Interest of Czech Population in Water Management

Open access

Abstract

This paper describes the process and results of a questionnaire survey. The research objective was to determine whether the Czech population has interest in water management. The subject to the creation of the survey was the fact that one of the main objectives of water policy of the European Union, on which water policy of the Czech Republic is based, is the need to increase public awareness of water issues and their involvement in the decision making process. The partial objective was to determine whether there is a difference in interest between those living in the countryside and those living in the city. In this paper a method of quantitative data collection - a questionnaire survey was used. The results show that people have interest in water management. There are no differences between the views of people who live in rural areas and those who live in the city. Great interest is in water supply and related development of water supply and sewerage systems.

Souhrn

Článek popisuje proces a výsledky dotazníkového šetření. Cílem výzkumu je určit, zda se české obyvatelstvo zajímá o vodní hospodářství. Motivem pro toto šetření byla skutečnost, že jedním z hlavních cílů vodní politiky Evropské unie, na níž je vodní politika České republiky založena, je potřeba zvýšit zájem veřejnosti o vodohospodářské problémy a její zapojení do rozhodovacího procesu. Vedlejším cílem bylo určení, zda existují rozdíly v tomto zájmu mezi obyvateli venkova a města. Byla použita metoda sběru kvantitativních dat - dotazníkové šetření. Výsledky ukazují, že lidé mají zájem o vodní hospodářství. Nebyly zjištěny rozdíly mezi obyvateli venkova a města. Velký zájem je o dodávky vody a vztah mezi dodávkami vody a kanalizačními systémy.

References
 • [1] Bates, B., Kundzewicz, Z. W., Wu, S. & Palutikof, J., eds. (2008). Climate change andwater. [Technical paper of the intergovernmental panel on climate change]. Geneva: IPCC Secretariat.

 • [2] Biswas, A. K. (2004). Integrated water resources management: a reassessment. WaterInternational 29(2), 248-256. Doi: 10.1080/02508060408691775.

 • [3] Dufek, J. & Stávková, J. (2004). Marketing research. Brno: Mendel University in Brno.

 • [4] Hoekstra, A. Y., Chapagain, A. K. (2006). Water footprints of nations: Water use by people as a function of their consumption pattern. Water Resources Management 21(1), 35-48. Doi: 10.1007/s11269-006-9039-x.

 • [5] Chave, P. (2001). The EU water framework directive: an introduction. London: IWA publishing.

 • [6] Implementace rámcové směrnice EU pro vodní politiku v České republice (2004). Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR.

 • [7] Kniezková T. (2012). Informovanost v oblasti vodního hospodářství ČR (research results) [online]. Available at: http://informovanost-v-oblasti-vodn.vyplnto.cz.

 • [8] Li, Y. P., Huang, G. H., Nie, S. l. & Chen, X. (2011). A robust modelling approach for regional water management under multiple uncertainties. Agricultural Water Management, 98(10), 1577-1588 Doi: 10.1016/j.agwat.2011.05.008.

 • [9] Majerová, V. et al. (2009). Český venkov 2008. Proměny venkova. Praha: Česká zemědělská univerzita.

 • [10] Strategie regionálnho rozvoje České republiky (2006). Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

 • [11] Ministerstvo životního prostředí ČR (2012). Voda. Informační systémy [online][cit. 2013-02-05]. Available at http://www.mzp.cz/cz/informacni_systemy.

 • [12] Oki, T., Kanae, S. (2006). Global hydrological cycles and world water resources. Science 313(5790), 1068-1072 Doi: 10.1126/science.1128845.

 • [13] Olecká, I., Ivanová, K. (2010). Metodologie vědecko-výzkumné činnosti. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc.

 • [14] Perlín, R. (2008). Venkov, typologie venkovského prostoru. Praha: Ministerstvo vnitra ČR.

 • [15] Perlín, R., Kučerová, S. & Kučera, Z. (2010): Typologie venkovského prostoru Česka. Geografie, Sborník ČGS 115(2), 161-187.

 • [16] Plecháč, V. (1999). Vodní hospodářství na území České republiky, jeho vývoj a možné perspektivy. Praha: EVAN.

 • [17] Řezanková H. (2011). Analýza dat z dotazníkových šetření. Praha: Professional publishing.

 • [18] Strategie regionálního rozvoje České republiky (2006). Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

 • [19] Walker I. (2013): Výzkumné metody a statistika. Praha: Grada.

 • [20] Woods, M. (2011), Rural. London; New York: Routledge.

European Countryside

The Journal of Mendel University in Brno

Journal Information


CiteScore 2016: 0.69

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.190
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.896

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 4 4 4
PDF Downloads 2 2 2