Application of methods of growing stock estimation in the forests of Slovakia between 2001–2010

Open access

Abstract

The paper analyses the implementation of the growing stock estimation methods in the forests of Slovakia between the years 2001 and 2010. The analysis focuses on mature stands with primary timber production function in more detail. The share of more accurate and costly methods has been continuously decreasing; and since 1993 yield tables have become the most prevalent methods of estimation used in mature stands are. After more than 20 years of their implementation it is important to verify the accuracy of their application, the accuracy of the provided input variables and the methodology behind the growing stock estimation. The paper identifies the cases of their incorrect application, and the risks associated with the quantification of input data, and proposes the measures for their elimination. It stresses the importance of inspection of monitoring the quality of Forest Stewardship Programmes which operates as a specialised task since 2008. Since that time, a positive trend has been observed in mature stands of timber production forests in which mathematical- -statistical sampling methods are gaining on importance.

Bavlšík, J. a kol., 2009: Pracovné postupy HÚL 2008. Zvolen, Národné lesnícke centrum - Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen, 147 p.

Dezorzo, M., 2000: Vývoj v aplikácii metód zisťovania zásob rubných porastov v rokoch 1989–1999. In: Zborník referátov: Perspektívy rozvoja hospodárskej úpravy lesov v SR, medzinárodné sympózium 21.–22. jún 2000, Technická univerzita vo Zvolene, p. 147–152.

Halaj, J., Řehák, R., 1979: Vyhotovenie rastových tabuliek hlavných drevín ČSSR. Lesnícke štúdie. Bratislava, Príroda, 174 p.

Halaj, J., Petráš, R., 1998: Rastové tabuľky hlavných drevín. Bratislava, SAP, 325 p.

Šmelko, Š., 1989: Výskum metód zisťovania zásob porastov a ich uplatnenie v pracovných postupoch HÚL. Výsledky výskumu hospodárskej úpravy lesov na VÚLH a ich realizácia v praxi. VÚLH vo Zvolene, s. 36-44.

Šmelko, Š., 2007: Dendrometria, Zvolen, Vydavateľstvo TU Zvolen, 401 p.

Šmelko, Š., 2009: Námety pre inováciu obsahu a metodiky zisťovania stavu lesa v rámci HÚL. In: Sborník příspěvků z konference Současná role a pozice hospodářské úpravy lesů v českém a slovenském lesním hospodářství, Kostelec nad Černými lesy, 13.11. 2008. Česká zemědělská univerzita v Praze, 7 p.

Šmelko, Š., 2012: Biometrické postupy vhodné na objektivizáciu údajov o lese, overené počítačovými simuláciami na digitálnych modeloch lesných. Lesnícky časopis - Forestry Journal 58:21–34.

Šmelko, Š. a kol., 2008: Národná inventarizácia a monitoring lesov SR 2005–2006. Základná koncepcia a výber zo súhrných informácií. Príloha Les/Slovenské lesokruhy č. 5–6/2008, 15 p.

Šmelko, Š., Šebeň, V., 2010: Nové trendy v metódach zisťovania stavu lesa a potreba ich uplatnenia v HÚL na Slovensku. In: Zborník príspevkov z odborného seminára. Súčasnosť a budúcnosť hospodárskej úpravy lesov na Slovensku, Zvolen, NLC, p. 27–35.

Vyhláška MP SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa.

Central European Forestry Journal

The Journal of National Forest Centre – Forest Research Institute Zvolen

Journal Information


CiteScore 2016: 0.56

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.230
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.454

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 56 56 6
PDF Downloads 10 10 0