The Impact Of Location On The Role Of Small Towns In Regional Development: Mazovia, Poland

Konrad Czapiewski 1 , Jerzy Bański 2  and Magdalena Górczyńska 3
 • 1 Department of Rural Geography and Local Development, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, Twarda 51-55, 00-818 Warszawa Poland
 • 2 Department of Rural Geography and Local Development, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, Twarda 51-55, 00-818 Warszawa, Poland
 • 3 Department of Urban and Population Studies, Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, Twarda 51-55, 00-818 Warszawa, Poland

Abstract

The paper explores the role of small towns in the Mazovia region in Poland which is both characterized by rural areas and the suburban zone of Warsaw. The analysis of changes in the local labour markets reveals that microregions formed by small peripheral towns were more resistant to changes than those located in the suburban area of Warsaw. The latter were absorbed by the capital city whose zone of influence expanded in the detriment of adjacent small towns and their microregions. Using the concept of exogenous functions performed by small towns, we also shed light on their role with regard to the surrounding areas (with dominant agricultural function) in the past decade. The values of the service concentration index (SCI) and the level of population concentration showed that the majority of services to local and neighbouring inhabitants were delivered in small county towns located in the periphery. On the other hand, small county towns located in the vicinity of Warsaw mainly provided services to their inhabitants.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Bagiński, E. (1998). Małe miasta w strukturze osiedleńczej Polski. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

 • [2] Bański, J. (2006). Geografia polskiej wsi. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

 • [3] Bański J. & Czapiewski K. (2012). Policentryczność rozwoju Mazowsza (pp. 71-88). In: Mazowsze Studia Regionalne 10. Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.

 • [4] Bański, J. & Czapiewski, K. (2015). A vision of the polycentric development of the Mazovia region in Poland. Geografický časopis 67(4), 301-321.

 • [5] CEC (2008). Green Paper on Territorial Cohesion: turning territorial diversity into strength, Brussels.

 • [6] CEC (2010). Europe 2020: a strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels.

 • [7] Courtney, P., Mayfield, L., Tranter, R., Jones, P. & Errington, A. (2007). Small towns as ‘subpoles’ in English rural development: Investigating rural-urban linkages using sub-regional social accounting matrices. Geoforum, 38, 1219-1232. DOI: 10.1016/j.geoforum.2007.03.006.

 • [8] Czapiewski, K. (2006). Małe miasta w przestrzeni rolniczej i nierolniczej - analiza porównawcza sytuacji społeczno-gospodarczej. Studia Obszarów Wiejskich 11, 73-84.

 • [9] Dams-Lepiarz, M. (2003). Małe miasta w sieci osadniczej województwa lubelskiego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska, Sectio B 58, 157-172.

 • [10] Dematteis, G. (2001). Shifting cities (pp. 113-128). In Minca, C., ed., Postmodern Geography, Theory and Praxis. Oxford: Blackwell.

 • [11] ESDP European Spatial Development Perspective (1999). Brussels: European Commission.

 • [12] George, P. (1984). La città Media nella Megalopoli (pp. 143-151). In: Muscarà, C., ed., Megalopoli Mediterranea. Milano: Fanco Angeli.

 • [13] Heffner, K. (2003). Małe miasta a rozwój obszarów wiejskich. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 207, 227-246.

 • [14] Heffner, K. (2005). Czynniki rozwoju obszarów wiejskich - rola małych miast (pp. 299-329). In Rosner, A., ed., Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich. Warszawa: Institute of Rural and Agricultural Development PAN.

 • [15] Heffner, K., Marszał, T., eds. (2006). Uwarunkowania rozwoju małych miast. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 226.

 • [16] Hinderink, J. & Titus, M. (2002). Small towns and regional development: Major findings and policy implications from comparative research. Urban Studies, 39(3), 379-391. DOI: 10.1080/00420980220112748.

 • [17] Hunek, T. (2005). Dywersyfikacja aktywności rolniczej Polski: zarządzanie upadkiem (pp. 57-68). In Zawalińska, K., ed., Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich, Warszawa: Institute of Rural and Agricultural Development PAN.

 • [18] Jażdżewska, I. (2007). Rola małych miast w miejskiej sieci osadniczej Polski (pp. 31-46). In Rydz, E., ed., Podstawy i perspektywy rozwoju małych miast. Słupsk: Akademia Pomorska w Słupsku.

 • [19] Kobojek, E. & Marszał, T. (2014). Local development and the role of small towns in space organisation in contemporary Poland (pp. 37-60). In Marszał, T., ed., Origin Spatial Development of Contemporary Poland in Łódź University Geographical Research, Łódź: University Press.

 • [20] Konecka-Szydłowska, B., Zuzańska-Żyśko, E., Szmytkie, R. (2010). Role of services in the economies of small towns of Silesia region and Wielkopolskie voivodehip. Bulletin of Geography Socio-Economic Series 14(1), 51-62. DOI: 10.2478/v10089-010-0014-1.

 • [21] Kulczyńska, K. (2007). Małe miasta województwa lubuskiego - rola i funkcjonowanie (pp. 57-70). In Rydz, E. ed., Podstawy i perspektywy rozwoju małych miast. Słupsk: Akademia Pomorska w Słupsku.

 • [22] Kwiatek-Sołtys, A. (2005). The role of small district towns in the urban agglomeration system in Poland. Bulletin of Geography socio-economic series, 3(4), 135-140.

 • [23] Kwiatek-Sołtys, A., Wiedermann, K., Mainet, H. & Edouard, J.-Ch. (2014). The Role of Industry in Satellite Towns of Polish and French Metropolitan Areas - Case Study of Myślenice and Issoire. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 25, 194-211.

 • [24] Lambe, W. (2008). Small Towns, Big ideas, case studies in small town Community Economic Development. Chapel Hill: University of North Carolina.

 • [25] Lamprecht, M. (2004). Small towns and development of rural areas: the case of the voivodship of Łódź. European Spatial Research and Policy 11(2), 41-56.

 • [26] Lamprecht, M. & Marszał, T. (2004). Small towns in Central Poland and their role in regional development (pp. 137-151). In Gok, T. & Marszał, T., eds., Urban and regional development - concepts and experiences. Warszawa: Committee for Spatial Economy and Regional Planning PAN.

 • [27] Mayfield, L., Courtney, P., Tranter, R. & Jones, P., eds. (2005). The role of small and medium-sized towns in rural development. [Final report, QLK5-2000-01923 - Marketowns - Deliverable 19]. Villa Real: University of Trás os Montes i Alto Douro.

 • [28] National Spatial Development Concept 2030 (2011). Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r.

 • [29] National Strategy for Regional Development 2010 - 2020 (2010). Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, uchwała Rady Ministrów z dn. 13 lipca 2010 r.

 • [30] National Urban Strategy 2023 (201. Krajowa Polityka Miejska 2023, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, uchwała Rady Ministrów 20.10.2015.

 • [31] Nytko-Woloszczuk, B. (2005). The standards of living in small towns of Opole Province in the light of particular indexes. Bulletin of Geography Socio-Economic Series 3(4), 141-152.

 • [32] Oberti, M. (1997). Structures sociales comparées des villes moyennes (pp. 7-43), In Bagnasco, A. & Le Galès, P., ed., Villes en Europe. Paris: La Découverte.

 • [33] Pałka, E., ed. (2005). Funkcje obszarów wiejskich. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.

 • [34] Regional Operational Programme for the Mazovia Region 2007 - 2013, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, 2007 (changed in 2011) Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa.

 • [35] Regional Operational Programme for the Mazovia Region 2014 - 2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, 2014, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Warszawa.

 • [36] Santamaria, F. (2000). La notion de "ville moyenne" en France, en Espagne et au Royaume- Uni. Annales de Geographie, nº 613, 227-239.

 • [37] Satterthwaite, D. & Tacoli, C. (2003). The urban part of rural development: the role of small and intermediate urban centres in rural and regional development and poverty reduction [working papers]. London. International Institute for Environment and Development.

 • [38] Servillo, L., ed., (2014). TOWN, small and medium sized towns in their functional territorial context [Scientific Report]. Luxembourg: ESPON.

 • [39] Shucksmith, M., Thompson, K. J. & Roberts, D. (2005). The CAP and the Regions: the territorial impact of the Common Agricultural Policy. Wallingford: CABI Publishing.

 • [40] Strategy for the Development of the Mazovia Voivodeship until 2020 (2006). Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, Uchwała nr 78/06 Sejmiku Województwa, 29.05.2006.

 • [41] Strategy for the Development of the Mazovia Voivodeship until 2030, 2013, Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze, Uchwała nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 28.10.2013.

 • [42] Śleszyński, P., Czapiewski, K., Komornicki, T., Stępniak, M., Świątek, D., Węcławowicz, G., Deręgowska, A., Janc, K., Jaworska, B., Rosik, P., Siłka, P. & Wiśniewski, R. (2012). Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza. Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego,

 • [43] Tacoli, C. (1998). Urban-rural interactions: A guide to the literature. Environment and Urbanization 10(1), 147-166. DOI: 10.1177/095624789801000105.

 • [44] Territorial Agenda of the European Union 2020: Towards an Inclusive, Smart and Sustainable Europe of Diverse Regions (2011). EU.

 • [45] Vaishar, A. & Zapletalová, J. (2009). Small Towns as Centres of Rural Micro-Regions, European Countryside, 1(2), 70-81. DOI: 10.2478/v10091-009-0006-4.

 • [46] Vaishar, A., Šťastná, M. & Stonawská, K. (2015). Small Towns - Engines of Rural Development in the South-Moravian Region (Czechia): an Analysis of the Demographic Development, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 63(4), 1395-1405. DOI: 10.11118/actaun201563041395.

 • [47] Zborowski, A., Soja, M. & Łobodzińska, A. (2012). Population trends in Polish cities - stagnation, depopulation or shrinkage? Prace Geograficzne, 130, 7-28. DOI: 10.4467/20833113PG.12.017.0658.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search