The Survival and Growth Rates of Woody Vegetation in the Man-Made Radějov Biocorridor During the Period of 1993 - 2012

Open access

Abstract

The first biocorridors were established in the territory of the Czech Republic in the 1990s. One of them, planted on a former agricultural land, was the Radějov biocorridor. This paper deals with the growth and development of trees and shrubs on three permanent research plots in 1993 - 2012. Repeated inventories of trees as well as monitoring of their biometrical parameters were carried out in both tree and shrub layers. The number of trees decreases with the increasing level of stand canopy. Moreover, mean heights, diameters and crown projection areas of selected woody plants were compared. Under the given conditions, the growth of these woody plants can be positively evaluated.

Abstract

V devadesátých letech 20. století byly v České republice založeny první biokoridory. Jedním z nich byl i biokoridor Radějov. Na trvalých výzkumných plochách byly mezi lety 1993 a 2012 prováděny opakované inventarizace a sledovány biometrické parametry dřevin, a to jak stromového, tak keřového patra. Příspěvek se zabývá vývojem dřevinné složky biokoridoru Radějov a na vybraných druzích ilustruje vývoj počtu jedinců, změny průměrné výšky, tloušťky a šířky korun. Za daných podmínek můžeme hodnotit růst těchto dřevin pozitivně

References

 • [1] Bennett, A. F. (2003). Linkages in the landscape: The role of corridors and connectivity in Wildlife conservation. IUNC: Cambridge.

 • [2] Bennett, G. (2004). Linkages in Practice: a Review of Their Conservation Practice. IUCN: Cambridge.

 • [3] Bínová, L. et al. (1992). Sledování a hodnocení vývoje založených prvků lokálních územních systémů ekologické stability na modelových územích - Part 2: Výsledky sledování za rok 1992. Brno: Ústav pro životní prostředí.

 • [4] Buček, A. & Lacina, J. (1984). Biogeographical approach to the creation of territorial systems of landscape ecological stability. Zprávy Geografického ústavu ČSAV Brno, 21(4), 27-35.

 • [5] Buček, A., Lacina, J. & Míchal, I. (1995). An Ecological Network in the Czech Republic.Veronica Brno, Vol. 10, special issue.

 • [6] Buček, A. & Lacina, J. (2000). Geobiocenologie II. Brno: Mendel University.

 • [7] Fabos, J. G. & Ahern, J. F., eds. (1996). Greenways: The Beginning of an International Movement. Amsterdam: Elsevier.

 • [8] Hilty, J. A., Lidicker, W. Z., Merenlender, A. M. & Dobson, A. P. (2006). Corridor Ecology: The Science and Practice of Linking Landscapes for Biodiversity Conservation, Chicago: Island Press.

 • [9] Jelínek, B. (2011). Zhodnocení stavu vybraných biokoridorů na jižní Moravě, zejména jejich dřevinné složky [Doctoral Thesis]. Brno: Mendel Univerzity.

 • [10] Jongman, R. H. G. & Pungetti, G., eds. (2004). Ecological networks and greenways: concept, design implementation (Cambridge Studies in Landscape Ecology), Cambridge University Press.

 • [11] Kubát, K., ed. (2002). Klíč ke květeně České republiky. Praha: Academia.

 • [12] Löw, J. et al. (1995). Rukověť projektanta územního systému ekologické stability. Brno: Ministry of Environment and Löw a spol.

 • [13] Malý, R. (1997). Inventarizace a hodnocení dřevinné složky vybraných biokoridorů na Moravě [Diploma thesis]. Brno: Mendel University.

 • [14] Šamánková, L. (2001). Realizace ÚSES na jižní Moravě na počátku 90. let. In Maděra, P., ed., Ekologické sítě (pp. 60-61). Proceedings of the international conference.\ Geobiocenologické spisy, vol. 4. Brno: Mendel University.

 • [15] Úradníček, L. (1995). Hodnocení dřevinné složky biokoridorů [Research report]. Brno: Löw a spol.

 • [16] Úradníček, L. (2001). Hodnocení dřevinné složky biokoridorů [Research report]. Brno: Löw a spol.

 • [17] Úradníček, L., 2001. Hodnocení růstu dřevin v biokoridoru Vracov. In Maděra, P., ed., Ekologické sítě. Proceedings of the international conference.Geobiocenologické spisy, vol. 4. Brno: Mendel University.

 • [18] Úradníček, L. (2004). Evaluation of the Woody Component Development of the Model Biocorridor. Ekológia Bratislava 23 (Supplement 1), 351-361.

 • [19] Zimová E. et al. (2002). Zakládání místních územních systémů na zemědělské půdě, Kostelec nad Černými Lesy: Lesnická práce, s.r.o.

European Countryside

The Journal of Mendel University in Brno

Journal Information


CiteScore 2016: 0.69

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.190
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.896

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 5 5 5
PDF Downloads 2 2 2