Enforceable Title as a Basis for Enforcement of Tax Liabilities

Open access

Abstract

Effective enforcement of tax liabilities guarantees proper functioning of the state. The key role is played by the administrative enforceable title [Polish: tytuł wykonawczy], issued by the creditor, which constitutes the basis for initiation and implementation of enforcement proceedings. It is an official document constituting evidence of a taxpayer’s failure to meet an obligation in a timely manner, giving an enforcement authority the right to use coercive measures on that taxpayer. The aim of the article is to present the enforceable title, as a necessary basis for the administrative enforcement of tax claims to condition its compliance with the law regulations and attempt to answer the question: does the legal enforceable title in current law regulations guarantees the creditor realization of the public interest and the taxpayer the right to legal procedures for enforcement? Primarily, legal and comparative method based on the condition and operation of the law in force is used in the article.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Adamiak A. [in:] E. Smoktunowicz (ed.) Wielka Encyklopedia Prawa [The Great Encyclopedia of Law] Warszawa – Białystok 2000.

 • Brzezicki T. Morawski W Skutki wadliwego określenia w tytule wykonawczym odsetek od zaległości podatkowej dla prowadzonej egzekucji administracyjnej [Consequences of incorrect determination of interest on outstanding taxes in an enforceable titles for administrative execution] “Przegląd Podatkowy” 2013 p. 36.

 • Dalkowska A. Zobowiązany w administracyjnym postępowaniu zabezpieczającym [Obligee in administrative proceedings to secure claims] Sopot 2012.

 • Dalkowska A. Zabezpieczenie administracyjne należności pieniężnych w praktyce organów egzekucyjnych [Administrative securing of monetary claims in the practice of enforcement bodies] Wrocław 2015.

 • Fundowicz Egzekucja administracyjna a aksjologia demokratycznego państwa prawnego [Administrative execution and axiology of a democratic state of law] [in:] Niczyporuk J. Fundowicz S. Radwanowicz J. System egzekucji administracyjnej [Administrative execution system] Warszawa 2004.

 • Jendrośka J. [in:] Kuta T. (ed.) Prawo administracyjne. Funkcjonowanie układów podstawowych [Administrative law. Functioning of primary systems] Warszawa 1985.

 • Kijowski D. R. (ed.) Cisowska-Sakrajda E. Faryna M. Grześkiewicz W. Kulesza C. Łuczaj W. Pietrasz P. Radwanowicz-Wanczewska J. Starzyński P. Suwaj R. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz [Act on enforcement proceedings in administration. A commentary] Warszawa 2015.

 • Masternak M. Zagadnienia ogólne [General issues] [in:] Jędrzejewski T. Masternak M. Rączka P. Administracyjne postępowanie egzekucyjne [Administrative enforcement proceedings] Toruń 2011.

 • Miruć A. Maćkowiak J. Tytuł wykonawczy w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym [Enforceable title in administrative enforcement proceedings] [in:] Niczyporuk J. Fundowicz S. Radwanowicz J. System egzekucji administracyjnej [Administrative execution system] Warszawa 2004.

 • Ostojski P. Piątek W. Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych [Administrative execution of monetary claims] Wrocław 2014.

 • A. Skoczylas Postępowanie egzekucyjne w administracji [Enforcement proceedings in administration] [in:] Hauser R Niewiadomski Z. Wróbel A. (eds.) System prawa administracyjnego. Prawo procesowe administracyjne [Administrative law system. Administrative procedural law] Vol. 9 Warszawa 2014.

 • Skóra A. Commentary to the WSA ruling dated 06 January I SA 2394/03 GSP-Prz.Orz. 2005.

 • Act of 17 June 1966 on enforcement proceedings in administration (i.e. Dziennik Ustaw of 2014 item 1619).

 • Regulation of the Minister of Finance of 16 May 2014 on templates of enforceable titles used in administrative enforcement (Dziennik Ustaw of 2014 item 650.).

 • Act of 14 June 1960 Code of Administrative Procedure i.e. Dziennik Ustaw of 2013 item 267 also referred to as “kpa”.

 • Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Dziennik Ustaw No.78 item 483 as amended).

 • Act of 11 November 2013 on mutual assistance in recovery of taxes duties and other applicable monetary belonging (Dziennik Ustaw of 2013 item 1289).

 • Act of 10 July 2015 on tax administration (Dziennik Ustaw of 2015 item 1269).

 • Decision of the Supreme Administrative Court (NSA Polish: Nadrzędny Sąd Administracyjny) dated 27 April 1981 SA 767/81 ONSA 1981 No. 1 item. 36.

 • Ruling of the Regional Administrative Court (WSA) in Olsztyn dated 21 may 2014 I SA/Ol 162/08 LEX No. 521781.

 • Ruling of the Regional Administrative Court (WSA) in Olsztyn dated 16 January 2014 I SA/Ol 221/13 LEX No.1426597.

 • Ruling of the Regional Administrative Court (WSA) in Lublin dated 13 March 2014 SA/Lu 1352/13 LEX No. 1522308.

 • Ruling of the Supreme Administrative Court (NSA) dated 25 October 1996 SAB/Wr 1/96 Lex No. 27349.

 • Decision of the Supreme Administrative Court (NSA) dated 10 December 2013 SAB/Wr 720/13 Lex No. 1420268.

 • Decision of the Supreme Administrative Court (NSA) dated 8 January 2014 II GSK 2415/13 LEX No. 1452758.

 • Ruling of the Regional Administrative Court (WSA) in Szczecin dated 13 June 2013. II SA/Sz 1253/12 LEX No. 1336523.

 • Ruling of the Regional Administrative Court (WSA) in Olsztyn dated 16 January 2014 I SA/Ol 221/13 LEX No.1426597.

 • Ruling of the Regional Administrative Court (WSA) in Lublin dated 13 March 2014 SA/Lu 1352/13 LEX No. 1522308.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 422 90 1
PDF Downloads 167 56 1