An Evaluation of the Discriminatory Power of Selected Polish Bankruptcy Prediction Models As Part of the Validation Process

Open access

Abstract

The purposes of this article are to present validation techniques according to their discriminatory power, while indicating the reservations about such techniques, and to check the adjustment of the existing Polish bankruptcy prediction models in the context of their discriminatory power. This is the first study that performs a validation of such models. Based on the analysis, it was found that the fifth model developed by Hadasik was characterised by avery high discriminatory power. The decision was made to base the evaluation of the discriminatory power of the modules on the Gini index, the Kolmogorov-Smirnov statistic, the H measure, the information value (IV), and the precision of the estimates of bankruptcy.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Altman E.I. 1968 Financial ratios discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy The Journal of Finance pp. 589-609.

 • Altman E.I. 1983 Corporate Financial Distress: A Complete Guide to Predicting Avoiding and Dealing with Bankruptcy John Wiley & Sons.

 • Altman E.I. Haldeman R.G. Narayanan P. 1977 ZETATM analysis. A new model to identify bankruptcy risk of corporations Journal of Banking and Finance pp. 29-54.

 • Altman E.I. Hotchkiss E. 2007 Trudności finansowe a upadłość firm CeDeWu Warszawa p. 239.

 • Anderson R. 2007 The Credit Scoring Toolkit. Theory and Practice for Retail Credit Risk Management and Decision Automation Oxford.

 • Antonowicz P. 2007 Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw Gdańsk.

 • Appenzeller D. Szarzec K. 2004 Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek publicznych Rynek Terminowy nr 1 pp. 120-128.

 • Bank for International Settlements. Studies on the Validation of Internal Rating Systems May 2005 http://www.bis.org/publ/bcbs_wp14.pdf.

 • Bloechlinger A. 2012 Validation of Default Probabilities Cambridge.

 • Bluemke O. 2014 On the negative correlation between default rates and the discriminatory power of credit ratings The Journal of Fixed Income Fall http://www.iijournals.com/doi/abs/10.3905/jfi.2014.24.2.019?journalCode=jfi.

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE.

 • Engelmann B. Hayden E. Tasche D. 2003 Testing rating accuracyhttps://www.esma.europa.eu/file/15962/download?token=2z1UXVZH (1.09.2016).

 • Gajdka J. Stos D. 1996 Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w przewidywaniu bankructwa spółki [in:] Duraj J. (ed.) Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź.

 • Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Walidacja zaawansowanych metod wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego i operacyjnego. Dokument konsultacyjny Warszawa 2006.

 • Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Konsultacje i wdrożenie postanowień Nowej Umowy Kapitałowej w sektorze bankowym w Polsce. Dokument konsultacyjny Warszawa 2005 https://www.knf.gov.pl/Images/dokument_konsultacyjny_1_tcm75-4763.pdf.

 • Godlewska S. 2010 Skuteczność polskich modeli dyskryminacyjnych w ocenie zagrożenia upadłością spółek giełdowych Lublin.

 • Gruszczyński M. 2003 Modele mikroekonometrii w analizie i prognozowaniu zagrożenia finansowego przedsiębiorstw Studia Ekonomiczne nr 34 Wydawnictwo INE PAN Warszawa.

 • Hamrol M. Chodakowski J. 2008 Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej Wrocław.

 • Hamrol M. Czajka B. Piechocki M. 2004 Upadłość przedsiębiorstwa – model analizy dyskryminacyjnej Przegląd Organizacji nr 6 pp. 35-39.

 • Hand D.J. Measuring classifier performance: A coherent alternative to the area under the ROC curve Machine Learning October 2009 http://link.springer.com/article/10.1007/s10994-009-5119-5.

 • Hołda A. 2001 Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH Rachunkowość nr 5 pp. 306-310.

 • Irwin J. Irwin T. 2012 Appraising credit ratings: Does the CAP fit better than the ROC? International Monetary Fund https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12122.pdf.

 • Jagiełło R. 2013 Analiza dyskryminacyjna i analiza logistyczna w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw Materiały i Studia Warszawa.

 • Kisielińska J. Waszkowski A. Polskie modele do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw i ich weryfikacjahttp://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2010_nr82_s17.pdf.

 • Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja J dotycząca zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach Warszawa 2012.

 • Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja T dotycząca dobrych praktyk wzakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych Warszawa 2013.

 • Korol T. Prusak B. 2005 Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji CeDeWu.pl Wydawnictwo Fachowe Warszawa.

 • Kruger M. Validation and monitoring of PD models for low default portfolios using PROC MCMhttps://www.researchgate.net/publication/282074223_Validation_and_monitoring_of_PD_models_for_low_default_portfolios_using_PROC_MCMC.

 • Lessman S. Seow H.-V. Baesens B. Thomas C.L. 2013 Benchmarking state-of-the-art classification algorithms for credit scoring: A ten-year updatehttp://www.business-school.ed.ac.uk/waf/crc_archive/2013/42.pdf.

 • Lingo M. 2008 Discriminatory power: an obsolete validation criterion? DefaulRisk.com February http://www.defaultrisk.com/pp_test_42.htm.

 • Mazurczak A. Turek-Radwan M. 2013 Skuteczność modeli predykcji bankructwa opracowanych w polskich ośrodkach naukowych. Metody i techniki diagnozowania w doskonaleniu organizacji Kraków.

 • Mączyńska E. 1994 Ocena kondycji przedsiębiorstwa (uproszczone metody) Życie Gospodarcze nr 38 pp. 42-45.

 • Mączyńska E. Zawadzki M. 2006 Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw Ekonomista.

 • Medema L. Koning R.H. Lensink R. Medema M. 2009 A practical approach to validating a PD model Journal of Banking & Finance 33(4) pp. 701-708.

 • Orth W. 2012 The Predictive Accuracy of Credit Ratings: Measurement and Statistical Inference International Journal of Forecasting January-March.http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169207011001014.

 • Pociecha J. (ed.) 2014 Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej Kraków.

 • Pogodzińska M. Sojak S. 1995 Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w przewidywaniu bankructwa przedsiębiorstw AUNC Ekonomia XXV z. 299 Toruń.

 • Prorokowski Ł. 2016 Rank-order statistics for validating discriminative power of credit risk models Bank i Kredyt.

 • Prusak B. 2005 Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw Warszawa.

 • Rezac F. Rezac M. 2011 How to measure the quality of credit scoring models Czech Journal of Economics and Finance.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniające rozporządzenie UE nr 648/2012.

 • Siarka P. 2011 Quality measures of scoring models Journal of Risk Management in Financial Institutions London.

 • Siedlecka U. 1996 Prognozowanie ostrzegawcze w gospodarce Warszawa.

 • Sojak S. Stawicki J. 2001 Wykorzystanie metod taksonomicznych do oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw [in:] Bednarski L. (ed.) Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości vol. 3(59) Warszawa pp. 56-67.

 • Tasche D. 2006 Validation of internal rating systems and PD estimates [in:] The Analytics of Risk Model Validation Elsevier Cambridge UK.

 • Tasche D. 2016 Validation of internal ratings and PD estimateshttps://arxiv.org/pdf/physics/0606071.pdf.

 • Wojnar J. 2014 Ocena skuteczności modeli analizy dyskryminacyjnej do prognozowania zagrożenia finansowego spółek giełdowych Tarnów.

 • Wysiński P. 2013 Zastosowanie scoringu kredytowego w zarządzaniu ryzykiem kredytowym Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej. International Business and Global Economy Gdańsk.