A New Concept of Evaluation of the Production Assets

Open access

Abstract

Production assets management in a company is a traditional function, which in the period of transition of the Polish economy gradually lost the role of co-relation with the production function to the function of marketing and sales, finance or even logistics. An efficiency was selected as the main operating criterion at the company level i.e. the ability to reach a set goal of the final activities. Technological efficiency at the level of the production station is expressed by the ratio of technological efficiency, at the level of production cell the efficiency of technology influence on efficiency of production cell. The inspiration for this paper were the new approach to company value on the market, including the value of assets, and advancement in the production technology and an appearance of modern tools.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Bednarski L. - Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE Warszawa 1994.

 • [2] Bielski M. - Organizacje. Istota struktury procesy. Wyd. II Uniwersytet Łódzki - Łódź 1996.

 • [3] Boersenberg D. Metzen H. - Lean Management -Vorsprung durch schanke Konzepte. Verlag Moderne Industrie Landsberg 1992.

 • [4] Borowiecki R. - Efektywność gospodarowaniaśrodkami trwałymi w przedsiębiorstwie. PWN Warszawa-Kraków 1988.

 • [5] Cygan Z. (ed.): Efektywność eksploatacji systemóweksploatacji. PWN Warszawa 1990.

 • [6] Czyżewska Z. - Strukturalne aspekty zagospodarowaniazasobów pracy i majątku trwałego [in] Zmiany strukturalne. Gospodarka i społeczeństwo (ed. W. Jakubiak) Instytut Studiów Politycznych PAN Warszawa 1995.

 • [7] Dobija M. - Rachunkowość zarządcza. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1994.

 • [8] Drew J. Mc Callum B. Rooggenhofer S. - Journeyto Lean. Making Operational Change Stick. PALGRAVE MACMILLAN New York 2004.

 • [9] Drucker P. - Praktyka zarządzania. Wyd. II Akademia Ekonomiczna Kraków 1998.

 • [10] Durlik I. - Inżynieria Zarządzania. Cz. I. Wydanie 7 Placet Warszawa 2005.

 • [11] Durlik I. - Inżynieria Zarządzania. Cz. II. Wyd. 4 Placet Warszawa 2005.

 • [12] Glikman P. - Systemowe determinanty i kierunkirestrukturyzacji majątku trwałego w przemyśle. Seria Monografie Polska Akademia Nauk Instytut Nauk Ekonomicznych Wydawnictwo Poltext Warszawa 1993.

 • [13] Griffn R.W. - Podstawy zarządzania organizacjami. PWN Warszawa 1999.

 • [14] Grudzewski W.M. Hejduk I.K. - Zarządzanietechnologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanieich komercjalizacji. Diffin Warszawa 2008.

 • [15] Honczarenko J. - Elastyczna automatyzacja wytwarzania. Obrabiarki i systemy obróbkowe. WNT Warszawa 2000.

 • [16] Władysław J. Urbańczyk E. Waśniewski T. - Gospodarka środkami trwałymi w przedsiębiorstwie. PWE Warszawa 1988.

 • [17] Jarosz M. - Dziesięć lat prywatyzacji bezpośredniej. Instytut Studiów Politycznych Polska Akademia Nauk Warszawa 2000.

 • [18] Krafcik J.F.- Triumph of the Lean Production. Solan Management Review 1988.

 • [19] Karlof B. Ostblom S. - Benchmarking. Biblioteka Menedżera i Bankowca Warszawa 1995.

 • [20] Kotler Ph Amstrong G. Wong J.V. - Marketing. Podręcznik Europejski. PWE Warszawa 2002.

 • [21] Kowalewski W. - Zarządzanie środkami trwałymiw przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademickie DIALOG Warszawa 2000.

 • [22] Kufel M. - Metody wyceny przedsiębiorstw. Wyd. PARK Bielsko-Biała 1992.

 • [23] Lange O. - Ekonomia polityczna. Vol. 1 PWN Warszawa 1967.

 • [24] Lewandowski J. - Zarządzanie środkami trwałymii gospodarką naprawczą w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo MARCUS Łódź 1997.

 • [25] Masaji Tajiri Fumio Gotoh: Autonomous Maintenancein Seven Steps: Implementing TPM on theShop Floor. Productivity. Portland Oregon 1999.

 • [26] Masaaki J. - Kaizen the key to Japanese competitivesuccess. Tokyo Productivity Center 1992.

 • [27] Mc Carthy D. Rich N. - Lean TPM. A Blueprintfor Change. ELSEVIER Oxford 2004.

 • [28] Muhlemann A. Oakland J. Lockyer K. - Zarządzanie- produkcja i usługi. PWN 1992.

 • [29] Noakowski M.K. (ed.) - Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji. Szkoła Główna Handlowa Warszaw 2005.

 • [30] Pająk E. - Zarządzanie produkcją. Produkt TechnologiaOrganizacja. PWN Warszawa 2006.

 • [31] Pajórek E. - Wycena przedsiębiorstwa - aspektymetodyczne i praktyczne. Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej Warszawa 1997.

 • [32] Pasternak K. - Zarys zarządzania produkcją. PWE Warszawa 2005.

 • [33] Pazio W.J. - Analiza finansowa i ocena efektywnościprojektów inwestycyjnych przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa 2001.

 • [34] Pleschak F. (ed.) - Ekonomika automatyzacji. PWE Warszawa 1991.

 • [35] Praca zbiorowa pod redakcją W. Findeisena : Analiza systemowa - podstawy metodologia. PWN 1985.

 • [36] Praca zbiorowa pod redakcją W. Frąckiewicza: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. PWE Warszawa 1998.

 • [37] Praca zbiorowa pod redakcją S. Lisa: Vademecum produktywności. PLACET Warszawa 1999.

 • [38] Praca zbiorowa pod redakcją B. Sojkina: Zarządzanie produktem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2003.

 • [39] Praca zbiorowa pod red. J. Rokity: Metody oceny gospodarki majątkiem trwałym w przedsiębiorstwie. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach Katowice 1988.

 • [40] Rafalski R. - Wybrane problemy zarządzania majątkiemtrwałym w Wybrane problemy zarządzania prace naukowe Organizacja i Zarządzanie przemysłem Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej z.15 2002.

 • [41] Rafalski R. - Klasyfikacja czynników wpływającychna poprawę produktywności [in] Vademecum produktywności (ed. Lis S.). PLACET Warszawa 1999.

 • [42] Rogowski W. - Rachunek efektywności inwestycji. Wolters Kluwer Kraków 2008.

 • [43] Rokita J. (ed.) - Strategia gospodarowania majątkiemtrwałym w przedsiębiorstwie. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Adamieckiego Katowice 1990.

 • [44] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1997 w sprawie warunków analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego.

 • [45] Rummler G.A. Brache A.P. - Podnoszenie efektywnościorganizacji. PWE Warszawa 2000.

 • [46] Rymarczyk J. Drelich-Skulska B. Michalczyk W. - Regionalizacja globalizacji. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Wrocław 2008.

 • [47] Rymarczyk R. - Internacjonalizacja i globalizacjaprzedsiębiorstw. PWE Warszawa 2004.

 • [48] Sapijaszka Z. - Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. PWN Warszawa 1997.

 • [49] Sienkiewicz P. - Teoria efektywności systemów. Ossolineum Wrocław - Warszawa - Kraków 1987.

 • [50] Skowronek-Mielczarek A. Leszczyński Z. - Analizadziałalności i rozwoju przedsiębiorstwa. PWE Warszawa 2008.

 • [51] Smith R. Hawkins B. - Lean Maintenance. ELSEVIER Oxford 2004.

 • [52] Spur G. - Markfuhrerschaft als Managmentaufgabe. Produktionstechnischisches Colloquium UNZE - Verlagsgesllschaft mbH Berlin 1995.

 • [53] Śliwiński A. Śliwiński B. - Facility Management. C.H. BECK Warszawa 2006.

 • [54] Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 oraz nowelizacje. INFOR. Monitor księgowego nr 5(129) 5.03.2009.

 • [55] Warnecke H.J. Bullinger H.J. Voegele A. - Rachunekkosztów dla inżynierów. WNT Warszawa1993.

 • [56] Waters D. - Zarządzanie operacyjne. Towary iusługi. PWN Warszawa 2001.

 • [57] Womack J.P. Jones D. - Odchudzanie firm - eliminacjamarnotrawstwa kluczem do sukcesu. WNT Warszawa 2001.

 • [58] Żeleźnicki G. - Projekt organizacji zabezpieczeńantykorozyjnych samochodów osobowych na przykładzieDAEWOO - FSO. Politechnika Warszawska Warszawa 2004.

 • [59] Information Materials of EROWA Company. Warsaw 2004.

 • [60] Information Materials of SANVIK Company. Warsaw 2007.

 • [61] Information Materials of RENISHOW Company. Warsaw 2007.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.44

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.195
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.326

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 292 150 1
PDF Downloads 69 43 0