Weight parameters of body parts in sika deer (Cervus nippon nippon) from the Konstantinolázeňsko microregion, the Czech Republic

Open access

Abstract

Sika deer is widely spread species, in Czech Republic mostly occurred in West Bohemia. This species is defined as one of the most harmful ungulate game in the forests. For the wildlife population of sika deer in the microregion Konstantinolázeňsko in West Bohemia, total weight after the hunt, weight after expelling organs, weight of the head and distal parts of the limbs, and weight of the internal organs (heart, lung, liver, spleen, kidney) were determined. Correlations between the weights of specific body parts (organs) were evaluated. Ratio between the weight after expelling organs (after gralloch) and the weight after hunt (total weight) was determined. The weight after expelling organs was 74% of the total weight. Moreover, a positive correlation was found between the age and weight of individuals, and between the male age and the weight of the head. Without taking into account age differences, we show that males have a higher body weight than females, a form of sexual dimorphism.

Adámková, V., Štochová, J., 2011: Zvěřina pro zdraví. České Budějovice. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 200 p.

Anděra, M., Gaisler, J., 2012: Savci České republiky: popis, rozšíření, ekologie, ochrana. Praha, Academia, 285 p.

Babička, C., Drábek, M., Štika, J., Ženožička, J., 1977: Poznatky z chovu jelena siky. Myslivost, 11:270–271.

Dvořák, J., Čermák, P., 2008: Jelen sika – škody ve vybraných honitbách Plzeňska. Kostelec nad Černými lesy. Lesnická práce, 87:12–14.

Feldhamer, G. A., Stauffer, J. R., Chapman, J. A., 1984: Body morphology and weight relationships of sika deer in Maryland. Zeitschrift für Säugetierkunde 50:88–106.

Hanák, J., 2015: Jelen sika japonský: životní způsob, chov, jak dobře vábit a účinně lovit. Praha, Arista Books, 100 p.

Heroldová, M., Zejda, J., 2002: Body dimensions and coloration of the winter pelage of a Moravian population of sika deer, Cervus nippon. Folia Zoologica, 51:253–256.

Husák, F., Wolf, R., Lochman, J., 1986: Daněk (sika) jelenec. Praha, SZN, 320 p.

Janiszewski, P., Daszkiewicz, T., Hanzal, V., 2009: Wpływ czynników przyrodniczych i terminu odstrzału na masę tuszy sarny europejskiej (Capreolus capreolus L.). Leśne Prace Badawcze, 70:123–130.

Janiszewski, P., Gugolek, A., Hanzal, V., Bólkowski, D., 2011: Variability of the Carcass Weight of the Red Deer (Cervus elaphus L.) in Poland. Polish Journal of Natural Sciences, 26:99–110.

Ježek, M., Holá, M., Kušta, T., Hart, V., Červěný, J., 2016: Reprodukční charakteristiky samic jelena siky: výzkumné projekty Grantové služby LČR. Praha, Lesy České republiky, s. p., Edice Grantové služby LČR, 43 p.

Jiřík, K., Anděra, M., Mottl, S., 1980: Atlas zvěře. Praha: SZN, 256 p.

Jones, R. L., Weckerly, F.W., McCullough, D.R., 2008: Influence of age and sex on dressed-whole body weight relationships in black-tailed deer. California Fish and Game, 94:137–142.

Julianna, B., János, N., István, N., Miklós, S., András, S., Árpád, B., Péter, H., 2015: Examination and modelling of growth of Central European red deer (Cervus elaphus hippelaphus) from birth until 7–8 month of age. Magyar Allatorvosok Lapja, 137:633–640.

Kokeš, O., 1970: Asijští jeleni na území Československa. Ochrana fauny, 4:158–161.

Konôpka, J., Kaštier, P., Konôpka, B., 2015: Teoretické východiská a praktické opatrenia na harmonizáciu záujmov lesného hospodárstva a poľovníctva na Slovensku. Lesnícky časopis - Forestry Journal, 61:114–123.

Landete-Castillejos, T., Garcia, A., Gallego, L., 2007: Body weight, early growth and antler size influence antler bone mineral composition of Iberian Red Deer (Cervus elaphus hispanicus) Bone, 40:230–235.

Lochman, J., Hanzal, V., Liebl, F., 1993: Myslivost v obrazech: zoologie. 2. Praha: ČMMJ, 102 p.

Mařík, Z., 1995: Kraniometrie a hmotnosti těla jelenců viržinských (Odocoileus virginianus Zim.) ulovených v České republice v oblasti Dobříše. Folia venatoria, 25:51–58.

Ohdachi, S., 2009: The wild mammals of Japan. Kyoto: Shoukadoh Book Sellers, 544 p.

Rajský, M., Rajský, D., Minárik, M., 2013: Koľko váži? Výpočet živej hmotnosti raticovej zveri. Lovu zdar!, 5:44–46.

Rakušan, C., 1988: Základy myslivosti. Praha, SZN, 412 p.

Saláková, A., 2014: Hygiena a technologie drůbeže, vajec a zvěřiny. Brno, Veterinární a farmaceutická univerzita, 80 p.

Ueckermann, E., 1972: Das Sikawild in der Bundesrepublik. Der deutsche Jagër, 29:235–239.

Ungerfeld, R., Villagrán, M., González-Pensado, S., 2011: Antler weight and body weight relationship in adult and young pampas deer (Ozotoceros bezoarticus) males, North-Western Journal of Zoology, 7:208–212.

Whitehead, G. K., 1972: Deer od the World. Constable, London, 194 p.

Winkelmayer, R., Lebersorger, P., Zedka, H., 2005: Hygiena zvěřiny. Příručka pro mysliveckou praxi. Institut ekologie zvěrě VFU Brno, 168 p.

Wolf, R., 1999: Historie chovu jelena siky na území České republiky. In: Introdukovaná spárkatá zvěř ’99 současná a budoucí chovatelská problematika, sborník referátů, Dobříš 20.–21. srpna 1999. Praha, Česká lesnická společnost, p. 52–56.

Yokoyama, M., Onuma, M., Suzuki, M., Kaji, K., 2001: Seasonal fluctuations of body condition in northern sika deer on Hokkaido Island, Japan. Acta Theriologica, 46:419–428.

Zima, J., 1989: Biologie lovné zvěře: vybrané výsledky z řešení kontrolovatelné etapy hlavního úkolu SPVZ č. VI-1-6 Základní předpoklady optimalizace hospodaření s některými druhy lovné zvěře za období 1986 – 1989. Brno, Ústav systematické a ekologické biologie ČSAV.

Central European Forestry Journal

The Journal of National Forest Centre – Forest Research Institute Zvolen

Journal Information


CiteScore 2018: 0.68

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.18
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.399

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 314 246 17
PDF Downloads 160 143 10