Control of cockchafer Melolontha spp. grubs – a review of methods

Open access

Abstract

The paper presents a review of information on control measures used to prevent damages due to cockchafer Melolontha spp. grubs in European countries including Poland. There are described the methods used at times when mechanical and chemical treatments were applied as well as those under advanced research. In the past, cockchafer grubs were manually removed from plowed soils. Later on, chemical pest control commenced in plant protection practice, and a range of insecticides were either spotted directly onto plants or applied into planting rows, otherwise an entire planting area was treated. In that case, powder or granular insecticide formulations were mixed with upper soil layers, but liquid insecticides were poured into the soil around seedlings. The active substance of initial plant protection products used in Poland to control cockchafer grubs was lindane (organochlorine neurotoxin), which showed pretty high efficacy. Nevertheless, organochlorine products must have been withdrawn from the market and less damaging to the environment pesticides (organophosphates and carbamates) were recommended for use in forest protection against cockchafer grubs. As a result of progressive restrictions concerning application of chemicals into forest environment, alternate solutions have been sought, e.g. biological methods of cockchafer grub control have been tested. Up to date studies showed insecticidal properties of bacteria, fungi and nematodes. However, even though the knowledge and awareness of practitioners have raised with time, the problem of cockchafer grub populations damaging forest crops has not yet been solved and seems to be more and more difficult to overcome.

Badeni. 1894. Główna rójka chrabąszcza majowego w 1894 roku. Sylwan. Czasopismo miesięczne dla leśników i właścicieli ziemskich. Organ Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, 12, 132–134.

BB. 1892. Pasożyt chrabąszcza majowego. Sylwan. Czasopismo miesięczne dla leśników i właścicieli ziemskich. Organ Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, 10, 362–364.

Boemare N.E., Akhurst R.J., Murant R.G. 1993. DNA relatedness between Xenorhabdus spp. (Enterobacteriaceae) symbiotic bacteria of entomopathogenic nematodes and a proposal to transfer Xenorhabdus luminescens to a new genus Photorhabdus gen. now. International Journal of Systematic Bacteriology, 43, 249–255.

Brenner H., Keller S. 1996. Protection of orchards from white grubs (Melolontha melolontha L.) by placements of nets. Integrated control of soil pests. IOBC/WPRS Bulletin, 19 (2), 79–82.

Cravanzola F., Piatti P., Ozino O.J., Bondaz F., Vallet S. 1996. Occurrence of the entomo-pathogenic fungus Beauveria brongniartii in the soil of Valle dAosta and investation level of Melolontha melolontha. Integrated control of soil pests. IOBC WPRS Bulletin, 19 (2), 59–64.

Deseö K.V., Bartocci R., Tartaglia A., Rovesti L. 1990. Entomopathogeneous nematodes for control of scarab larvae. IOBC/WPRS Bulletin, 14, 57–58.

Dominik J. 1954. Próba zwalczania trzyletniego pędraka chrabąszcza Melolontha melolontha L preparatem „Intox 8”. Sylwan, 3, 204–209.

Dominik J. 1958. Próba zwalczania dwuletniego pędraka chrabąszcza majowego (Melolontha melolontha L) przez dwukrotne traktowanie gleby preparatem „Intox 8”. Warsaw University of Life Sciences, Poland, 1, 77-82.

Ehlers R.U., SuIistyanto D. 1996. Control of scarabaeid larvae in golf course turf with the entomogenous nematedes Heterorhabditis megidis and H. bacteriophora. IOBC/WPRS Bulletin, 19 (9), 84–85.

Franken E., Krieger L., Schnetter W. 1996. Bacillus popilliae: a difficult pathogen. Integrated control of soil pests. IOBC/WPRS Bulletin, 19 (2), 40–45.

Fröschle M. 1994. Der Feldmaikafer (Melolontha melolontha L.) muss in Baden Württemberg wieder ernst genommen werden. Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, 46 (1), 6–9.

Głowacka B. 1996. Plant protection products recommended in forest protection in 1996. Forest Research Institute, Poland (in Polish).

Głowacka B. 2010. Plant protection products recommended in forest protection in 2011. Forest Research Institute, Poland (in Polish).

Głowacka B. 2011. Plant protection products recommended in forest protection in 2012. Forest Research Institute, Poland (in Polish).

Głowacka B.2012. Plant protection products recommended in forest protection in 2013. Forest Research Institute, Poland (in Polish).

Głowacka B. 2013. Środki ochrony roślin oraz produkty do rozkładu pni drzew leśnych zalecane do stosowania w leśnictwie w roku 2014. Instytut Badawczy Leśnictwa, Analizy i Raporty, 21.

Harborne J.B. 1997. Biochemical Ecology. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Polska (in Polish).

Hersy J. 1986. Detailed crop production. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, Polska (in Polish).

Jackson T.A., Zimmermann G. 1996. In there a role for Serratia spp. in the biocontrol of Meolontha spp.? IOBC/WPRS Bulletin, 19 (2), 47–54.

Janeczko M. 1906. O tępieniu szkodliwych owadów w szkółkach. Sylwan, 41–49.

Karpiński J.J. 1950. Zagadnienie walki z chrabąszczem za pomocą grzyba Beauveria densa Pic. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sec. E, 2, 29–68.

Keller S., Pärli B., Jacober C. 1996. The influence of soils on the growth of Beauveria brongniartii. IOBC/WPRS Bulletin, 19 (2), 74–78.

Kowalska J. 2001. An attempt to use entomopathogenic nematodes and integrated method in combating of Melolontha melolontha L. grubs in forest plantation. Sylwan, 2, 89–95 (in Polish with English summary).

Kreft A., Skrzypek H., Kazimierczak W. 2012. Entomopatogeniczne nicienie w ochronie roślin przed szkodnikami glebowymi. In: Kierunki rozwoju patologii owadów w Polsce (eds.: I. Skrzecz, A. Sierpińska), Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska, 270–278.

Malinowski H., Augustyniuk A., Łabanowska B.H. 2001. Nowe możliwości ograniczania populacji owadów żerujących na korzeniach roślin. Progress in Plant Protection, 41 (1), 175–181.

Malinowski H. 2003. Odporność owadów na insektycydy. Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa, Polska.

Malinowski H. 2007. Aktualne problemy ochrony lasu związane ze zwalczaniem chrabąszczy (Melolontha spp.). Progress in Plant Protection, 47 (1), 314–322.

Malinowski H. 2009. Badania nad nowymi insektycydami do ochrony szkółek i upraw leśnych przed szkodnikami korzeni. Notatnik Naukowy IBL, 17 (3), 1–2.

Malinowski H. 2010. Niechemiczne metody ochrony szkółek i upraw leśnych przed owadami uszkadzającymi systemy korzeniowe drzew i krzewów. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Polska.

Remiszewski K. 1899. Quo usque tandem Melolontha? Sylwan. Czasopismo miesięczne dla leśników i właścicieli ziemskich. Organ Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, 17, 136–141 (in Polish).

Różyński F. 1926. W sprawie walki z chrabąszczem majowym. Przegląd Leśniczy, l, 32–38.

Satkowski K. 1899. Przyczynek do środków tępienia pędraków. Sylwan. Czasopismo miesięczne dla leśników i właścicieli ziemskich. Organ Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, 17, 52–54.

Schnaider Z., Karlikowski T. 1953. Z badań nad chemicznym zwalczaniem pędraków. Roczniki Nauk Leśnych, 4, 89–107.

Sierpińska A. 2013. Ocena wpływu wybranych czynników abiotycznych i biotycznych na efektywność porażenia pędraków chrabąszczy przez entomopatogeniczny grzyb Beauveria brongniartii (Sacc.) Petch. In: Bezpieczne dla środowiska metody ochrony ekosystemów leśnych zagrożonych przez chrabąszcze Melolontha spp. (ed.: L. Sukovata), Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Poland, 45–97.

Sierpiński Z. 1963. Jesienne zabezpieczanie upraw przed pędrakami za pomocą insektycydów. Prace IBL, 266, 52–62.

Sierpiński Z. 1975. Ważniejsze owady – szkodniki korzeni drzew i krzewów leśnych. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, Polska.

Strasser H., Schinner F. 1996. Current status of Melolontha melolontha control by the fungus Beauveria brongniartii in Austria. IOBC/WPRS Bulletin, 19 (2), 69–73.

Śliwa E.1993. Szkodniki korzeni drzew i krzewów. Wydawnictwo Świat, Warszawa, Poland.

Thomas G.M., Poinar G.O. 1979. Xenorhabdus gen. nov., a genus of entomopathogenic and entomophilic bacteria of the family Enterobacteriaceae. International Journal of Systematic Bacteriology, 29, 352–360.

Trzebitzky C. 1996. Strain selection and epizootic features in microbial control with Beauveria brongniartii (Sacc.) Petch. IOBC/WPRS Bulletin, 19 (2), 54–58.

Ułatowicz W. 1932. Przykład walki z pędrakami. Echa Leśne, 132, 5–6.

Wospiel J. 1895. O szkodach wyrządzanych przez pędraki chrabąszcza majowego w lasach Łopatyńskich. Sylwan. Czasopismo miesięczne dla leśników i właścicieli ziemskich. Organ Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego, 13, 89–92.

Woreta D. 1994. Zmiany występowania szkodników korzeni drzew i krzewów leśnych w latach 1961–1993. Sylwan, 5, 37–41.

Woreta D. 1995. Niepokojący wzrost znaczenia chrabąszczowatych w tym guniaka czerwczyka. Głos Lasu, 8, 13–15.

Woreta D. 1997. Możliwości ograniczania szkód powodowanych przez pędraki chrabąszczowatych (Melolonthinae) metodami niechemicznymi. Sylwan, 5, 29–39.

Woreta D. 1999. Gradacja chrabąszczy w latach 1991–1998 oraz prognoza występowania w 1999 roku. Las Polski, 9, 24–25.

Woreta D. 2008. Chrabąszcze Melolontha. In: Krótkoterminowa prognoza występowania ważniejszych szkodników i chorób infekcyjnych drzew leśnych w Polsce w 2008 r. Instytut Badawczy Leśnictwa, Analizy i Raporty,10, 91–93.

Woreta D., Skrzecz I. 1996. Szkody wyrządzane przez owady w uprawach leśnych na gruntach porolnych i możliwości ich ograniczania. Postępy Techniki w Leśnictwie, 58, 34–42.

Woreta D., Sukovata L. 2014. Przeżywalność i wzrost pędraków Melolontha spp. na korzeniach głównych gatunków drzew leśnych. Leśne Prace Badawcze, 75 (4), 375–383.

Folia Forestalia Polonica

Seria A - Forestry; The Journal of Forest Research Institute

Journal Information


CiteScore 2017: 0.42

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.194
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.473

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 99 99 13
PDF Downloads 48 48 6