Spatial Differentiation of Child Well-Being in Europe

Open access

Abstract

An important determinant of the level of development of each country and the whole Europe is the care about an adequate level of well-being and quality of life of all citizens, above all those to whom the future belongs - our children. In the times of demographic changes it is particularly important to understand specific needs and rights of the youngest generation of Europeans. Investing in children is investing in our future, the shape of which will depend precisely on whether the youngest generation will be healthy, well educated and able to participate in the development of their societies. The aim of this study is to identify territorial differentiation of children’s well-being in Europe at the end of the first decade of the 21st century using the methods of multivariate data analysis. The study was based on data published by Eurostat (among others EU-SILC), OECD (PISA), UNICEF, WORLD BANK and WHO (HBSC) for the years 2009 and 2010.

References

 • Bradshaw, J. & Richardson, D. (2009). An Index Of Child Well-being In Europe. Child Indicators Research, 2 (3), 319-351. DOI: 10.1007/s12187-009-9037-7.

 • Currie, C., Zanotti, C., Morgan, A., Currie, D., de Looze, M., Roberts, Ch., Samdal, O., Smith, O.R.F. & Barnekow, V. (2012). Social determinants of health and well-being among young people. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2009/2010 survey. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.

 • Dudek, H., Krawiec, M. & Landmesser, J. (2011). Podstawy analizy statystycznej w badaniach rynku. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

 • Grabiński, T. (1985). Metody określania charakteru zmiennych w wielowymiarowej analizie porównawczej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 213, 35-63.

 • Hair, J.F. jr, Anderson, R.E., Black, W.C. & Tatham, R.L. (1998). Multivariate data analysis 5th ed. New Jersey: Prentice-Hall International.

 • Hellwig, Z. (1981). Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych. In: Ed. W. Welfe. Metody i modele ekonomiczno- matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną (pp. 46-68). Warszawa: PWE.

 • Martorano, B., de Neubourg, C., Natali, L. & Bradshaw, J. (2013). Child Well-being in Economically Rich Countries: Changes in the first decade of 21st century. Working Paper 2013-02, Florence: UNICEF Office of Research.

 • Mynarski, S. (1992). Badania przestrzenne rynku i konsumpcji: przewodnik metodyczny. Warszawa: PWN.

 • Ostasiewicz, W. (2004). Ocena i analiza jakości życia. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

 • Richardson, D., Hoelscher, P. & Bradshaw, J. (2008). Child Well-Being in Central and Eastern European Countries (CEE) and the Commonwealth of Independent States. Child Indicators Research, 1 (3), 211-250. DOI: 10.1007/s12187-008-9020-8.

 • Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z wykorzystaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. Kraków: StatSoft.

 • Strahl, D. (1984). Metody ekonometryczne w prognozowaniu rozwoju przemysłu. Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu.

 • UNICEF Office of Research (2013). Child Well-being in Rich Countries: A comparative overview. Innocenti Report Card 11, Florence: UNICEF Office of Research.

 • United Nations (1989). Convention on the Rights of the Child (CRC). Geneva: United Nations.

 • Zeliaś, A. (2000). Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Folia Oeconomica Stetinensia

The Journal of University of Szczecin

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 21 21 18
PDF Downloads 2 2 1