The Use of Multi-Criteria Taxonomy in the Study of Objective Quality of Life in Polish Voivodeships

Open access

Abstract

The article attempts to compare the living conditions of the population living in rural communities of West Pomeranian Voivodeship. The analysis used data for 159 indicators in the following areas of life: natural environment, demographics, social aspects, municipal infrastructure and housing, economic aspects, education and schooling, culture and tourism, and transport. The application of a multi-criteria taxonomy method allowed the author to take into account all the spheres of life altogether and to differentiate a group of voivodeships that are similar in terms of the examined phenomenon. On the basis of the conducted study it was found that Poland’s regions demonstrate a high degree of differences in terms of the objective quality of life.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Balicki A. (2009). Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

 • Borys T. Rogala P. (2008). Jakość życia na poziomie lokalnym – ujęcie wskaźnikowe. Warszawa: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.

 • Czapiński J. Panek T. (2009). Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

 • Jankowska E. (2012). Zastosowanie wskaźnika rozwoju społecznego HDI do oceny sytuacji społeczno-gospodarczej krajów Unii Europejskiej w latach 2004–2011. Toruńskie Studia Międzynarodowe1 (5).

 • Kryk B. Włodarczyk-Śpiewak K. (2006). Wybrane aspekty jakości życia na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. In: D. Kopycińska (ed.) Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce. Szczecin: Katedra Mikroekonomii.

 • Kukuła K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa: PWN.

 • Kusterka J. (2003). Jakość życia w aspekcie wybranych wskaźników ekorozwoju. In: J. Tomczyk-Tołkacz (ed.) Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych ekonomicznych i ekologii. Jelenia Góra: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.

 • Malina A. (2004). Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw. Kraków: AE w Krakowie.

 • Nowak E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWE.

 • Ostasiewicz W. (ed.) (2004). Ocena i analiza jakości życia. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu.

 • Panek T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa: SGH w Warszawie – Oficyna Wydawnicza.

 • Roczniki Statystyczne Województw (2014). Urzędy Statystyczne.

 • Słaby T. (2007). Poziom i jakość życia. In: T. Panek (ed.) Statystyka społeczna. Warszawa: PWE.

 • Wawrzyniak K. (2012). Podobieństwo powiatów województwa zachodniopomorskiego pod względem struktury bezrobotnych według wykształcenia w 2010 roku. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Oeconomica285 (62).

Search
Journal information
Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 142 53 2
PDF Downloads 82 51 1