Seria A, 12: 185-236.

 • Lemke J. 1968. Związek pomiędzy wielkością korony a przyrostem drzew w drzewostanach sosnowych. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych PTPN, 25: 43-90.

 • Lemke J. 1972. Retrospektywna analiza wzrostu i przyrostu drzew w 50-letnim drzewostanie sosnowym. Folia Forestalia Polonica, Seria A, 19: 5-23.

 • Skrzyszewski J. 1995. Charakterystyka przyrostowa oraz kształtowanie się zależności pomiędzy wybranymi cechami drzew a przyrostem promienia na pierśnicy świerka i modrzewia. Acta Agraria et Silvestria, Series Silvestris, 33: 141-158.

 • Svensson S.A. 1998. Estimation of annual stem volume increment. SUAS, Dept. of Forest Survey Report 46, Umea.

 • Šmelko S. 1982. Biometrickie zakonitosti rastu a prirastku lesnych stromov a porastov. Bratislava, Veda.

 • Zajączkowski J. 1973. Przyrost miąższości w klasach biosocjalnych starszych drzewostanów sosnowych. Sylwan, 1: 1-9.

 • Żółciak E. 1963. Analiza kształtowania się przyrostów drzew w różnych okresach życia drzewostanów sosnowych w borze świeżym na przykładzie Nadleśnictwa Doświadczalnego WSR Zielonka. Roczniki WSR w Poznaniu, 14: 249-293.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search