Development Trajectories of Small Towns in East Slovakia

Ladislav Novotný 1 , Stela Csachová 1 , Marián Kulla 1 , Janetta Nestorová-Dická 1  and Loránt Pregi 1
 • 1 Institute of Geography, Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Jasenná 5, 040 01 Košice, Slovakia

Abstract

Small towns, compared to larger cities, are specific group of municipalities with weaker performance in many spheres of socio-economic development. The aim of the paper is to comprehensively evaluate development of twelve small towns in the region of East Slovakia over the centuries up to present. The paper deals with question how their demographic and economic developments have been reciprocally influenced under particular historical circumstances. Using various sources of statistical data and employing traditional historical, mathematical-statistical and cartographical methods, regularities and patterns were identified that enabled us to categorize small towns and evaluate their development trajectories and current roles in the settlement system. In the most cases, they are still valid nodes for their hinterlands even though their past situation has been unfavourable.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Bezák, A. (2000). Funkčné mestské regióny na Slovensku. Geographica Slovaca, 15, Bratislava: Geografický ústav SAV.

 • [2] Bezák, A. (2006). Vnútorné migrácie na Slovensku: súčasné trendy a priestorové vzorce. Geografický časopis, 58, 15-44.

 • [3] Bezák, A. (2014). Funkčné mestské regióny na Slovensku v roku 2001. In Lauko, V. et al., eds., Regionálne dimenzie Slovenska (169-198). Bratislava: Univerzita Komenského.

 • [4] Chemko (2015). The company. Available at: http://www.chemko.sk.

 • [5] FSO (1984). Statistický lexikon ČSSR 1982 Díl 1, 2. Praha: Federal Statistical Office.

 • [6] Gabal, I. (1999). Etnické menšiny ve střední Evropě. Praha: G plus G.

 • [7] GOHR (2015). Company profile. Available at: http://www.gohr.sk/index.php?option=com_%20content&view=article&id=29&Itemid=51&lang=en.

 • [8] Kačerová, M. (2009). Populačné starnutie obyvateľstva Slovenska. In Bleha, B., ed., Populačný vývoj Slovenska na prelome tisícročí - kontinuita či nova éra? (pp. 105-125). Bratislava: Geografika.

 • [9] Knox, P. & Mayer, H. (2013). Small Town Sustainability - Economic, Social and Environmental Innovation. Basel: Birkhäuser.

 • [10] Kresl, K. P. & Ietri, D. (2016). Small Cities in a World of Competitiveness. New York: Routledge.

 • [11] Kropilák, M., ed. (1978). Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III. Bratislava: Veda.

 • [12] Kropilák, M., ed. (1977a). Vlastivedný slovník obcí na Slovensku II. Bratislava: Veda.

 • [13] Kropilák, M., ed. (1977b). Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I. Bratislava: Veda.

 • [14] Majo, J. (2012). Historicko-demografický lexikon obcí Slovenska 1880 - 1910 (Štruktúra obyvateľstva podľa materinského jazyka a náboženskej príslušnosti). Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky.

 • [15] Marenčáková, J. (2006). Ethnic structure of population. In Mládek, J. et al., eds., Demogeographical analysis of Slovakia (pp. 101-107). Bratislava: Comenius University.

 • [16] Marsina, R. (1973). K vývoju miest na Slovensku do začiatku 15. storočia. Historický časopis, 21, 337-369.

 • [17] Mládek, J. (1990). Teritoriálne priemyselné útvary Slovenska. Bratislava: Univerzita Komenského.

 • [18] Mládek, J. (2008). Stabilizácia populačného vývoja Slovenska na úrovni stacionárnej populácie. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 50(1), 63-78.

 • [19] Mládek, J. & Kačerová, M. (2008). Analysis of Population Ageing in Slovakia: time and regional dimensions. Geografický časopis, 60(2), 179-197.

 • [20] Mušinka, A. et al. (2014). Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013. Bratislava: UNDP Bratislava Regional Centre. Available at: http://www.minv.sk/?atlas_2013.

 • [21] Novotný, L. (2014). Procesy priestorovej redistribúcie obyvateľstva a ich vplyv na zmeny štruktúry obyvateľstva vo funkčnom mestskom regióne Košice. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika.

 • [22] Ouředníček, M. (2003). Suburbanizace Prahy. Sociologický časopis, 39, 235-253.

 • [23] Pašiak, J. (1980). Človek a jeho sídla. Bratislava: Obzor.

 • [24] Podolák, P. (2000). Geografické a demografické charakteristiky rómskeho obyvateľstva na Slovensku. Geografický časopis, 52, 269 - 284.

 • [25] Pukačová, J. & Mládek, J. (2014). Špecifické črty reprodukčného správania rómskeho obyvateľstva na Slovensku. Geografický časopis, 66, 133-159.

 • [26] Schneidewind, P. et al., (2006). The Role of Small and Medium-Sized Towns (SMESTO), [Final Report]. Vienna: ESPON.

 • [27] Servillo, L. (2014). TOWNs in Europe. Available at: http://www.esponontheroad.eu/dane/web_articles_files/2082/servillo_town_in_europe.pdf

 • [28] Slavík, V. & Grác, R. (2009). Proces urbanizácie a migrácia obyvateľstva v kontexte vývoja sídelnej štruktúry Slovenskej republiky. In Bleha, B., ed., Populačný vývoj Slovenska na prelome tisícročí - kontinuita či nová éra? (pp. 236-256). Bratislava: Geo-grafika.

 • [29] SOSR (1991). Results of the 1991 population and housing census. Bratislava: Statistic Office of Slovak Republic (SOSR). Available at: http://sodb.infostat.sk/sodb/eng/1991/format.htm.

 • [30] SOSR (1994a). Dochádzka do zamestnania, škôl a učenia (výsledky sčítania ľudu, domov a bytov 1991). Bratislava: Statistic Office of Slovak Republic (SOSR).

 • [31] SOSR (1994b). Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 1992. Bratislava: Statistic Office of Slovak Republic (SOSR), 280 p.

 • [32] SOSR (2001-2014a). Annual Registration of Population by Sex and Age. Bratislava: Statistic Office of Slovak Republic (SOSR).

 • [33] SOSR (2001-2014b). Annual Registration of Population. Bratislava: Statistic Office of Slovak Republic (SOSR).

 • [34] SOSR (2001). Results of the 2001 population and housing census. Bratislava: Statistic Office of Slovak Republic (SOSR). Available at: http://sodb.infostat.sk/sodb/eng/2001/format.htm.

 • [35] SOSR (2003a). Historický lexikón obcí SR 1970-2001. Bratislava: Statistic Office of Slovak Republic (SOSR), 508 p.

 • [36] SOSR (2003b). Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2002. Bratislava: Statistic Office of Slovak Republic (SOSR), 344 p.

 • [37] SOSR (2011a). Results of the 2011 population and housing census. Bratislava: Statistic Office of Slovak Republic (SOSR). Available at: http://census2011.statistics.sk/.

 • [38] SOSR (2011b). Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2011. Bratislava: Statistic Office of Slovak Republic (SOSR), 340 p.

 • [39] Spišiak, P. & Kulla, M. (2009). Priemysel Dolného Spiša s dôrazom na podnik Embraco Slovakia Spišská Nová Ves. Geographia Moravica, 1, 71-83.

 • [40] Steinführer, A. & Haase, A. (2007). Demographic Change as a Future Challenge for Cities in East Central Europe. Geografiska Annaler, 89B, 183-195.

 • [41] Sýkora, L. & Mulíček, O. (2009). The micro-regional nature of functional urban areas (FUAs): lessons from the analysis of the Czech urban and regional system. Urban Research & Practice, 3(2), 287-307. DOI: 10.1080/17535060903319228.

 • [42] Székely, V. (1995). Formovanie priemyselnej štruktúry Spiša v rokoch 1948 - 1985. In Spiš v kontinuite času: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie (pp. 329-339). Prešov: Universum.

 • [43] Šprocha, B. (2011). Vnútorná migrácia podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania na Slovensku. Prognostické práce, 3, 213-246.

 • [44] Šprocha, B. (2014). Reprodukcia rómskeho obyvateľstva na Slovensku a prognóza jeho populačného vývoja. Bratislava: INFOSTAT.

 • [45] ÚKLKas MV (1966). Statistický lexikon obcí ČSSR 1965. Praha: Ústřední komisie lidové kontroly a statistiky a ministerstvo vnítra (ÚKLKas).

 • [46] Uličný, F. (1992). Dejiny Giraltoviec. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo.

 • [47] Vaishar, A. et al. (2012). Malá města - motory rozvoje jihomoravského venkova. Brno: Mendelova univerzita v Brně.

 • [48] Verešík, J. (1974). Vidiecke sídla. In Lukniš, M., Princ, J. et al., eds., Slovensko - Ľud, 1st part (pp. 463-522). Bratislava: Obzor.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search