Researching Elements of Cross-Border Social Cohesion: the Case of Slovene Border Areas

Open access

Abstract

The article discusses the possibility of “measuring” the intensity of cross-border cohesion and co-dependence on the case of Slovene border areas. It presents first an overview of how geography has studied and interpreted borders, and what an impact had borders on both space and society. The author then analyses both qualitative and quantitative structure of border areas prior to Slovenia’s admission to the Schengen Space and explores recent changes after 2007, when border controls on the major part of his borders where eliminated. These developments produced several spatial and social (re)integration trends that have been detected in the author’s analyses through some comparable research methods and indicators, permitting also to rank Slovenian border sections and individual sub-areas by the intensity and quality of their cross-border cohesion.

Povzetek

Članek obravnava možnost »merjenja« intenzivnosti čezmejne kohezije oziroma soodvisnosti na primeru slovenskih obmejnih območij. Najprej prikazuje, kako je geografija proučevala in interpretirala meje ter njihov vpliv na obmejno družbo in prostor. Avtor nato analizira tako kvalitativne kot kvantitativne vidike slovenskih obmejnih sektorjev pred vstopom Slovenije v t.i. schengenski prostor in obravnava novejše spremembe v strukturi čezmejnih vezi po letu 2007, ko so bile mejne kontrole v večini teh mejnih sektorjev odpravljene. Spremembe so privedle do različnih družbenih in prostorskih (re)integracijskih teženj, ki jih je avtor poskusil določiti na podlagi nekaterih komparativnih raziskovalnih metod in kazalcev. Slednji so tudi omogočili rangiranje slovenskih mejnih sektorjev in njihovih podenot po stopnji in dejavnikih čezmejne kohezije.

References
 • [1] Bufon, M. (1993). Elementi obmejnosti in faktorji oblikovanja prekomejnih območij na primeru Slovenije. Dela 10, 99-109.

 • [2] Bufon, M. (1995). Prostor, meje, ljudje - razvoj prekomejnih odnosov, struktura obmejnegaobmočja in vrednotenje obmejnosti na Goriškem. Trieste, Slori.

 • [3] Bufon, M. (1996). Naravne, kulturne in družbene meje. Annales 8, 177-186.

 • [4] Bufon, M. (1998). Le regioni transfrontaliere nel processo di unificazione europea. In: Bonavero, P. & Dansero, E., eds., L'Europa delle regioni e delle reti (pp. 126-142). Torino, Utet.

 • [5] Bufon, M. (2001a): Geografija obmejnosti, čezmejne regije in oblike čezmejne povezanosti. Geografski vestnik 73(2), 9-24.

 • [6] Bufon, M. (2001b). Oblikovanje čezmejnih vezi na tromeji med Slovenijo, Hrvaško in Italijo v Istri. Dela 16, 39-60.

 • [7] Bufon, M. (2002). Slovenia - a European contact and border area. Annales 11(2), 445-472.

 • [8] Bufon, M. (2006a): Geography of border landscapes, borderlands and Euroregions in the enlarged EU. Rivista geografica italiana 113(1), 47-72.

 • [9] Bufon, M. (2006b). Between social and spatial convergence and divergence - an exploration into the political geography of European contact areas. GeoJournal 66(4), 341-352. Doi: 10.1007/s10708-006-9008-1.

 • [10] Bufon, M. (2008). Na obrobju ali v osredju? Slovenska obmejna območja pred izzivievropskega povezovanja. Koper: Založba Annales.

 • [11] Bufon, M. (2010). Geografija in medkulturnost. In Sedmak, M. & Ženko, E., eds., Razpraveo medkulturnosti (pp. 89-112). Koper: Univerzitetna založba Annales.

 • [12] Bufon, M. (2011). »Ne vrag, le sosed bo mejak!« Upravljanje integracijskih procesovv obmejnih območjih. Koper: Univerzitetna založba Annales.

 • [13] House, J. W. (1981). Frontier studies - an applied approach. In Burnett, A. D. & Taylor, P. J., eds., Political Studies from Spatial Perspectives (pp. 291-312). New York, Wiley.

 • [14] Maier, J., Paesler, R., Ruppert, K. & Schaffer, F. (1977). Sozialgeographie. Braunschweig: Georg Westermann Verlag.

 • [15] Paasi, A. (2009). Bounded spaces in a 'borderless world: border studies, power and the anatomy of territory. Journal of Power 2(2), 213-234. Doi: 10.1080/17540290903064275.

 • [16] Prescott, J. R. V. (1987). Political Frontiers and Boundaries. London: Allen & Unwin.

 • [17] Reynolds, D. R. & McNulty, M. L. (1971). On the analysis of political boundaries as barriers - a perceptual approach. East Lake Geographer 23, 21-38.

 • [18] Rumley, D. & Minghi, J. V. (1991). The Geography of Border Landscapes. London: Routledge.

 • [19] Segall, M. H. et al. (1966). The Influence of Culture on Visual Perception. Indianapolis: Bobbs-Meriell.

 • [20] Sonnenfeld, J. (1976). Geography, perception, and the behavioral environment. In English, J. & Mayfield, S., eds., Man, Space, and Environment (pp. 244-251). New York: Wiley.

 • [21] Strassoldo, R., ed. (1973). Confini e regioni. Trieste: Lint.

European Countryside

The Journal of Mendel University in Brno

Journal Information


CiteScore 2016: 0.69

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.190
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.896

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 13 13 13
PDF Downloads 4 4 4