Money Supply as the Target of the Central Bank

Open access

Abstract

The main purpose of the article is a critical analysis of the monetary policy strategy that is based on the adoption of money supply as an intermediate target. The analysis is conducted from the perspective of the theory of the Austrian school. The first part of the article presents an influence of the supply of money on changes of categories in economy according to mainstream theories of economics. The second part discusses the essence of the strategy of monetary policy using money supply as an intermediate target from the point of view of the main trend in economics. It is demonstrated that in order to use it, two elementary conditions must be met: the function of demand for money must be at least relatively stable and the central bank must practically shape changes in the money supply at the planned level. The third part is of key importance for the purpose of this article. It involves the criticism of Friedman’s principle, i.e. a constant increase in money supply as a monetary strategy. According to the Austrian theory, an increase in the quantity of money which is not financed by voluntary savings separates the time structure of production and consumption. Thus, after the period of prosperity there a collapse in production must take place. It is also pointed out that the crisis can be postponed only when the quantity of money increases at an ever faster rate.

Anderson, B.M. (1979). Economics and the Public Welfare: A Financial and Economic History of the United States 1914-1946. Indianapolis: Liberty Fund.

Anderson, W.L. (2009). Say’s Law and the Austrian Theory of the Business Cycle. Quarterly Journal of Austrian Economics, 12 (2), 47-59.

Barro, R.J. (1995). Inflation and Economic Growth. Bank of England Quarterly Bulletin, 35 (May), 166-176.

Belka, M. (1986). Doktryna ekonomiczno-społeczna Miltona Friedmana. Warszawa: PWN.

Belka, M. (1996). Neutralność pieniądza - ewolucja poglądów. Stara Wieś: NBP.

Böhm-Bawerk, E. von (1891). The Positive Theory of Capital. London.

Bjerkenes, H., Kiil, H. & Anker-Nilssen, P. (2010). Austrian Economics: Application on Norwegian Business Cycles, http://mises.org/periodical.aspx?Id=7,9/22/2010 (6.11.2013).

Brzoza-Brzezina, M., Kot, A., Kłos, B. & Łyziak, T. (2002). Hipoteza neutralności pieniądza. Materiały i Studia, Vol. 142. Warszawa: NBP.

Błaszczyk, P. (2010). Stabilność cen - sposoby definicji oraz wyzwania dla polityki pieniężnej. Materiały i Studia, Vol. 249. Warszawa: NBP.

Butos, W.N. (1993). The Recession an Austrian Business Cycle Theory: An Empirical Perspective. Critical Review: A Journal of Politics and Society, 7 (2-3), 277-306.

Calvo, G.A. (1983). Staggered Process in a Utility-Maximizing Framework. Journal of Monetary Economics, 12, 383-398.

Cantillon, R. (1938). Ogólne rozważania nad naturalnymi prawami handlu. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Ciżkowicz, P. & Rzońca, A. (2009), Ile kosztuje nas inflacja? No. 8. Warszawa: FOR.

Fisher, I. (1911), The Purchasing Power of Money. New York: The Macmillan Co.

Fisher, E.A. (2013). Monetary Policy and Capital-Based Macroeconomics: An Empirical Exam ination for the United States (1963-2012). Quarterly Journal of Austrian Economics, 16 (1), 45-74.

Friedman, M. (1957). A Theory of the Consumption Function. Princeton: University Press.

Friedman, M. (1969). The Optimum Quantity of Money and Other Essays. Chicago: Aldine.

Friedman, M. (1956). The Quantity Theory of Money: A Restatement. In: Quantity Theory of Money. Chicago.

Friedman, M. & Friedman, R. (2009). Wolny wybór. Sosnowiec: Wydawnictwo Aspekt.

Friedman, M. & Schwartz, A. (1963). A monetary history of the United States 1867-1960. Princeton: University Press.

Garbicz, M. (2000). Hipoteza racjonalnych oczekiwań a kwestia skuteczności polityki gospodarczej. Ekonomista, 4, 499-515.

Garrison, R.W. (1986). Hayekian Trade Cycle theory. A Reappraisal. The Cato Journal, 6, 437-453.

Garrison, R.W. (2001). Time and Money. The Macroeconomics of Capital Structure. London- New York: Routledge.

Hawtrey, R.G. (1932). The Art of Central Banking. London.

Hayek, F.A. von (1967). Prices and Production. New York: Augustus M. Kelly.

Huerta de Soto, J. (2009). Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne. Warszawa: Instytut Ludwika von Misesa.

Hughes, A.M. (1997). The Recession of 1990: An Austrian Explanation. Review of Austrian Economics, 10 (1), 107-123.

Hülsmann, G. (2011), The structure of production reconsidered, http://ead.univangers.fr/~granem08/IMG/pdf/DT-GRANEM-09-34.pdf (3.11.2013).

Jędruchniewicz, A. (2009). Kontrola podaży pieniądza jako strategia polityki antyinflacyjnej. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, 91, 9-21.

Jędruchniewicz, A. (2012). Produkcja we wzrostowej fazie cyklu koniunkturalnego w Polsce, Gospodarka Narodowa, 10, 73-95.

Jędruchniewicz, A. (2013). Struktura cen w polskim cyklu gospodarczym. Faza wzrostu, Bank i Kredyt, 1, 99-118.

Kaźmierczak, A. (1998). Z teorii celów polityki pieniężnej. Bank i Kredyt, 5.

Keynes, J.M. (2003). Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kokoszczyński, R. (1998). Strategie polityki pieniężnej - kryteria i sposoby wyboru. Bank i Kredyt, 6. Kowalski, T. (1990). Monetaryzm a ekonomia keynesowska - przesłanki polityki stabilizacyjnej. In: Studia nad współczesną gospodarką kapitalistyczną, 1 (197), Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Kwiatkowski, E. (2009). Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Lucas, R. (1981). Studies in Business Cycle Theory. Oxford: Basil Blackwell.

Machaj, M. (2012). System pieniężny i stabilność makroekonomiczna, http://mises.pl (27.10.2013).

Mankiw, N.G. & Romer, D. (1991). New Keynesian Economics. Cambridge: MIT Press.

McCandless, G.T. & Weber, W.E. (1995). Some monetary facts. Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 19 (3), Summer, 2-11.

Mills, F.C. (1936). Prices in Recession and Recovery. New York.

Mises, L. von (2007). Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii. Warszawa: Instytut Ludwika von Misesa.

Polański, Z. (1998). Wiarygodność banku centralnego a cele polityki pieniężnej. Stara Wieś: NBP.

Pool, W. (1970). Optimal Choice of Monetary Policy Instruments in Simple Stochastic Macro Model. Quarterly Journal of Economics, 84 (2), May, 197-216.

Przybylska-Kapuścińska, W. (2003). Niezależność banku centralnego i jej dylematy w Polsce. In: Ed. W. Przybylska-Kapuścińska. Polityka pieniężna i rynek. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Ravier, A.O. (2011). Rethinking Capital-Bases Macroeconomics. Quarterly Journal of Austrian Economics, 14 (3), 347-375.

Robbins, L. (1934). The Great Depression. London: Macmillan.

Romer, D. (1993). The New Keynesian Synthesis. Journal of Economic Perspective, 7 (1), 5-22.

Rothbard, M.N. (2006). Economic Thought Before Adam Smith: An Austrian Perspective on the History of Economic Thought. Vol. I. Auburn: Ludwig von Mises Institute.

Rothbard, M.N. (2008). Ekonomia wolnego rynku. Vol. 3. Warszawa: Fijorr Publishing.

Rothbard, M.N. (2000). America’s Great Depression. Auburn: Ludwig von Mises Institute.

Sargent, T. & Wallace, N. (1975). „Rational” Expectations the Optima Monetary Instrument and the Optimal Money Rule. Journal of Political Economy, 83 (2), 241-254.

Skousen, M. (2007). The Structure of Production. New York: New York University Press.

Sławiński, A. (1997). Rozwój rynków instrumentów pochodnych a polityka pieniężna banku centralnego. Bank i Kredyt, 9. Snowdon, B., Vane, H., & Wynarczyk, P. (2002). A Modern Guide to Macroeconomics. An Introduction to Competing Schools of Thought. Cheltenham-Northampton: E. Elgar.

Szpunar, P. (1998). Cele polityki pieniężnej a jej skuteczność. Bank i Kredyt, 6.

Szpunar, P. (2000). Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności. Warszawa: PWE.

Wainhouse, C.E. (1982). Hayek’s Theory of the Trade Cycle: The Evidence from the Time Series. New York: New York University Press.

Wojtyna, A. (2000). Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wojtyna, A. (1998). Szkice o niezależności banku centralnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zahringer, K.A. (2012). Monetary Disequilibrium Theory and Business Cycles: An Austrian Critique. Quarterly Journal of Austrian Economics, 15 (3), 304-330.

Folia Oeconomica Stetinensia

The Journal of University of Szczecin

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 88 88 10
PDF Downloads 39 39 5