Climate signal in the radial growth of selected coniferous species from the Forest Experimental Station in Rogów

 • 1 Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Faculty of Forestry, Laboratory of Dendrometry and Forest Productivity, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Poland, Tel. +48 22 5938093

Abstract

I present dendroclimatological analysis of coniferous tree species growing under the same environmental conditions in the WULS-SGGW Forest Experimental Station in Rogów (51°49' N, 19°53' E, ca. 190 m a.s.l). The study focuses on silver fir, European larch, Scots pine and Douglas fir. For each species, tree-ring width and annual sensitivity chronologies were developed for the period 1931-2010. Analysed species show considerable similarity of their radial increment course (GLK up to 67%, the t-value of 3,5-9,5). The relationship obtained for of the influence of climate conditions on radial growth of these species is typical of the relationships reported from other locations in lowland Poland. Late winter and early spring temperature, especially during February-March, is the main factor affecting tree-ring formation. The general relationship demonstrates that this seasonal thermal limitation operates at an inter-regional and interspecific level in determining the growth of coniferous tree species in Poland. Whereas, the dependence of these species on precipitation is much less significant.

Falls das inline PDF nicht korrekt dargestellt ist, können Sie das PDF hier herunterladen.

 • Bellon S., Tumiłowicz J., Król S. 1977. Obce gatunki drzew w gospodarstwie leśnym. Warszawa, PWRiL, 267 s. ISBN 00-01-13477-9.

 • Bernadzki E. 2008. Jodła pospolita - ekologia, zagrożenia, hodowla. Warszawa, PWRiL. ISBN 978-83-09-01028-9.

 • Bijak Sz. 2010. Tree-ring chronology of silver fir and its dependence on climate of the Kaszubskie Lakeland (northern Poland). Geochronometria, 35: 91-94.

 • Bijak Sz., Bronisz A., Bronisz K. 2012a. Wpływ czynników klimatycznych na przyrost radialny dębu szypułkowego i czerwonego w LZD Rogów. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 14/1 (30): 121-128.

 • Bijak Sz., Bronisz A., Bronisz K. 2012b. Wpływ ekstremalnych warunków klimatycznych na przyrost radialny dębu czerwonego Quercus rubra w LZD Rogów. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 14/4 (33): 163-170.

 • Biondi F., Waikul K. 2004. DendroClim2002: A C++ program for statistical calibration of climate signals in tree-ring chronologies. Computers and Geosciences, 30: 303-311.

 • Briffa K., Cook E. R. 1990. Methods of response function analysis, in: Cook E., Kairiukstis L. Methods of dendrochronology. Applications in the Environmental Sciences. Dordrecht, Boston Kluwer Academic Publishers, s. 240−247. ISBN 0-7923-0586-8.

 • Bronisz A., Bijak Sz., Bronisz K. 2010. Dendroklimatologiczna charakterystyka jodły pospolitej (Abies alba Mill.) na terenie Gór Świętokrzyskich. Sylwan, 154 (7): 463-470.

 • Cedro A. 2001. Dependence of radial growth of Pinus sylvestris L. from western Pomerania on the rainfall and temperature conditions. Geochronometria, 20: 69-74.

 • Cedro A. 2004. Zmiany klimatyczne na Pomorzu Zachodnim w świetle analizy sekwencji przyrostów rocznych sosny zwyczajnej, daglezji zielonej i rodzimych gatunków dębów. Oficyna IN PLUS. ISBN 83-89402-03-3.

 • Cedro A. 2006. Influence of thermic and pluvial conditions on the radial increments of Pseudotsuga menziesii Franco from Western Pomerania, Poland, in: Heinrich I., Gärtner H., Monbaron M., Schleser G. (ed.). TRACE - Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology 4: 132-140.

 • Chałupka W. 1977. Zagadnienia fizjologii wzrostu i rozwoju, in: Nasze Drzewa Leśne. Świerk pospolity. Warszawa− Poznań, PWN, p. 153-198.

 • Chmura D. J., Howe G. T., Anderson P. D., St. Clair J. B. 2010. Przystosowanie drzew, lasów i leśnictwa do zmian klimatycznych. Sylwan 154 (9): 587−602.

 • Cook E. R., Briffa K. 1990. Data analysis, in: Cook E., Kairiukstis L. Methods of dendrochronology. Applications in the Environmental Sciences. Dordrecht, Boston, Kluwer Academic Publishers, p. 99−162. ISBN 0-7923-0586-8.

 • Danek M. 2009. Wpływ warunków klimatycznych na szerokość przyrostów rocznych modrzewia (Larix decidua Mill.) rosnącego w północnej części województwa małopolskiego. Sylwan, 153 (11): 768−776.

 • Danek M., Danek T. 2011. Zastosowanie alternatywnych metod przetwarzania danych w analizie dendroklimatologicznej modrzewia Larix decidua Mill. Z Polski południowej. Sylwan, 155 (3): 147−158.

 • Feliksik E. 1990. Badania dendroklimatologiczne dotyczące jodły (Abies alba Mill.) występującej na obszarze Polski. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, 151.

 • Feliksik E. 1992. Wpływ warunków klimatycznych na wielkość przyrostów radialnych modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) występującego w Karpatach. Sylwan, 136 (5): 61−67.

 • Feliksik E., Wilczyński S. 1996. Dendrochronologiczna charakterystyka sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z Kotliny Kłodzkiej i Karpat. Sylwan, 140 (9): 77-84.

 • Feliksik E., Wilczyński S. 1998a. Wpływ temperatury i opadów na przyrost roczny drewna świerka, sosny i modrzewia występujących w leśnictwie Pierściec u podnóża Pogórza Wilamowickiego. Prace Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, 44: 77-86.

 • Feliksik E., Wilczyński S. 1998b. Wpływ warunków termicznych i pluwialnych na przyrost drewna modrzewi (Larix decidua Mill.). Sylwan, 142 (3): 85-90.

 • Feliksik E., Wilczyński S. 2001. Influence of temperature and rainfall on the increment width of native and foreign tree species from the Istebna Forest District. Folia Forestalia Polonica, ser. A. 43: 103-114.

 • Feliksik E., Wilczyński S. 2004. Klimatyczne uwarunkowania przyrostu radialnego daglezji zielonej (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) rosnącej na obszarze Polski. Sylwan, 148 (12): 31-38.

 • Feliksik E., Wilczyński S. 2008. Sygnał klimatyczny w słojach Picea sitchensis (Bong.) Carriere oraz Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco. Sylwan, 152 (6): 3-13.

 • Feliksik E., Wilczyński S. 2009. The effect of climate on tree-ring chronologies of native and nonnative tree species growing under homogenous site conditions. Geochronometria, 33: 49-57.

 • Feliksik E., Wilczyński S., Podlaski R. 2000. Wpływ warunków termiczno-pluwialnych na wielkość przyrostów radialnych sosny (Pinus sylvestris L.), jodły (Abies alba Mill.) i buka (Fagus sylvatica L.) ze Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Sylwan, 144 (9): 53-64.

 • Fritts H. C. 1976. Tree rings and climate. London-New York- San Francisco, Academic Press.

 • Jaworski A. 2003a. Zmiany tendencji wzrostowych głównych lasotwórczych gatunków drzew w Europie i obszarach górskich Polski oraz ich przyczyny. Część I. Zmiany tendencji wzrostowych. Sylwan, 147 (6): 99-106.

 • Jaworski A. 2003b. Zmiany tendencji wzrostowych głównych lasotwórczych gatunków drzew w Europie i obszarach górskich Polski oraz ich przyczyny. Część II. Przypuszczalne przyczyny zmian tendencji wzrostowych. Sylwan, 147 (7): 69-74.

 • Kondracki J. 2000. Geografia regionalna Polski. Warszawa, PWN. ISBN 83-01-13897-1.

 • Koprowski M. 2012. Long-term increase of March temperature has no negative impact on tree rings of European larch (Larix decidua) in lowland Poland. Trees, 26: 1895-1903. DOI 10.1007/s00468-012-0758-8.

 • Koprowski M., Gławenda K. 2007. Dendrochronologiczna analiza przyrostów rocznych jodły pospolitej (Abies alba Mill.) na Pojezierzu Olsztyńskim (Nadleśnictwo Wichrowo). Sylwan, 151 (11): 35-40.

 • Koprowski M., Przybylak R., Zielski A., Pospieszyńska A. 2012. Tree rings of Scots pine (Pinus sylvestris L.) as a source of information about past climate in northern Poland. International Journal of Biometeorology, 56: 1-10. DOI: 10.1007/s00484-010-0390-5.

 • Mäkinen H., Vanninen P. 1999. Effect of sample selection on the environmental signal derived from tree-ring series. Forest Ecology and Management, 113: 83-89.

 • Olaczek R. 1986. Zarys ekologii i fitocenologii, in: S. Białobok (ed.) Modrzewie Larix Mill. Warszawa−Poznań, PWN, s. 379−440.

 • Oleksyn J., Fritts H. C. 1991. Influence of climatic factors upon tree rings of Larix decidua and L. decidua × L. kaempferi from Pulawy, Poland. Trees, 5: 75−82.

 • Opała M.. 2009. Wpływ warunków klimatycznych na kształtowanie się szerokości przyrostu rocznego Fagus sylvatica, Pinus silvestris i Abies alba z Ojcowskiego Parku Narodowego. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Wł. Szafera, 19: 231-230.

 • Schweingruber F. H. 1996. Tree Rings and Environment - Dendroecology. Berne, Paul Haupt Publishers. ISBN 3258054584.

 • Spiecker H., Mielikainen K., Kohl M. Skovsgaard J. P. (ed.). 1996. Growth trends in European forests. European Forest Institute, Research Report 5, Springer-Verlag, Heidelberg.

 • Szaniawski R., Żelawski W., Wierzbicki B. 1977. Wymiana gazowa i gospodarka wodna, in: Nasze Drzewa Leśne. Świerk pospolity. Warszawa-Poznań, PWN, p. 131-152.

 • Szymański S. 1986. Ekologiczne podstawy hodowli lasu. Warszawa, PWRiL. ISBN 83-09-01728-6 .

 • Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska A. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. Warszawa, PWRiL, 159 p.

 • Wigley T. M. L., Briffa K. R., Jones P. D. 1984. On the average value of correlated time series, with applications in dendroclimatology and hydrometeorology. Journal of Climate and Applied Meteorology, 23: 201-213.

 • Wilczyński S. 1999. Wpływ klimatu na przestrzenne zróżnicowanie reakcji przyrostowych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.), in: Feliksik E. Klimatyczne uwarunkowania życia lasu. Wrocław, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, p. 197-203.

 • Wilczyński S. 2010. Uwarunkowania przyrostu radialnego wybranych gatunków drzew z Wyżyny Kieleckiej w świetle analiz dendroklimatologicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Rozprawy: 464 (341): 1-221.

 • Wilczyński S., Krąpiec M., Szychowska-Krąpiec E., Zielski A. 2001. Regiony dendroklimatyczne sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Polsce. Sylwan 145 (8): 53-61.

 • Wilczyński S., Wertz B. 2012. Sygnał klimatyczny w seriach przyrostów radialnych jodły pospolitej oraz modrzewia europejskiego. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 14/1 (30): 66-74.

 • Zielski A. 1997. Uwarunkowania środowiskowe przyrostów radialnych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Polsce Północnej na podstawie wielowiekowej chronologii. Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

 • Zielski A., Krąpiec M. 2004. Dendrochronologia. Warszawa, PWN, 328 s. ISBN 830114226X.

 • Zielski A., Krąpiec M., Koprowski M. 2010. Dendrochronological data, in: Przybylak R., Majorowicz J., Brazdil R., Kejna M. (ed.). The Polish climate in the European context: an historical overview. Springer, p. 191-217. DOI: 10.1007/978-90-481-3167-9.

 • Żelawski W. 1967. Wymiana gazowa i bilans wodny igliwia, in: Zarys fizjologii sosny zwyczajnej. Warszawa-Poznań, PWN, p. 33-94.

OPEN ACCESS

Zeitschrift + Hefte

Suche