The economic, financial and legal situation of private estates in Poland during the interwar period

Stanisław Zając 1
 • 1 Forest Research Institute, Department of Forest Management, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05–090 Raszyn, Poland. Tel. +48 22 7150678

Abstract

The bad economic situation for agro-forest farms in Poland during the interwar period was caused by war damage, a global economic crisis, crop failure, indebtedness prior to World War I, and by tribute payments towards rebuilding the country. Although the timber harvest was substantial, farm owners were forced to take loans. In 1938, the debt level of agro-forest farms accounted for 18 per cent of their total value. The average debt level for this period oscillated between 9.8 and 126.0 PLN/ha-1. The assistance programme implemented by the government provided for a reduction in the interest rate of loans, particularly for farms with an area up to 300 ha.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Barański W. 1928. Kwestja drzewna w Polsce. Zakł. Graf. E. i K. Koziańskich, Warszawa, p. 1-196.

 • Broda J. 1999. Lasy wielkiej i średniej własności ziemskiej w okresie międzywojennym - ich udział powierzchniowy, uwarunkowania gospodarcze i ustawodawstwo, eksploatacja i stopień uprzemysłowienia oraz rola w ekonomice gospodarstw obszarniczych, Maszynopis, Poznań, p. 1-15.

 • Broda J. 2000. Historia leśnictwa w Polsce. Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Warszawa, p. 1-368.

 • Carliński L., Mikołajczyk S. 1938. O racjonalne uporządkowanie długów rolniczych. Pomorskie Towarzystwo Rolnicze w Toruniu i Wielkopolskie Towarzystwo Kółek Rolniczych w Poznaniu, p. 1-15.

 • Czarnecki J. 1927. Dochodowość lasów państwowych. Kwartalnik statystyczny GUS, 4: 800 - 801.

 • Ihnatowicz S. 1928. Budżet Ministerstwa Rolnictwa na r. 1928/29. Drzewo Polskie, 10: 1-156. Mały rocznik statystyczny GUS 1928, Wyd. GUS, s. 1-87. Mały rocznik statystyczny GUS 1938, Wyd. GUS, s. 1-406. Mały rocznik statystyczny GUS 1939, Wyd. GUS, s. 1-424.

 • Miklaszewski J. 1928. Lasy i leśnictwo w Polsce, t. 1, Warszawa, p. 72/73, 112/113,

 • Molenda T. 1960. Badania nad ekonomiką i polityką polskich lasów państwowych w latach 1920-1939. Folia Forestalia Polonica, Ser. A, 3: 3-211.

 • Molenda T. 1965. Dwa dwudziestolecia polskiego leśnictwa. in: Podstawowe problemy rozwoju leśnictwa i drzewnictwa w PRL. Materiały z sesji naukowej Polskiego Tow. Leśnego w Zielonej Górze dnia 26 IX 1964 r. Warszawa, p. 1-29.

 • Orlikowski S. 1938. Aktualne zagadnienia kredytu rolnego. Rolnictwo, 6 (Wyd. Tow. Oświaty Rolniczej, Warszawa): 15-27.

 • Rocznik statystyczny. 1936. Wyd. GUS. Warszawa, s. 1-310,

 • Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. 1935. Wyd. GUS, Warszawa, p. 1-278.

 • Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej. 1927. Wyd. GUS. Warszawa, p. 1-156.

 • Rozporządzenie Ministra Skarbu wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 3 września 1932 r. w sprawie zmiany ustawy (statutu) Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie. Dz. U. R.P nr 10 z 1933 r., poz. 66 i nr 24 z 1933 r., poz. 204.

 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie (status as at December 31 1938). 1939. Wyd. TKZ w Warszawie, p. 1-135.

 • Symonowicz S. 1936. Zadłużenie większych gospodarstw rolnych woj. wileńskiego i nowogródzkiego. Rocznik Nauk Rolniczych i Leśnych, 40: 239-256.

 • Zając S., Broda J., Kwiecień R. 1999. Stan majątków ziemskich w okresie przedwojennym. Maszynopis - dokumentacja IBL. Warszawa, p. 1-62.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search