The Evolution of EU Regional Policy and its Funding

Open access

Abstract

Regional policy in the European Union becomes more and more important every year, especially in the last few years. As the experiences of the European Union show, structural programs or other forms of support are most effective when realized in the regions, for the regions and through the regions.

The role and position of the regions in the EU strengthens every year. In the following years, regions will work and participate in the EU budget even more intensively. Therefore, there will be more and more programs and grants to be realized in the regions and through the regions.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Brodecki Z. (ed.) Regiony Acquis communautaire Warszawa 2005.

 • Głąbinska K. Grewinski M. Europejska Polityka Regionalna Warszawa 2003.

 • Krasicki I. Dzieła Krasickiego. Fables and parables Paris 1830.

 • Kulesza M. Droga do Polski prawdziwej [in:] Podstawy reformy samorządowej E. Toczyska (ed.) Gdańsk 1998.

 • Pietrzyk I. Polityka Regionalna Unii Europejskiej i regiony w Państwach Członkowskich Warszawa 2003.

 • Płoskonka J. (ed.) Reforma Administracji Publicznej 1998–2001 Warszawa 2001.

 • Sowiński T. Decentralizacja finansów publicznych warunkiem rzeczywistej decentralizacji państwa [in:] Annales Lublin 2012.

 • Sowiński T. Regiony w wybranych państwach członkowskich [in:] Regiony Acquis communautaire Z. Brodecki (ed.) Warszawa 2005.

 • Sowiński T. Polityka regionalna Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia Gdańsk Studies Wizje i rzeczywistość Vol. III Gdańsk 2006.

 • Sowiński T. Polityka regionalna Unii Europejskiej Wybrane zagadnienia cz. 2 – regiony Gdańsk Studies Wizje i rzeczywistość Vol. IV Gdańsk 2007.

 • http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady/ [last visited: 01.19.2015].

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 158 110 10
PDF Downloads 91 73 4