Public Space and the Efficiency of the New Residential Zones in Small Slovak Towns and Villages

Alžbeta Sopirová 1 , Lucia Štefancová 1 , Silvia Bašová 1  and Karol Görner 1
 • 1 Institute of Urban Design and Planning, Faculty of Architecture, Slovak University of Technology Bratislava, 812 45, Bratislava, Slovakia

Abstract

The paper deals with the issue of creation of new public spaces in emerging residential areas in rural settlements and small towns. The developers of the new residential zones currently pursue their private interests and the specific rural structure is complemented by isolated residential complexes without relation to the centre of the settlement and structure of the main public spaces. The hypothesis that the efficient residential structure can be achieved even at a higher percentage of active and vibrant public spaces is verified at eleven case studies in three selected settlements (Bernolákovo, Brezno, Chorvátsky Grob – Čierna Voda). The examined proposals (case studies) showed that despite the wide application of social and recreational public spaces and the large percentage of green area per capita, the site coverage coefficient was comparable and the population density was even higher than the current standards of development. In conclusion, it is possible to say, that the creation of public spaces in a residential zone does not adversely affect the efficiency of the new development. On the contrary, it brings a lot of benefits.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Bašová, S. (2016). Impulzy pre príťažlivé póly stretnutia. Czech Journal of Civil Engineering 2(1), 14–19.

 • [2] Choumert, J. (2010). An empirical investigation of public choices for green spaces. Land Use Policy 27(4), 1123–1131. DOI: 10.1016/j.landusepol.2010.03.001.

 • [3] Czafík, M. & Tóthová, Z. (2016). Percepcia suburbanizačného procesu v pohraničnom regióne Bratislavy a jeho potenciál. Czech Journal of Civil Engineering 2(2), 27–35.

 • [4] Gehl, J. (2012). Města pro lidi. Brno: Partnerství.

 • [5] Heffner, K. (2016). Obszary wiejskie i małe miasta: czy lokalne centra są potrzebne współczesnej wsi? Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 279, 11–24.

 • [6] Hnilička, P. (2012). Sídelní kaše. Brno: Host.

 • [7] Hnilička, P. (2005). Sídelní Kašeotázky k suburbánni výstavbě rodinných domů. Brno: ERA group, s.r.o.

 • [8] Hruška, E. (1985). K tvorbe urbanistického prostredia. Bratislava: Zväz slovenských architektov.

 • [9] Kohout, M., Tichý, D., Tittl, F., Kubánková, J. & Doležalová, Š. (2016). Sídlište jak dál? Praha: ČVUT.

 • [10] Komrska, J. (2008). Hľadanie optimálneho pomeru zelene v urbanistickej štruktúre – príspevok projektu Ecocity. In: Vitková, Ľ., ed., Kvantitatívne parametre urbanistických štruktúr (pp. 50–56). Bratislava: STU.

 • [11] Kováč, B. (2016). Urbanistické kontexty stavebnej kultúry. Urbanita 28(3–4), 60–63.

 • [12] Krumpolcová, M. et. al. (2009). Štandardy minimálnej vybavenosti obcí. Bratislava: Urbion.

 • [13] Geoghegan, J. (2002). The value of open spaces in residential land use. Land Use Policy 19(1), 91–98. DOI: 10.1016/S0264-8377(01)00040-0.

 • [14] Glaeser, E. L. & Kahn, M. E. (2004). Sprawl and urban growth. In Vernon Henderson, V. & Thisse, J.-F., eds., Handbook of regional and urban economics (pp. 2481–2527). DOI: 10.1016/S1574-0080(04)80013-0.

 • [15] Jarábková, J., Majstríková, Ľ. & Kozolka, T. (2016). Financial supporting tools of rural tourism development in Nitra self-governing Region. European Countryside 8(2), 123–134. DOI: 10.1515/euco-2016-0010.

 • [16] Maas, J., Verheij, R. A., Groenewegen, P. P., de Vries, S. & Spreeuwenberg, P. (2006). Green space, urbanity, and health: how strong is the relation? Journal of Epidemiology and Community Health 60(7), 587–592. DOI: 10.1136/jech.2005.043125.

 • [17] McConnell, V. & Walls, M. (2005). The Value of Open Space: Evidence from Studies of Nonmarket Benefits. Washington DC: Resources for Future.

 • [18] McCormack, J. (2002). Children's understandings of rurality: exploring the interrelationship between experience and understanding. In Journal of Rural Studies. 18(2), 193–194. DOI: 10.1016/S0743-0167(01)00043-2.

 • [19] Melcerová, O. & Kollár, M. (2012). Uplatnenie polyfunkčnosti pri riešení negatívnych dopadov reyidenčnej suburbanizácie v rámci územia vonkajšieho mesta. In: Vitková, Ľ. & Kováč, B., eds., Intenzita využitia územia slovenských sídiel (pp. 53–86). Bratislava: STU.

 • [20] Newman, P. & Kenworhty, J. (1989). Cities and automobile dependence. Farnham: Gower.

 • [21] Pospěch, P., Spešná, D. & Staveník, A. (2015). Images of a good village: a visual analysis of the rural idyll in the “village of the year” competition in the Czech Republic. European Countryside, 7(2), 81–82. DOI: 10.1515/euco-2015-0005.

 • [22] Prinz, D. (1991). Städtebau. Stuttgart: Kohlhammer.

 • [23] Sopirová, A. (2003). Súčasnosť a trendy urbanistického rozvoja vidieckych sídiel na Slovensku [habilitation thesis]. Bratislava: Slovak University of Technology.

 • [24] Sopirová, A. (2011). Rezidenčná suburbanizácia a jej odraz vo vidieckych obciach ležiacich v zázemí mesta Bratislavy. In Člověk, stavba a územní plánovaní 5 (pp. 57–65). Praha: Czech University of Technology.

 • [25] Štefancová, L. (2016). Metódy prístupu pri navrhovaní nových verejných priestorov vo vidieckych sídlach – prípadová štúdia Bernolákovo. In Czech Journal of Civil Engineering 2(1), 108–114.

 • [26] Štěpánková, R. & Kristiánová, K. (2012). Verejné priestory v urbanistickej štruktúre vidieckych rezidenčných suburbií Bratislavy. In Člověk, stavba a územní plánování 6 (pp. 178–182). Praha: Czech University of Technology.

 • [27] Vitková, Ľ. (2015). Baulich-räumliche Entwicklung im Grenzraum von Bratislava von 1990 bis zur Gegenwart. In Kappeler, V. & Huemer, J, eds., Aktuelle und zukünftige Wohnbauentwicklung im Grenzgebiet Nordburgenland (pp. 83–93). Wien: Institut für Stadt-und Regionalforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

 • [28] Vitková, Ľ. (2008a). Porovnanie ukazovateľov intenzity využitia územia pre rôzne funkčné využitie. In Vitková, Ľ. et. al. Kvantitatívne parametre urbanistických štruktúr (pp. 27–36). Bratislava: Slovak University of Technology.

 • [29] Vitková, Ľ. (2008b). Posúdenie používaných urbanistických ukazovateľov intenzity využitia územia v závislosti od polohy. In Vitková, Ľ. et. al. (2008). Kvantitatívne parametre urbanistických štruktúr (pp. 17–26). Bratislava: Slovak University of Technology.

 • [30] Wells, M. & Evans, G. W. (2003). Nearby Nature: A Buffer of Life Stress among Rural Children. Environment and Behavior. 35(3), 311–330. DOI: 10.1177/0013916503035003001.

 • [31] Chudík, M., Adamczak, M., Horáková, K. et. al. (2013). Územný plán obce Chorvátsky Grobzmeny a doplnky. Bratislava: Aurex.

 • [32] Koucký, R. et. al. (2014). Metropolitní plán. Praha: IPR, s. 543–596.

 • [33] Kosťál, J., Kosťálová, A. (1995). Územný plán Bernolákovo v znení neskorších zmien a doplnkov.

 • [34] Valková, M. et. al. (2007). Územný plán mesta Brezno.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search