Upgrading the Network of High Mountain Shelter as A Method of Restoring of Demographically Endangered Settlements in the Slovenian Alps

Open access

Abstract

The paper focuses on the interdependence between the development of demographically endangered settlements and the frequency of mountain accidents in the Triglav National Park in the Slovenian Alps. Using statistical data analyses of the Mountain Rescue Association of Slovenia, field surveys and spatial information of the Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia, conclusions were reached, which redefined the existing settlement pattern of alpine shelters and mountain pastures, to encourage safe mountaineering and the development of tourism. The upgraded network of Alpine posts is designed as an upgrade of the existing system of providing safety for the visitors to the high mountain regions of the Triglav National Park. At the same time, it offers a new format of tourist services as an opportunity to develop local economies in demographically endangered environments. The dual function (rescue services and tourism) reduces investment and maintenance costs and increases the efficiency in the exploitation of the network of paths and Alpine posts, hence it is feasible also in demographically endangered areas. It is one of the operational tools for stopping further decline in population.

Povzetek

V prispevku je predstavljena soodvisnost med razvojem demografsko ogroženih naselij in pogostnostjo nesreč v gorah v Triglavskem narodnem parku v slovenskih Alpah. S pomočjo analiz statističnih podatkov Gorske reševalne zveze Slovenije, ogledov terena in prostorskih podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije so bile izpeljane sintezne ugotovitve, ki ponovno definirajo obstoječi poselitveni vzorec gorskih zavetišč in pastirskih planin z namenom spodbujanja razvoja varnega visokogorskega pohodništva in tudi turizma. Dopolnjena mreža planinskih postojank je zasnovana kot nadgradnja obstoječega sistema zagotavljanja varnosti obiskovalcem visokogorja v TNP. Je hkrati nova oblika turističnih storitev kot priložnost za razvoj lokalnih ekonomij v demografsko ogroženih okoljih. Dvojnost funkcije (reševalna služba in turistična ponudba) znižuje investicijske in vzdrževalne stroške ter povečuje učinkovitost izrabe omrežja poti in postojank, zato je izvedljiva tudi v demografsko ogroženih območjih. Je eno izmed operativnih orodij za ustavitev nadaljnjega upadanja prebivalstva.

References

 • [1] Ballantyne, R., Packer, J., Hughes, K. (2008). Environmental awareness, interests and motives of botanic gardens visitors: implications for interpretive practice. Tourism management 29(3), 439 - 444. Doi: 10.1016/j.tourman.2007.05.006.

 • [2] Bartoš, M., Kušová, D., Těšitel, J. (2009). Motivation and life style of the Czech amenity migrants (case study). European Countryside 1(3), 164 - 179. Doi: 10.2478/v10091-009-0014-4.

 • [3] Batzing, W., Perlik, M., Dekleva, M. (1996). Urbanization and Depopulation in the Alps. Mountain Research and Development, 16(4), 335 - 350.

 • [4] Cigale, D., Lampič, B., Mrak, I. (2010). Turistični obisk in zavarovana območja - primer Triglavskega narodnega parka. Dela, 33, 75 - 96.

 • [5] Dudley, N., ed. (2008). Guidelines for applying protected area management categories. Gland: IUCN.

 • [6] Fikfak, A., Rozman, M. (2009). Trajnostni razvoj in ekoturizem: razvoj omrežja turističnih poti. Academica turistica, 2(3/4), 14 - 23.

 • [7] Garrigós Simón, F. J., Narangajavana, Y., Palacios Marqués, D. (2004). Carrying capacity in the tourism industry: a case study of Hengistbury Head. Tourism management 25(2), 275 - 283. Doi: 10.1016/S0261-5177(03)00089-X.

 • [8] Glavina, M. (2008). Celovit pristop k zasnovi omrežja pešpoti po Šavrinih [Diploma thesis]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani.

 • [9] Gorska reševalna zveza Slovenije (2011). Analiza nesreč in reševalnega dela v letu 2010. Kranj.

 • [10] Heggie, T. W., Amundson, M. E. (2009). Dead Men Walking: Search and Rescue in US National Parks. Wilderness and Environmental Medicine, 20(3), 244 - 249. Doi: 10.1580/08-WEME-OR-299R.1.

 • [11] Holden, A. (2006). Tourism Studies and the Social Sciences. London, New York: Routledge.

 • [12] Holden, A., Sparrowhawk, J. (2002). Understanding the motivations of ecotourists: the case of trekkers in Annapurna, Nepal. International Journal of Tourism Research 4(6), 435 - 446. Doi: 10.1002/jtr.402.

 • [13] Hudman, L. E., Hawkins, D. E. (1989). Tourism in contemporary society. An introductory text. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

 • [14] Jeršič, M. (1999): Slovenske Alpe - kulturna pokrajina - naravni park - športna arena? Dela 13, 47 - 61. Doi: 10.4312/1253.

 • [15] Jurinčič, I. (2004). Načrtovanje in nadzor turističnega obiska v zavarovanih območjih s pomočjo analize nosilne zmogljivosti. Gosar, A.,ed., Zavarovana območja in njihov pomen za turizem: morska učna pot: Mesečev zaliv in njegovi zakladi. Koper: Univerza za primorskem. [16] Kajzelj, M. (1995). Alpinska arhitektura [Diplomska naloga]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani.

 • [17] Kajzelj, M. (2011). Bovško: od doline do planine: oris tradicionalnega gospodarjenja. Ljubljana: Debora.

 • [18] Kirkman, N. F. (1966). Mountain Accidents and Mountain Rescue in Great Britain. British Medical Journal, 1(5480): 162 - 164.

 • [19] Kladnik, D., Ravbar, M. (2003). Členitev slovenskega podeželja: (prispevek k usmerjanju skladnega regionalnega razvoja). Ljubljana: Založba ZRC SAZU.

 • [20] Klemenčič, V. (1974). Regionalne razlike in problemi demografske in poselitvene strukture Slovenije. Ljubljana: Demografski institut RCEF.

 • [21] Lawson, S. R., Manning, R. E., Valliere, W. A., Wang, B. (2003). Proactive monitoring and adaptive management of social carrying capacity in Arches National Park: an application of computer simulation modeling. Journal of Environmental Management 68(3), 305 - 313, Doi: 10.1016/S0301-4797(03)00094-X.

 • [22] Lemon, R., Percy, S., Wright, P. et. al. (2004). Education for sustainable development. A manual for Schools. Birmingham City Council, The Royal Town Planning institute, University of West England.

 • [23] Lovén, L. (2000). Koli National Park - site of solitude and heritage. In: Lovén L., ed., Responsible nature tourism. Proceedings of the conference at Koli National Park, Joensuu: Finnish Forest Research Institute.

 • [24] Makovec Haložan, M., Bedrač, R., Čeh, D., Sekirnik, J., Lenarčič, M., Prah, J., Tomše, T., Vidovič, U., Puklavec, M., Pak, M. (2010). Študija o označevanju in vzdrževanju tematskih pohodnih poti. Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, Pohodništvo in kolesarjenje GIZ, Zavod za gozdove Slovenije in Turistična zveza Slovenije, Planinska zveza Slovenije, RISO ZAVOD, Slovenska turistična organizacija.

 • [25] Marolt, M., Smukavec, U., Zupan, S., Mlekuž, Ž. (2012). Socio‐ekonomska analiza Triglavskega narodnega parka. In: Kus Veenvliet J.(ed..), Izhodišča za Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka 2012 - 2022. Bled: Javni zavod Triglavski narodni park.

 • [26] Nared, J. (2004). Prostorski učinki zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v republiki Sloveniji. IB revija: za strokovna in metodološka vprašanja gospodarskega, prostorskega in socialnega razvoja Slovenije, 38(1/2), 4 - 16.

 • [27] Ogrin, M., Kebe, L., Šegina, A., Žnidarčič, T. (2011). Alpska konvencija v Sloveniji in njeno izvajanje na lokalni ravni: usmeritve za občine s primeri dobre prakse. Innsbruck: Stalni sekretariat Alpske konvencije. http://www.alpconv.org/documents/Permanent_Secretariat/web/library/Comuni%202010_SL.pdf (accessed February 10, 2012)

 • [28] Pallarés-Blanch, M., Prados, M.-J., Tulla, A. (2014): Naturbanization in Spain: Case study of new rural landscapes in Andalusia and Catalonia. European Countryside 6(2), 118 - 160. Doi: 10.2478/euco-2014-0008.

 • [29] Pandol, N. (2012). Idejna zasnova gorske reševalne postaje znotraj TNP [Diplomsko delo]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani.

 • [30] Perlik, M. (2006): The specifics of amenity migration in the European Alps (pp. 215 - 231). In Moss, L.A.G., ed., The amenity migrants. Wallingford: CABI.

 • [31] Plut, D. (1999). Pokrajinski vidiki sonaravnega razvoja zavarovanih območij slovenskih Alp. Dela, 13, 103 - 113.

 • [32] Prato, T. (2001). Modeling carrying capacity for national parks. Ecological economics 39(3), 321 - 331. Doi: 10.1016/S0921-8009(01)00248-8.

 • [33] Prebilič, V., Svete, U. (2006). Organizing system of protection and rescue in snow avalanches - new challenges for Alpine rescue service in Slovenia. 5th ICA Mountain Cartography Workshop Bohinj http://www.geod-is.si/mcws06/1_3.pdf_ (accessed June 20, 2012).

 • [34] Reinius, S. W., Fredman, P. (2007). Protected areas as attractions. Annals of Tourism Research 34(4), 839 - 854. Doi: 10.1016/j.annals.2007.03.011.

 • [35] Šegula, P. (1978). Nevarnosti v gorah. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije.

 • [36] Shimanski, C. (2008). Accidents in mountain rescue operations. Evergreen (CO): Mountain Rescue Association.

 • [37] SI‐STAT data portal. http://pxweb.stat.si/pxweb/dialog/statfile2.asp (accessed January 10, 2012).

 • [38] TIES (The International Ecotourism Society) (1990). Ecotourism Statistical Fact Sheet. http://www.ecotourism.org (accessed January 16, 2012).

 • [39] Uredba o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji. Uradni list RS, No. 19/1999, 26. 3. 1999.

 • [40] Van der Merwe, P., Saayman, M. (2008). Travel motivations of tourists visiting Kruger National Park. Koedoe 50(1), 154,- 159.

 • [41] Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR) (Act for Promotion of Balanced Regional Development Act). Uradni list RS, No. 60/1999, 29. 7. 1999 (56/2003, 83/2003-UPB1, 93/2005).

European Countryside

The Journal of Mendel University in Brno

Journal Information


CiteScore 2016: 0.69

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.190
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.896

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 9 9 9
PDF Downloads 3 3 3