Cross-Border Cooperation in Slovak-Czech Border Region under EU Programmes

Open access

Abstract

Cross-border cooperation is one of the development opportunities of border regions. Cross-border cooperation (CBC) along the Slovakia-Czech border is specific. It is due to several factors like common history under one state formation, historical ties and similarity of language and culture. Cooperation was realised also in the past. CBC got new forms and intensity after the peaceful dissolution of Czechoslovakia in two independent states - Czech Republic and Slovak Republic and the possibility to draw support from EU instruments for cross-border cooperation in the pre-accession (after 2003) and the programming periods 2004-2006 and 2007-2013. The aim of this contribution is to highlight the implementation status and opportunities of Operational Programme Cross-Border Cooperation Slovak Republic - Czech Republic 2007-2013 (OP CBC SK-CZ 2007-2013) and at a lower administrative level to evaluate the potential of local governments of the Trenčín Self-Governing Region (TSR) and three border self-governing regions (Trnava, Trenčín, Žilina) for involvement in cross-border cooperation. In the current programming period of 2007- 2013, cross-border cooperation is implemented also in the Slovakia-Czech border region under the OP CBC SK-CZ 2007-2013. Research pointed to a lower intensity of drawing funds on OP CBC SK-CZ 2007-2013. The main reasons are the lack of experience of local governments with grant applications, project implementation and difficult project administration. The problem is also long term of verification of the financial costs of the project activities what gets municipalities into trouble with co-financing of projects. It caused that municipalities have low interest to apply for new projects.

Abstrakt

Jednou z možností rozvoja cezhraničných regiónov je cezhraničná spolupráca. Cezhraničná spolupráca pozdĺž slovensko-českej hranice je v dôsledku viacerých skutočností (spoločná minulosť v rámci jedného štátneho útvaru, historické väzby, podobnosť jazyka a kultúry) špecifická. Spolupráca sa realizovala aj v minulosti, avšak nové formy a intenzitu nadobudla po rozdelení a vyhlásení samostatnosti Českej a Slovenskej republiky a v súvislosti s možnosťou čerpať podporu z nástrojov EÚ na cezhraničnú spoluprácu v rámci predvstupového (po roku 2003) a programových období 2004-2006 a 2007-2013. V súčasnosti sa cezhraničná spolupráca v slovensko-českom cezhraničnom regióne realizuje v súlade s Operačným programom Cezhraničná spolupráca SR-ČR 2007-2013 (OP CBC SK-CZ 2007-2013). Cieľom príspevku je poukázať na možnosti a stav implementácie OP CBC SK-CZ 2007-2013 a na nižšej hierarchickej úrovni vyhodnotiť predpoklady samospráv obcí TSK a prihraničných samosprávnych krajov (Trnavský, Trenčiansky, Žilinský) na cezhraničnú spoluprácu. Výsledky výskum poukázali na nižšiu intenzitu čerpania finančných prostriedkov z OP CBC SK-CZ 2007-2013. Príčinami sú najmä nedostatok skúseností samospráv so žiadosťou o dotáciu a implementáciou cezhraničných projektov a náročná administrácia projektov. Nezanedbateľné je dlhé obdobie potrebné na overenie finančných nákladov projektových aktivít, čo dostáva obce do problémov so spolufinancovaním projektov a prejavuje sa aj nízkym záujmom obcí uchádzať sa o nové projekty.

References
 • [1] Anderson, J., O'Dowd, L., Wilson, T. M. (2003). New Borders for a Changing Europe:Cross-Border Cooperation and Governance. London: Frank Cass.

 • [2] Dočkal, V. (2005). Přeshraniční spolupráce na východních hranicích České republiky:Růžový obláček a hrana reality. Brno: Masaryk University.

 • [3] Čerpanie eurofondov. [on line]. Available at: http://www.monitoringfondov.eu/section.php?cerpanie, [5.10.2012].

 • [4] Európsky rámcový dohovor o cezhraničnej spolupráci, 1980. Available at: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:x2FunkVpOwIJ:www.minv.sk/%3Fmedzinarodne-europskedokumenty%26subor%3D20578+Eur%C3%B3psky+r%C3%A1mcov%C3%BD+dohovor+o+cezhrani%C4%8Dnej+spolupr%C3%A1ci,+1980.&cd=2&hl=sk&ct=clnk&gl=sk, [25.9.2012].

 • [5] Hermanová, E. (2005). Socioekonomická integrace euroregionů a přihraničních regionů České republiky prostřednictvím společného fondu malých projektů (pp. 7-13). In: Peková, J., Zapletalová, J., eds., Euroregiony, státní správa a samospráva. Ostrava, Ústav geoniky AV ČR.

 • [6] Falťan, Ľ. (2004). Prihraničné regióny a cezhraničná spolupráca. In Falťan, Ľ., ed., Regionálny rozvoj Slovenska v európskych integračných kontextoch. Regióny, prihraničnéregióny, euroregióny (pp. 8-12). Bratislava: Interlingua.

 • [7] Halás, M. (2005). Cezhraničné väzby, cezhraničná spolupráca (na príklade slovenskočeskéhopohraničia s dôrazom na jeho slovenskú časť). Bratislava: Vydavateľstvo UK.

 • [8] Halás, M. (2007). Development of cross-border cooperation and creation of euroregions in the Slovak Republic. Moravian Geographical Reports 15(1), 24-31.

 • [9] Halás, M., Slavík, V. (2001). Cezhraničná spolupráca a euroregióny v SR (Ciele, realita, perspektívy). Miscellanea geographica 9 (171-180). Plzeň: University of West Bohemia.

 • [10] Ivaničková, A., Vlčková, V. (2005). Chápanie cezhraničnej spolupráce v navrhovanej regionálnej politike Európske únie v programovom období 2007-2013. Medzinárodnévzťahy 3(2), 9-17.

 • [11] Kadeřábková, J. (2005). Historické aspekty přeshraniční spolupráce v ČR (pp. 25-33). In: Peková, J., Zapletalová, J., eds., Euroregiony, státní správa a samospráva. Ostrava, Ústav geoniky AV ČR.

 • [12] Kalužáková, H. (2012). Cross border cooperation Slovakia-Czech republic. Conferenceproceedings from international scientific internet conference „Young Science 2012“. (p. 33-38). Bratislava: School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava.

 • [13] Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013. [on line]. Available at: http://eurofondy.webnode.sk/slovenska-republika-ceskarepublika/, [20.9.2012].

 • [14] Rajčáková, E. (2009). Regionálny rozvoj a regionálna politika Európskej únie a Slovenska. Bratislava: Geografika.

 • [15] Ricq, C. (2006). Handbook of transfortier co-operation. University of Geneva.

 • [16] Scherer, R., Blatter, J. (1995). Preconditions for successful cross-border cooperation onenvironmental issues: research results and recom[m]endations for a better practice. Freiburg: EURES, Institute for Regional Studies in Europe.

 • [17] Trenčiansky samosprávny kraj - schválené projekty. [on line]. Available at: http://www.skcz.eu/sk/uvodna-stranka/programova-dokumentacia/; http://www.tsk.sk/buxus/docs//regional/schvalene_projetky_TSK.pdf, [13.11.2012].

 • [18] Világy, A., Strážay, T., Benč, V. (2006). Analýza cezhraničnej spolupráce a rozvojaprihraničných regiónov s krajinami V4 a definovanie priorít cezhraničnej spolupráce prepredsedníctvom SR vo V4. Bratislava: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.

 • [19] Wokoun, R. (2008). Regionální rozvoj: východiska regionálního rozvoje, regionální politika,teorie, strategie a programování. Praha: Linde.

 • [20] Zoznamy schválených projektov z OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR. [on line]. Available at: http://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/zverejnene-zoznamy/, [3.12.2012].

European Countryside

The Journal of Mendel University in Brno

Journal Information


CiteScore 2016: 0.69

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.190
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.896

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 8 8 8
PDF Downloads 2 2 2