Approximate Method of Estimation of Exponential Trend Parameters for Forecasting Process Purposes

Open access

Abstract

The paper discusses the issue of estimation of exponential trend parameters in terms of its application in the forecast process. Due to the character of a random element, three models were considered: additive, multiplicative, and mixed. For estimating trend parameters, a log transformation method, least squares method, and approximate methods were applied. As a result of computer simulations, high sensitivity of the log transformation method with regard to the assumed random element model was noticed. This method yields the smallest value of ex post error for the multiplicative model but is burdened with a large error for the additive model, where the estimated parameter B takes large values (B > 0.24). In the paper, a new approximate method of estimation of exponential trend parameters is proposed. The method is compared with approximate formulas presented in the paper by Purczyński (2008).

Cieślak, M. (2001). Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jurkiewicz, T., Plenikowska-Ślusarz, T. (2001). Algorytmy optymalizacyjne w estymacji nieliniowych funkcji regresji. Wiadomości Statystyczne, 10, 10-15.

Kmenta, J. (1990). Elements of Econometrics (second edition). Mac Milan Publishing Co.

Purczyński, J. (2003). Wykorzystanie symulacji komputerowych w estymacji wybranych modeli ekonometrycznych i statystycznych. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Purczyński, J. (2008). Wybrane aspekty prognozowania z wykorzystaniem trendu wykładniczego. Przegląd Statystyczny, LV (1), 27‒44.

Zaród, J. (2017). Czynniki kształtujące ceny wybranych produktów rolno-spożywczych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, 17 (XXXII), Zeszyt 3, 298-307.

Zeliaś, A. (1997). Teoria prognozy. Warszawa: PWE.

Zeliaś, A., Pawełek, B., Wanat, S. (2003). Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Folia Oeconomica Stetinensia

The Journal of University of Szczecin

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 67 67 8
PDF Downloads 46 46 4