The standstill clause mechanism on the example of the tax on civil law transactions as applied to capital contributions

Open access

Abstract

This article contains general characteristics of both the standstill clause, in particular its objectives and functions regarding tax law, as well as a description of the mechanism of its application. At the end, the article contains proposals for both the direct subject of this work and the impact of the case law of the ECJ on the interpretation and application of the EU law and national legislation which implements this law. As stated in the article, proper application of the standstill clause should be preceded by a thorough analysis of the EU law, national provisions and case law of the ECJ. In the article, in order to ensure the transparency of the process, a test has been proposed the results of which should indicate whether the national provisions constitute the so-called permitted derogation. Current rules relating to Polish tax on civil law transactions are partially incompatible with EU rules - they do not constitute a permitted derogation and should not be used.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • De La Feria R. The EU VAT System and the Internal Market IBFD Amsterdam 2009.

 • Krasnodębski R. Glosa do wyroku TS z dnia 11 grudnia 2008 r C-371/07 [w:] W. Nykiel i A. Zalasiński (red.) Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych. Komentarz Warszawa 2014.

 • Miśkowicz E. Klauzula stałości (standstill) jako podstawa utrzymania w legislacjach krajowych wyłączeń w zakresie prawa do odliczenia VAT „Europejski Przegląd Sądowy” 2011 nr 4.

 • Mularczyk G. Glosa do wyroku WSA z dnia 3 kwietnia 2009 r. I SA/Kr 147/09 „Przegląd Podatkowy” 2009 nr 6.

 • Varga W. Glosa do wyroku TS z dnia 16 lutego 2012 r C-594/10 LEX/el. 2012.

 • Wesołowska A. Glosa do wyroku TS z dnia 15 kwietnia 2010 r C-538/08 i C-33/09 LEX/el. 2011.

 • Wesołowska A. Glosa do wyroku TS z dnia 16 czerwca 2011 r C-212/10 LEX/el. 2011.

 • Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 45 poz. 226 z późn. zm.).

 • Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

 • Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 223 z późn. zm.).

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222 poz. 1629).

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1983 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 34 poz. 161).

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 970).

 • Dyrektywa Rady 69/335/EWG (Dz. U. L 249 z 3.10.1969 s. 25).

 • Dyrektywa Rady 85/303/EWG (Dz. U. L 156 z 15.6.1985 s. 23).

 • Dyrektywa Rady 2008/7/WE (Dz. U. L 46/11 z 21.02.2008 s. 25).

 • Uchwała NSA z dnia 19.11.2012 r. II FPS 1/12 CBOSA.

 • Wyrok NSA z dnia 19.04.2011 r. I FSK 1099/09 CBOSA.

 • Wyrok NSA z dnia 13.06.2014 r. II FSK 1820/12 CBOSA.

 • Wyrok NSA z dnia 28.08.2014 r. II FSK 1905/12 CBOSA.

 • Wyrok NSA z dnia 18.09.2014 r. II FSK 2259/12 CBOSA.

 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 07.02.2008 r. III SA/Wa 934/07 CBOSA.

 • Wyrok Trybunały z (piąta izba) z dnia 08.01.2002 r. w sprawie C 409/99 Metropol Treuhand WirtschaftsstreuhandgmbH przeciwko Finanzlandesdirektion für Steiermark i Michael Stadler przeciwko Finanzlandesdirektion für Vorarlberg.

 • Wyrok Trybunału z dnia 11.09.2003 r. w sprawie C 155/01 Cookies World Rec.

 • Wyrok Trybunału z dnia 7.06.2007 r. w sprawie C 178/05 Komisja przeciwko Grecji.

 • Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 czerwca 2007 roku w sprawie C 366/05 Optimus – Telecomunicações S.A. przeciwko Fazenda Pública.

 • Wyrok Trybunału z dnia 11.12.2008 r. w sprawie C 371/07 Danfoss i AstraZeneca przeciwko Skatteministeriet.

 • Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 22.12.2008 r. w sprawie C-414/07 Magoora sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Krakowie.

 • Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 23.04.2009 r. w sprawie C 460/07 Sandra Puffer przeciwko Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz.

 • Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 16.06.2011 r. w sprawie C 212/10 Logstor ROR Polska sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Katowicach.

 • Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 16.02.2012 r. w sprawie C-372/10 Pak-Holdco sp. z o.o. przeciwko Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.

 • Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 16.02.2012 r. w sprawie C 594/10 T.G. van Laarhoven przeciwko Staatssecretaris van Financiën.

 • Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 13.03.2014 r. w sprawie C 599/12 Jetair NV BTW eenheid BTWE Travel4you przeciwko FOD Financiën.

 • Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 12.06.2014 r. w sprawie C 377/13 Ascendi Beiras Litoral e Alta Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta SA przeciwko Autoridade Tributária e Aduaneira.

 • Dyrektywa Kapitałowa I - dyrektywa Rady 69/335/EWG ze zmianami na dzień 1 maja 2004 roku w szczególności w wyniku przyjęcia Dyrektywy Rady 85/303/EWG

 • Dyrektywa Kapitałowa II - dyrektywa Rady 2008/7/WE

 • Nowelizacja - ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

 • NSA - Naczelny Sąd Administracyjny

 • PCC - podatek od czynności cywilnoprawnych

 • Rozporządzenie - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 1983 r. o opłacie skarbowej

 • Trybunał - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wcześniej Europejski Trybunał Sprawiedliwości)

 • Ustawa PCC - ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r.

 • Ustawa VAT - ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

 • VAT - podatek od towarów i usług

 • WSA - Wojewódzki Sąd Administracyjny

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 275 97 2
PDF Downloads 90 40 0