Ancient Coppice Woodlands in the Landscape of the Czech Republic

Antonín Buček 1 , Linda Černušáková 2 , Michal Friedl 2 , Martin Machala 2  and Petr Maděra 2
 • 1 Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology, Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 61300 , Brno, Czech Republic
 • 2 Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology, Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 61300 , Brno, Czech Republic

Abstract

Ancient coppice woodlands are forest stands of coppice origin with a long-term continual development and preserved typical natural and historic elements of old coppices. Significant natural elements in ancient coppices include polycormons of coppice shoots, pollard trees, trees with holes, dendrotelms, reserved trees, ecotones, glades and significant plant and animal species. Significant historic elements of localities with ancient coppices include archaeological monuments, boundary ditches and walls, boundary stones, boundary trees, myths and legends, sacral objects, old roads and paths, technical objects and plough land remainders. The paper presents differentiation of assumptions for the occurrence of ancient coppices in the territory of the Czech Republic using the COPF coefficient and examples of results from basic regional inventory (Kuřim region) and detailed local survey (locality Lebeďák) of coppice-originated forests. The extinction of the phenomenon of ancient coppice woodlands would mean irreparable impoverishment of the natural and cultural heritage.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Barbera, G. & Cullotta, S. (2012). An inventory approach to the assessment of main traditional landscapes in Sicily (Central Mediterranean Basin). Landscape Research 37(5), 539-569. DOI: 10.1080/01426397.2011.607925.

 • [2] Bobek, P. & Matoušek, V. (2015). Mokřinka. Příspěvek ke studiu pálení dřevěného uhlí v Čechách v novověku. In Matoušek, V. & Blažková, T., eds., Les a industrializace (pp. 59- 84). Praha: Togga.

 • [3] Bradshaw, R. H. W., Jones, C. S., Edwards, S. J. & Hannon, G. E. (2015). Forest continuity and conservation value in Western Europe. The Holocene 25(1), 194-202. DOI: 10.1177/0959683614556378.

 • [4] Buckley, G. P. (1992). Ecology and Management of Coppice Woodlands. London: Chapman and Hall.

 • [5] Buček, A. & Černušáková, L. (2015). Hodnocení významu lokalit starobylých pařezin na Kuřimsku. In Černušáková, L., ed., Sborník konference Venkovská krajina 2015 (s.15-22). Hostětín: Česká společnost pro krajinnou ekologii CZ-IALE.

 • [6] Buček, A. & Černušáková, L. (2016). Historické prvky v lokalitách starobylých výmladkových lesů. In Černušáková, L., ed., Sborník konference Venkovská krajina 2016 (s.18-29). Hostětín: Česká společnost pro krajinnou ekologii CZ-IALE.

 • [7] Buček, A., Černušáková, L., Friedl, M. & Maděra, P. (2016). Starobylé pařeziny jako součást paměti krajiny. In Herber, V., ed., Fyzickogeografický sborník 14 (s. 31-36). Brno: Masarykova univerzita.

 • [8] Buček, A., Drobilová, L. & Friedl, M. (2010). Starobylé výmladkové lesy v Brněnském biogeografickém regionu. In V. Herber, ed., Fyzická geografie a kulturní krajina (pp. 144- 149). Brno: Masarykova univerzita v Brně.

 • [9] Buček, A., Drobilová, L. & Friedl, M. (2011). Zásady péče o starobylé výmladkové lesy v ekologické síti. In Drobilová, L., ed., Sborník konference Venkovská krajina 2011 (pp. 9-17). Hostětín: Česká společnost pro krajinnou ekologii CZ-IALE.

 • [10] Buček, A. & Lacina, J. (2007). Geobiocenologie II: geobiocenologická typologie krajiny České republiky. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita.

 • [11] Bukačová, I. (2001). Typologie drobných památek v krajině. In Hájek, T. & Bukačová, I., Příběh drobných památek (s. 49-69). České Budějovice: Studio JB.

 • [12] Culek, M., ed. (1996). Biogeografické členění České republiky. Praha: ENIGMA.

 • [13] Cullotta, S. & Barbera, G. (2011). Mapping traditional cultural landscape in the Mediterranean area using a combined multidisciplinary approach: Method and application to Mount Etna (Sicily, Italy). Landscape and Urban Planning 100(1-2), 98-108. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2010.11.012.

 • [14] Demek, J., Mackovčin, P., Balatka, B., Buček, A., Cibulková, P., Culek, M., Čermák, P., Dobiáš, D., Havlíček, M., Hrádek, M., Kirchner, K., Lacina, J., Pánek, T., Slavík, P. & Vašátko, J. (2006). Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČR. 2. upravené vydání. Brno: Ministerstvo životního prostředí ČR.

 • [15] Dreslerová, D. (2012). Les v pravěké krajině II. Archeologické rozhledy 44, 199-236.

 • [16] Drobilová, L. (2008). Dynamika změn krajinné struktury na Kuřimsku. In Ochrana a manažment polnohospodárskej krajiny (pp. 194-199). Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV.

 • [17] Glaves, P., Rotherham, I. D., Wright, B., Handley, Ch. & Birbeck, J. (2009a). Field Surveys for Ancient Woodlands: Issues and Approaches [a report to the Woodland Trust]. Sheffield Hallam University.

 • [18] Glaves, P., Rotherham, I. D., Wright, B., Handley, Ch. & Birbeck, J. (2009b). The identification of ancient woodland: demonstrating antiquity and continuity - issues and approaches [a report to the Woodland Trust]. Sheffield Hallam University.

 • [19] Goldberg, E., Kirby, K., Hall, J. & Latham, J. (2007). The ancient woodland concept as a practical conservation tool in Great Britain. Journal for Nature Conservation 15(2), 109-119. DOI: 10.1016/j.jnc.2007.04.001.

 • [20] Grulich, V. (2012). Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. Preslia, 84(3), 631-645.

 • [21] Hédl, R., Kopecký, M. & Komárek, J. (2010). Half a century of succession in a temperate oakwood: from species-rich community to mesic forest. Diversity and Distributions 16(2), 267-276. DOI: 10.1111/j.1472-4642.2010.00637.x.

 • [22] Jančura, P. (1998). Súčasné a historické štruktúry krajiny v tvorbe krajiny. Životné prostredie 32(5), 236-240.

 • [23] Kadavý, J., Kneifl, M., Servus, M., Knott, R., Hurt, V. & Flora, M. (2011). Nízký a střední les jako plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa. Obecná východiska. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce.

 • [24] Kasala, K. (2004). Hlavaté vrby. In Hrib, M., Kordiovský, E., eds., Lužní les v Dyjskomoravské nivě (s. 251-262). Břeclav: Moraviapress.

 • [25] Kiliánová, H., Pechanec, V., Lacina, J. & Halas, P. (2009). Ekotony v současné krajině. Olomouc: Univerzita Palackého.

 • [26] Kirchner, K. & Smolová, I. (2010). Základy antropogenní geomorfologie. Olomouc: Univerzita Palackého.

 • [27] Kitching, R. L. (1971). An ecological study of water-filled tree-holes and their position in the woodland ecosystem. Journal of Animal Ecology 40(2), 281-302. DOI: 10.2307/3247.

 • [28] Klimek, T. & Bolina, P. (2015). Vliv historických cest na podobu krajiny. In Blažková, T. & Červinková, P., eds., Krajina jako antropologická čítanka (pp. 93-115). Praha: Togga.

 • [29] Konvička, M., Čížek, L. & Beneš, J. (2004). Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management. Olomouc: Saggitaria.

 • [30] Kopeček, P., Löw, J. & Kučera, P. (2015). Projevy křesťanské liturgie v kulturní krajině. Brno: Mendelova univerzita.

 • [31] Kubíková, J. (1987). Cultivated forest stands in Central Bohemia, their floristic composition and history. Wissenschaftliche Beiträge der Martin Luther Universtät Halle-Wittenberg 46, 155-165.

 • [32] Lacina, J. (2008). Příspěvek k rozmanitosti a významu liniových společenstev (ekotonů) v kulturní krajině. In Herber, V., ed., Fyzickogeografický sborník 6 (pp. 165-169). Brno: Masarykova univerzita.

 • [33] Maarel, E. van den (1975). Man made natural ecosystems in environmental management and planning. In Unifying concepts in ecology. Dordrecht: Springer. DOI: 10.1007/978-94- 010-1954-5_22.

 • [34] Mackovčin, P., Jatiová, M., Demek, J. & Slavík, P. (2007). Chráněná území ČR. Brněnsko. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno.

 • [35] Maděra, P., Buček, A., Úradníček, L., Slach, T., Friedl, M., Machala, M., Řepka, R., Lacina, J., Černušáková, L. & Volařík, D. (2016a). Starobylé výmladkové lesy - metodika inventarizace, evidence a péče. Brno: Mendelova univerzita.

 • [36] Maděra, P., Machala, M., Slach, T., Friedl, M., Černušáková, L., Volařík, D. & Buček, A. (2017). Predicted occurrence of ancient coppice woodlands in the Czech Republic. iForest 10: 788-795. DOI: 10.3832/ifor2295-010.

 • [37] Maděra, P., Machala, M., Buček, A. & Friedl, M. (2015a). Předpokládaný výskyt starobylých pařezin podle indexu PAR. Special map and explanatory text. Brno: Mendelova univerzita.

 • [38] Maděra, P., Machala, M., Buček, A. & Friedl, M. (2015b). Předpokládaný výskyt starobylých pařezin podle koeficientu PARL. Special map and explanatory text. Brno: Mendelova univerzita.

 • [39] Machar, I. (2009). Coppice-with-standards in floodplain forests - a new subject for nature protection. Journal of Forest Science, 55(7), 306-311.

 • [40] Marren, P. (1992). The Wild Woods. A Regional Guide to Britain’s Ancient Woodland. London: Nature Conservancy Council.

 • [41] Mencl, V. (1980). Lidová architektura v Československu. Praha: Academia.

 • [42] Mitchell, P. L. (1989). Repollarding large neglected pollards: A review of current practice and results. Arboricultural Journal, 13(2), 125-142. DOI: 10.1080/03071375.1989.9756411.

 • [43] Müllerová, J., Szabó, P. & Hédl, R. (2014). The rise and fall of traditional forest management in southern Moravia: A history of the past 700 years. Forest Ecology and Management 331, 104-115. DOI: 10.1016/j.foreco.2014.07.032.

 • [44] Müllerová, J., Hédl, R. & Szabó, P. (2015). Coppice abandonment and its implications for species diversity in forest vegetation. Forest Ecology and Management 343, 88-100. DOI: 10.1016/j.foreco.2015.02.003.

 • [45] Naveh, Z. (2001). Ten major premises for a holistic conception of multifunctional landscapes. Landscape and Urbane Planning 57(3-4), 269-284. DOI: 10.1016/S0169-2046(01)00209-2.

 • [46] Nožička, J. (1956). Z minulosti jihomoravských luhů. Práce výzkumných ústavů lesnických, sv. 10 (pp. 169-199). Zbraslav-Strnady: Výzkumný ústav lesního hospodářství.

 • [47] Ošmera, J. et al.. (1993). Pověsti z kraje Mrštíků a Herbenova. 2nd ed. Klobouky u Brna: Nakladatelství F. Ráček.

 • [48] Peterken, G. F. (1993). Woodland conservation and management. London: Chapman & Hall.

 • [49] Rackham, O. (2003). Ancient woodland, its history, vegetation and uses in England. Colvend, Dalbeattie, Kirkcudbrightshire: Castlepoint Press.

 • [50] Read, H., Frater, M. & Wright, J. (1999). Woodland Habitats. London: Routledge.

 • [51] Sokol, P. (2006). Historie v lese. Prostor lesa jako archeologická lokalita. Dějiny a současnost 28(11), 41-43.

 • [52] Rotherham, I. D., Ardron, P. A. (2006). The archaeology of woodland landscapes: Issues for managers based on the case-study of Sheffield, England and four thousand years of human impact. Arboricultural Journal 29(4), 229-243. DOI: 10.1080/03071375.2006.9747465.

 • [53] Slach, T. (ed.), Buček, A., Černušáková, L., Friedl, M., Lacina, J., Machala, M., Řepka, R., Svátek, M., Úradníček, L., Volařík, D. & Maděra, P. (2016). Starobylé výmladkové lesy. Mendelova univerzita v Brně.

 • [54] Spencer, J. W., Kirby, K. J. (1992). An inventory of ancient woodland for England and Wales. Biological Conservation 62(2), 77-93. DOI: 10.1016/0006-3207(92)90929-H.

 • [55] Starr, C. (2005). Woodland Management - A Practical Guide. London: Crowood Press.

 • [56] Szabó, P. (2009). Open woodland in Europe in the Mesolithic and in the Middle Ages: Can there be a connection? Forest ecology and management 257, 2327-2330. DOI: 10.1016/j.foreco.2009.03.035.

 • [57] Szabó, P. (2010). Ancient woodland boundaries in Europe, Journal of Historical Geography, 36(2), 205-214. DOI: 10.1016/j.jhg.2009.10.005.

 • [58] Szabó, P., Müllerová, J., Suchánková, S. & Kotačka, M. (2015). Intensive woodland management in the Middle Ages: spatial modelling based on archival data. Journal of Historical Geography 48, 1-10. DOI: 10.1016/j.jhg.2015.01.005.

 • [59] Úradníček, L., Maděra, P., Tichá, S. & Koblížek, J. (2010). Woody plants of the Czech Republic. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce.

 • [60] Vrška, T., Janik, D., Pálkova, M., Adam, D. & Trochta, J. (2016). Below- and above-ground biomass, structure and patterns in ancient lowland coppices. iForest 10, 23-31. DOI: 10.3832/ifor1839-009.

 • [61] Vyskot, M. (1957). Způsoby přeměn a převodů ve vztahu k dubu. Sborník Československé akademie zemědělských věd. Lesnictví, 3 (XXX):2:137-148.

 • [62] Zlatník, A. (1970). Lesnická botanika speciální. Praha: Státní zemědělské nakladatelství.

 • [63] Ministerstvo zemědělství (2009). Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2009. Praha: Ministerstvo zemědělství ČR.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search