Rates of Return on Open-End Debt Investment Funds and Bank Deposits in Poland in the Years 1995–2015 – A Comparative Analysis

Iwona Dittmann Ph.D. 1
 • 1 Wrocław University of Economics, Faculty of Economic Sciences, Department of Finance, Komandorska 118-120, 53-345 Wrocław, Poland

Abstract

This paper presents the results of a comparison of the rates of return on specific open-end debt investment funds in Poland with the rates of return on bank deposits, in light of different time horizons. A comparative analysis was conducted based on the quartiles of the empirical distributions of the rates of return on selected funds and bank deposits. The empirical distributions were obtained using a moving window of observation. The results were largely influenced by very high interest rates on bank deposits in Poland in the years 1995–2001 (in the case of the oldest funds), and by the boom in the bond market in the years 2011–2012 (for the youngest funds). The investment horizon turned out to be significant. The best and worst funds were identified.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Barembruch, A. (2012). Zarządzanie finansami osobistymi – teoria i praktyka. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 689 (50), 239–248.

 • Breuer, W., Riesener, M., Salzmann, A.J. (2014). Risk aversion vs. individualism: what drives risk taking in household finance? The European Journal of Finance, 20 (5), 446–462. DOI: 10.1080/1351847X.2012.714792.

 • Brown, S., Ghoshb, P., Su, L., Taylor, K. (2015). Modelling household finances: A Bayesian approach to a multivariate two-part model. Journal of Empirical Finance, 33 (September), 190–207. DOI: 10.1016/j.jempfin.2015.03.017.

 • Brown, S., Taylor, K. (2014). Household finances and the ‘Big Five’ personality traits. Journal of Economic Psychology, 45 (December), 197–212. DOI: 10.1016/j.joep.2014.10.006.

 • Dawidowicz, D. (2012). Efektywność nowych funduszy inwestycyjnych – analiza porównawcza. In: J Harasim, J. Cichy (eds.) Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Rynki finansowe (pp. 369–379). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 • Doman, M., Doman, R. (2009). Modelowanie zmienności i ryzyka: metody ekonometrii finansowej. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business.

 • Gaudecker, H.-M.V. (2015). How Does Household Portfolio Diversification Vary with Financial Literacy and Financial Advice? The Journal of Finance, 70 (2), 489–507. DOI: 10.1111/jofi.12231.

 • Homa, M., Mościbrodzka, M. (2016). Dynamiczne wersje hybrydowych modeli market timing oraz weryfikacja ich przydatności w ocenie ryzyka i efektywności funduszy inwestycyjnych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 79, 73–85. DOI: 10.18276/frfu.2016.79-05.

 • Jajuga, K. (2013). Ryzyko inwestycji gospodarstwa domowego – koncepcja pomiaru. In: K. Marcinek (eds.), Inwestycje i nieruchomości we współczesnej gospodarce (pp. 151–163). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 • Jajuga, K., Jajuga, T. (2014). Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Jamróz, P. (2013). Efektywność wybranych FIO rynku akcji w latach 2003–2011. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 63, 193–206.

 • Jurek-Wasilewska, K. (2014). Efektywność inwestowania w otwartych funduszach inwestycyjnych w Polsce w latach 2001–2010. Finanse i Prawo Finansowe, 1 (1), 20–33.

 • Karkowska, R., Niewińska, K. (2013). Analiza zmienności stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych w Polsce. Zarządzanie i finanse, 11 (1/1), 255–267.

 • Karpio, A., Żebrowska-Suchodolska, D. (2015). Badanie stabilności wyników funduszy inwestycyjnych przy użyciu miar efektywności opartych na współczynniku Sharpe’a. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 75, 221–231. DOI: 10.18276/frfu.2015.75-18.

 • Karpio, A., Żebrowska-Suchodolska, D. (2013). Porównanie efektywności inwestycyjnej FIO z wykorzystaniem information ratio i wskaźnika Sortino. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 63, 221–232.

 • Kawiński, M. (2015). Przegląd teorii finansów gospodarstw domowych w kontekście współczesnych uwarunkowań polityki publicznej. Studia z Polityki Publicznej, 1, 9–27

 • Kompa, K., Witkowska, D. (2010). Porównanie efektywności wybranych otwartych funduszy inwestycyjnych w okresie hossy i bessy. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 9 (3), 169–180.

 • Kowalczyk-Rólczyńska, P., Rólczyński, T. (2014). Odwrócony kredyt hipoteczny – dodatkowe źródło zabezpieczenia emerytalnego. Wiadomości Ubezpieczeniowe, 3, 133–147.

 • Kopiński, A., Porębski D. (2014). Weryfikacja modelu oceny efektywności funduszy inwestycyjnych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65, 353–361.

 • Majewski, S. (2011). Methodological Aspects of Behavioural Portfolio with Multitasking. Folia Oeconomica Stetinensia, 24–33, DOI: 10.2478/v10031-010-0008-4.

 • Majewski, S. (2014). The Maslowian Portfolio Theory Versus the Pyramid Portfolio. Folia Oeconomica Stetinensia, 14 (1), 91–101, DOI: 10.2478/foli-2014-0107.

 • Marcinkowski, J. (2009). Ryzyko, jakość prognoz a efektywność inwestowania na rynkach finansowych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

 • Miziołek, T. (2015). Wskaźnik activeshare na rynku akcyjnych funduszy inwestycyjnych w Polsce. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 75, 343–354. DOI: 10.18276/frfu.2015.75-28.

 • Musiał, B. (2012). Memetyka w finansach osobistych. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 21, 175–185.

 • Musiał, M. (2014a). Determinanty efektywności gospodarowania finansami osobistymi. In: B. Świecka (ed.), Współczesne problemy finansów osobistych (pp. 33–58). Warszawa: CeDeWu.pl.

 • Musiał, M. (2014b). Racjonalność gospodarowania finansami osobistymi. Studia Ekonomiczne, 180, 174–184.

 • Peć, K. (2012). Fundusze pieniężne mimo problemów lepsze od lokat. Availabled at: www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/12787/fundusze-pieniezne-mimo-problemow-lepsze--od-lokat.html (access: 6.02.2015).

 • Perez, K. (2011). Wyniki inwestycyjne funduszy hedge. Czynniki wpływające na ich interpretację. Bank i Kredyt, 42 (6), 85–124.

 • Perez, K. (2012). Efektywność funduszy inwestycyjnych: podejście techniczne i fundamentalne. Warszawa: Difin.

 • Perez, K. (2014), Polish absolute return funds and stock funds. Short and long term performance comparison. Folia Oeconomica Stetinensia, 14 (2), 179–197. DOI: 10.1515/foli-2015-0016.

 • Premik, F., Tyrowicz, J. (2016). Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w III kw. 2015 r., Warszawa: NBP (no. 1).

 • Stango, V., Zinman, J. (2009). Exponential Growth Bias and Household Finance. The Journal of Finance, 64, 2807–2849. DOI: 10.1111/j.1540-6261.2009.01518.x.

 • Sytuacja na rynku funduszy inwestycyjnych vs. depozyty bankowe 2016. Available at: http://www.pkobp.pl/media_files/b9bdf699-ebfe-4605-8bdb-b3545250a3ce.pdf (access: 6.02. 2016).

 • www.analizy.pl (access: 6.02.2015).

 • www.nbp.pl (access: 6.02.2015).

 • www.stooq.pl (access: 6.02.2015).

 • Sarnowski, K. (2012). Zarządzanie finansami osobistymi w polskich instytucjach pośrednictwa finansowego. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 72, 16–22.

 • Skrobosz, M. (2014). Jak obliczyć podatek od zysków z funduszy inwestycyjnych. Available at: http://forsal.pl/gielda/artykuly/827669,jak-obliczyc-podatek-od-zyskow-z-funduszy--inwestycyjnych.html (access: 6.02.2015).

 • Solarz, J.K. (2010). Zarządzanie ryzykiem finansowym codzienności. Bezpieczny Bank, 3 (42), 62–79.

 • Waliszewski, K. (2014). Planowanie finansów osobistych (zarządzanie finansami osobistymi) z udziałem doradców finansowych – znaczenie dla gospodarstw domowych i gospodarki. Problemy Zarządzania, 12, (4, 48), 204–221.

 • Zamojska, A. (2008). An Analysis of Distribution of Rates of Return for Investment Funds Game. In: W. Milo, G. Szafrański, P. Wdowiński (eds.), Financial Markets. Principles of Modeling Forecasting and Decision-Making (pp. 163–173). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Zamojska, A. (2012). Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce: studium teoretyczno--empiryczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

 • Zamojska, A. (2015). Zastosowanie analizy falkowej w ocenie efektywności funduszy inwestycyjnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 385, 325–333. DOI 10.15611/pn.2015.385.35.

 • Zdanowska, M. (2012). Financial capability – zdolność zarządzania finansami osobistymi. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 21, 251–260.

 • Zdanowska, M. (2012). Świadomość finansowa w Polsce. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 5, 213–225.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search