The Social Impact Bond as a Financial Instrument

Open access

Abstract

Social impact bonds are an innovative mechanism for financing social tasks with the financial resources of private investors. The repayment of the capital invested and capital gains depends on obtaining apredetermined social aim that is paid for by the public side under the “payment for results” formula. The previous work on this mechanism focused mainly on its task and organizational dimension. In this paper, the author attempts to define the social impact bond as afinancial instrument. In particular, the financial side of the mechanism is considered. First, an attempt is made to determine the place of the social impact bond in the theoretical classifications of financial instruments. Second, the place of the instrument is indicated in the system of financial law. Finally, some remarks are made on the need to have the new instrument regulated in Polish legislation.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Act of 15 January 2015 on bonds Journal of Laws 2017 items 1089 1199.

 • Act of 23 April 1964 – Civil Code Journal of Laws 2017 item 459.

 • Act of 29 July 2005 on trading in financial instruments Journal of Laws 2017 item 1768.

 • Acts of 29 July 2005 on public offering and the conditions of introducing financial instruments in the organised system of trading and public companies Journal of Laws 2016 item 1639.

 • Act of 29 September 1994 on accountancy Journal of Laws 2016 item 1047.

 • Aylott A. Bo’sher L. Mulgan G. Reeder N. 2011 Social Impact Investment: The Challenge and Opportunity of Social Impact Bonds The Young Foundation.

 • Bartkowiak M. Echaust K. 2013 Produkty strukturyzowane – konstrukcja wycena aspekty prawne CeDeWu Warszawa.

 • Cooper Ch. Graham C. Himick D. 2016 Social impact bonds: The securitization of the homeless Accounting Organizations and Society No. 55 pp. 63-82.

 • Costa K. Shah S. Ungar S. 2012 Frequently Asked Questions: Social Impact Bonds Center for American Progress.

 • Czarnecki K. 2011 Idee i praktyki Nowego Zarządzania Publicznego Zarządzanie Publiczne nr 1(15) pp. 5-19.

 • Davies R. 2014 Social impact bonds. Private finance that generates social returns European Parliamentary Research Service PE 538.223.

 • Department for International Development 2014 Sharpening Incentives to Perform: DFID’s Strategy for Payment for Results London.

 • Department of Health 2012 A simple guide to payment for results Payments by Results Team. National Health Service London.

 • Dębski W. 2007 Rynek finansowy i jego mechanizmy Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

 • Eggers W.D. Macmillan P. 2014 Rewolucja rozwiązań. Współpraca pomiędzy biznesem rządami oraz przedsiębiorstwami społecznymi na rzecz rozwiązania największych problemów współczesnego świata Deloitte Poltext Warszawa.

 • Griffiths A. Meinicke Ch. 2014 Introduction to Social Impact Bonds and Early Intervention Early Intervention Foundation.

 • HM Revenue and Customs 2014 Social Investments Tax Relief (SITR).

 • Humphries K.W. 2014 Not Your Older Brother’s Bonds: The Use and Regulation of Social-Impact Bonds in the United States Law and Contemporary Problems Vol. 76 pp. 433-452.

 • Instiglio 2017 Impact Bonds Worldwidehttp://www.instiglio.org/en/sibs-worldwide.

 • Jajuga K. Jajuga T. 2011 Inwestycje – instrumenty finansowe aktywa finansowe ryzyko finansowe inżynieria finansowa Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

 • Komisja Wspólnot Europejskich 2009 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detalicznych produktów inwestycyjnych w pakietach KOM(2009) 204.

 • Larsson N. 2016 Does payment for results dehumanise aid work or encourage success? The Guardian https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/apr/25/payment-by-results-dehumanise-aid-work-encourage-success.

 • Marchewka-Bartkowiak K. 2014 Nowe zarządzanie publiczne Infos no. 18(178).

 • Marchewka-Bartkowiak K. Wiśniewski M. 2015 Obligacje społeczne – nowy instrument finansowania zadań społecznych Studia Biura Analiz Sejmowych no. 4(44) pp. 205-222.

 • Ministerstwo Rozwoju 2016 Obligacje społeczne jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczenia usług społecznych w obszarach wsparcia EFS. Założenia konkursuhttps://www.mr.gov.pl/media/20758/Obligacje_spoleczne_zalozeniakonkursu_MR.pdf.

 • O’Connor R.J. Neumann V.C. 2006 Payment for results or payment by outcome? The history of mea-suring medicine Journal of the Royal Society of Medicine no 99(5) pp. 226-231.

 • PWC PriceWaterhouseCoopers 2014 Getting what you pay for: Payment-by-results in international developmenthttp://www.pwc.co.uk/government-public-sector/assets/getting-what-you-pay-for-payment-by-results-in-international-development.pdf.

 • Rajca L. 2009 Koncepcja New Public Management a reformy samorządu terytorialnego wybranych państw Europy Zachodniej Studia Regionalne i Lokalne nr 2(36) pp. 72-87.

 • Tomkinson E. 2013 Social Impact Bonds (SIBs): Who are the investors?www.emmatomkinson.com.

 • Zaremba A. 2009 Produkty strukturyzowane – inwestycje naszych czasów Helion Gliwice.

 • Zawicki M. 2007 Instrumenty nowego zarządzania publicznego Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 759 pp. 141-172.