The law-making activity of the administrative courts in tax matters

Open access

Abstract

The aim of this article is to highlight that the actual role of the administrative courts in tax matters is not only applying law, in the classical meaning, but also making law. In fact, those two terms: making law and applying law are difficult to distinguish. The question is, to what extent the administrative courts should participate in law making. The fact is, that in numerous cases judgements protect taxpayers from negative effects of tax regulations.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bącal A. Bącal M. Orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie VAT - „najnowsze trendy” (cz. II) „Prawo i Podatki” 2008 nr 3.

 • Bąkowski T. Grajewski K. Warylewski J. (red.) Orzecznictwo w systemie prawa Warszawa 2008.

 • Drwiłło A. (red.) Gdańskie Studia Prawnicze. Studia prawno-finansowe t. 16 Gdańsk 2007.

 • Dzwonkowski H. (red.) Procedury podatkowe – gwarancje procesowe czy instrument fiskalizmu? Warszawa 2005.

 • Dzwonkowski H. Głuchowski J. Pomorska A. Szołno-Koguc J. (red.) W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych. Księga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-leciepracy naukowej Lublin 2005.

 • Głuchowski J. Pomorska A. Szołno-Koguc J. (red.) Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych Lublin 2007.

 • Gomułowicz A. Aspekt prawotwórczy sądownictwa administracyjnego Warszawa 2008.

 • Gomułowicz A. Sędzia sądu administracyjnego a prawotwórstwo sądowe – zasadnicze dylematy „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2007 nr 4.

 • Gomułowicz A. Małecki J. (red.) Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego Poznań 2003.

 • Góral J. Hauser R. Trzciński J. (red.) Sądownictwo administracyjne gwarantem praw i wolności obywatelskich 1980-2005 Warszawa 2005.

 • Gromski W. Legitymizacja sądów konstytucyjnych wobec władzy ustawodawczej „Przegląd Sejmowy” 2009 nr 4.

 • Łętowska E. Między Scyllą i Charybdą - sędzia polski między Strasburgiem i Luksemburgiem „Europejski Przegląd Sądowy” 2005 nr 10.

 • Małecki J. Prawotwórcza rola orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatkowych „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 1993 nr 4.

 • Mastalski R. Podstawowe założenia reformy polskiego prawa podatkowego „Przegląd Podatkowy” 2003 nr 3.

 • Mastalski R. Stosowanie prawa podatkowego Warszawa 2008.

 • Miemiec W. (red.) Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego Wrocław 2009.

 • Montesqieu Ch. O duchu praw Warszawa 1927.

 • Morawski L. Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian Warszawa 2005.

 • Münnich M. Zdunek A. (red.) Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce Lublin 2010.

 • Olszowy W. Podejmowanie decyzji podatkowej i jej sądowa kontrola w Polsce Łódź 1994.

 • Skoczylas A. Działalność uchwałodawcza Naczelnego Sądu Administracyjnego. Warszawa 2004.

 • Stelmach J. Co to jest hermeneutyka? Kraków 1989.

 • Stelmach J. Brożek B. Metody prawnicze Kraków 2006.

 • Sredzińska-Simon A. Wyrzykowski M. (red.) Precedens w polskim systemie prawa. Materiały z konferencji Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowanej 24 czerwca 2008 roku Warszawa 2010.

 • Wróbel A. (red.) Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy Kraków 2005.

 • Ziembiński Z. Tworzenie a stanowienie i stosowanie prawa „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 1993 nr 4.

 • Zirk-Sadowski M. Precedens a tzw. decyzja prawotwórcza „Państwo i Prawo” 1980 nr 6.

 • Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Dz.U. UE. L 347 z 2006 r. s. 1 ze zm.

 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.

 • Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne Dz.U. z 1994 r. Nr 71 poz. 312 ze zm.

 • Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym Dz.U. nr 11 poz. 50 z późn. zm.

 • Ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny Dz.U. Nr 23 poz. 117 z późn. zm.

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.

 • Ustawa z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym Dz.U. Nr 95 poz. 1100.

 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.

 • Ustawa z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.

 • Wyrok ETS z dnia 25 października 2001 r. w sprawie C-78/00 Komisja vs. Włochy.

 • Wyrok TK z dnia 17 kwietnia 2000 r. SK 28/99 OTK ZU 2000 nr 3 poz. 88.

 • Wyrok TK z dnia 25 czerwca 2002 r. K 45/01 OTK-A 2002 nr 4 poz. 46.

 • Wyrok TK z dnia 10 marca 2009 r. P 80/08 OTK-A 2009 nr 3 poz. 26.

 • Uchwała NSA z dnia 14 marca 2005 r. FPS 4/04 ONSAiWSA 2005 nr 3 poz. 50.

 • Uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 12 września 2005 r. I FPS 2/05 ONSAiWSA 2006 nr 1 poz. 1.

 • Uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 8 stycznia 2007 r. I FPS 1/06 ONSAiWSA 2007 nr 2 poz. 27.

 • Wyrok NSA z dnia 19 września 2000 r. III SA 1520/99 LEX nr 47019.

 • Wyrok NSA z dnia 4 października 2000 r. III SA 1901/99 LEX nr 47081.

 • Wyrok NSA z dnia 24 października 2000 r. V SA 613/00 OSP 2001 nr 5 poz. 82.

 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 maja 2000 r. III SA 159/97 LEX nr 259449.

 • NSA - Naczelny Sąd Administracyjny.

 • WSA - Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 276 95 3
PDF Downloads 166 58 2