Model of Axiological Dimension Risk Management

Open access

Abstract

It was on the basis of the obtained results that identify the key prerequisites for the integration of the management of logistics processes, management of the value creation process, and risk management that the methodological basis for the construction of the axiological dimension of the risk management (ADRM) model of logistics processes was determined. By taking into account the contribution of individual concepts to the new research area, its essence was defined as an integrated, structured instrumentation aimed at the identification and implementation of logistics processes supporting creation of the value added as well as the identification and elimination of risk factors disturbing the process of the value creation for internal and external customers. The base for the ADRM concept of logistics processes is the use of the potential being inherent in synergistic effects which are obtained by using prerequisites for the integration of the management of logistics processes, of value creation and risk management as the key determinants of the value creation.

[1] Banaszyk, P., 1998. Formułowanie celów strategicznych w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami (Formulation of strategic objectives in the management of Polish companies). Poznań: Akademia Ekonomiczna.

[2] Bowersox, D.J., Closs D.J., 1996. Logistical Management. The Integrated Supply Chain Process. New York: McGraw-Hill Companies.

[3] Coyle, J.J., Bardi, E.J., Langley, Jr. C.J., 2002. Zarządzanie logistyczne (Logistics Management). Warszawa: PWE.

[4] Davenport, T.H., 1993. Process Innovation. Reengineering through Information Technology. Harvard Business School Press.

[5] Długosz, J., 2000. Relacyjno-jakościowa koncepcja logistyki w zarzadzaniu (Relational and quality concept of logistics in management). Poznan: Wyd. AE.

[6] Griffin, R.W., 2002. Podstawy zarządzania organizacjami, (Fundamentals of organizational management). Warsaw: Wyd. Naukowe PWN.

[7] Hammer, M., Champy, J., 1993. Reengineering the Corporation. A Manifesto for Business Revolution. HarperCollins Publishers.

[8] Kulińska, E., 2009. Ryzyko procesów logistycznych w aspekcie tworzenia wartości dodanej – macierz relacji. (Risk of logistics processes in terms of value added - relationship matrix). Logistyka 2/2009, pp.46-47.

[9] Makarski, S., ed., 2010. Zarządzanie marketingowo-logistyczne w tworzeniu wartości produktu (Marketing and logistics management in creating value of a product). Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.

[10] Marcinowska, M., 2000. Kształtowanie wartości firmy (Creation of a company value). Warszawa: PWN.

[11] Platonoff, A., Sysko-Romańczuk, S., 2004. Wartość dodana w zarządzaniu - próba zdefiniowania i operacjonalizacji pojęcia. (Value added in management - an attempt to define and operationalize the concept). Przegląd Organizacji 9/2004.

[12] Rummler, G.A., Brache, A.P., 2000. Podnoszenie efektywności organizacji. (Increasing efficiency of an organization). Jak zarządzać „białymi plamami” w strukturze organizacyjnej? (How to manage the “white spots” in the organizational structure?). Warszawa: PWE.

Foundations of Management

The Journal of Warsaw University of Technology

Journal Information


CiteScore 2018: 0.44

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.195
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.326

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 206 140 8
PDF Downloads 93 66 3