Cross-Border Co-Operation in the Euroregions at the Polish-Czech and Polish-Slovak Borders

Open access

Abstract

The paper deals with border regions in Poland, which are regarded as a specific type of peripheral areas. The aim of this paper was to assess the Polish-Czech and Polish-Slovak border cooperation at the local level and to compare it to the Polish- German border. The studies were based on the analysis of the microprojects qualified for implementation under the Microprojects Fund within INTERREG IIIA programmes. Particular emphasis was put on the type characteristic of the projects and institutional structure of beneficiaries. Moreover, the relationships between analysed features were studied. The spatial distribution of projects was also examined. The role of Euroregions in the process of cross-border co-operation implementation was described. The analysis of the microprojects was carried out for the Poland’s southern border and the western one, as well as for particular Euroregions.

Abstract

Artykuł podejmuje problematykę polskich regionów przygranicznych, które są postrzegane jako specyficzny typ obszarów peryferyjnych. Celem opracowania była ocena polsko-czeskiej i polsko-słowackiej współpracy transgranicznej prowadzonej na szczeblu lokalnym. Wyniki były odniesione do współpracy realizowanej na granicy polsko-niemieckiej. Badanie oparte było o analizę mikroprojektów zakwalifikowanych do implementacji w ramach Funduszu Mikroprojektów programów INTERREG IIIA. Szczególną uwagę zwrócono na strukturę rodzajową projektów, a także strukturę beneficjentów. Ponadto analizie poddano wzajemne zależności między poszczególnymi cechami oraz rozmieszczenie przestrzenne mikroprojektów. Przedstawiono również rolę euroregionów w procesie realizacji współpracy transgranicznej. Analiza mikroprojektów przeprowadzona została zarówno w podziale na polską granicę południową i zachodnią, jak i według poszczególnych euroregionów.

References
 • [1] Belof, M. et al. (2008). Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski wynikające z sąsiedztwa z republiką Czech (pp. 233-274). In Ekspertyzy do KPZK 2008-2033, t. III, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

 • [2] Cappellin, R. (1993). Interregional cooperation in Europe: an introduction. In Cappellin, R. & Batey, P. W. J., eds., Regional Networks, Border Regions and European Integration London: Pion.

 • [3] Church, A. & Reid, P. (1996). Power, International Networks and Competition: The Example of Cross-border Cooperation. Urban Studies 33(8), 1297-1318. Doi: 10.1080/0042098966664.

 • [4] Dołzbłasz, S. & Raczyk, A. (2010). The role of the integrating factor in the shaping of transborder co-operation: the case of Poland. Quaestiones Geographicae 29(4), 65-73. Doi: 10.2478/v10117-010-0032-3.

 • [5] Dołzbłasz, S. & Raczyk, A. (2012). Transborder openness of companies in a divided city. Zgorzelec/Görlitz case study. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, Vol. 103, No. 3, 347-361. Doi: 10.1111/j.1467-9663.2011.00688.x.

 • [6] ESPON Atlas, 2006, Mapping the structure of the European territory, Bonn: Bundesamt für Bauwesen und Ramordnung.

 • [7] Implementing Authority for European Programmes, http://www.wwpe.gov.pl (access at 10.12.2012).

 • [8] Krätke, S. (1999). Regional Integration or Fragmentation? The German-Polish Border Region in a New Europe. Regional Studies 33(7), 631-641. Doi: 10.1080/00343409950078675.

 • [9] Krätke, S. (2002). The Regional Impact of EU Eastern Enlargement: A View from Germany. European Planning Studies 10(5), 651-664. Doi: 10.1080/09654310220145378.

 • [10] Michniak, D. (2010). Accessibility of selected boundary regions in Slovakia. EUROPA XXI 20, 161-173.

 • [11] Newman, D. (2006). The lines that continue to separate us: borders in our borderless’ world. Progress in Human Geography 30(2), 143-161. Doi: 10.1191/0309132506ph599xx.

 • [12] OJ L 375, 23.12.1989, Council Regulation (EEC) No 3906/89 of 18 December 1989 on economic aid to the Republic of Hungary and the Polish People's Republic.

 • [13] Perkmann, M. (1999). Building governance institutions across European borders. RegionalStudies, 33 (7), 657-667. Doi: 10.1080/00343409950078693.

 • [14] Pokluda, F. (2005). Orlicko: a rural microregion on the Czech-Polish state border. EUROPAXXI, 13, 173-184.

 • [15] Report on implementation of programmes realized by Implementing Authority for Phare Cross-Border Programme / Implementing Authority for European Programmes, (2007). Implementing Authority for European Programmes, Warsaw, pp. 193.

 • [16] Roper, S. (2007). Cross-border and local co-operation on the island of Ireland: An economic perspective. Political Geography 26(5), 554-574. Doi: 10.1016/j.polgeo.2007.04.002.

 • [17] Scott, J.W. (1999). European and North American contexts for cross-border regionalism. Regional Studies 33(7), 605-617. Doi: 10.1080/00343409950078657.

 • [18] Studium zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko-czeskiego (2006). Warszawa-Wrocław-Praha: Ministerstwo Budownictwa Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstvo pro místní rozvoj České Republiky.

 • [19] Topaloglou, L., Kallioras, D., Manetos, P. & Petrakos, G. (2005). A Border Regions Typology in the Enlarged European Union. Journal of Borderlands Studies 20(2), 67-89. Doi: 10.1080/08865655.2005.9695644.

 • [20] Vaishar, A. (2008). Possibilities for multifunctional development of rural regions in the Czech borderland. EUROPA XXI 17, 63-70.

 • [21] Vaishar, A. (ed.) (2011). Regiony v pohraničí. Studia Geographica 103. Brno: Ústav geoniky AV ČR, Mendelova univerzita v Brně.

 • [22] van Houtum, H. (1999). Internationalisation and mental borders. Tijdschrift voorEconomische en Sociale Geografie, 90 (3), 329-335. Doi: 10.1111/1467-9663.00074.

 • [23] Więckowski, M. (2004). Przyrodnicze uwarunkowania kształtowania się polsko-słowackich więzi transgranicznych. Prace Geograficzne nr 195. Warszawa: IGiPZ PAN.

 • [24] Więckowski, M. et al. (2012). Pogranicze polsko-słowackie. Dostępność transportowaa turystyka. Warszawa-Bratislawa: IGiPZ PAN, Geografický ústav Slovenská akadémia vied.

 • [25] Zapletalová, J. (2005). Geography of the Polish - Czech borderland: the case of Euroregion Beskydy. EUROPA XXI 13, 161-172.

European Countryside

The Journal of Mendel University in Brno

Journal Information


CiteScore 2016: 0.69

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.190
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.896

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 10 10 10
PDF Downloads 3 3 3