Former Farm Buildings Reused as Rural Villa, Building Contractor or Garden Centre: Consequences for Traffic Flows on Minor Rural Roads in a Changing Countryside / Ontwikkelingen in de landbouw en hergebruik van voormalige boerderijen: gevolgen voor verkeer op plattelandswegen in een veranderend buitengebied

Open access

Abstract

Agricultural production is on a larger scale than ever before. With fewer holdings, current agricultural production leaves former farm buildings (FFBs) unused and available for new economic functions. This has consequences for traffic on minor rural roads and may conflict with a new societal demand for recreational activities in today’s multifunctional rural space. Considering this, we explore the ability of the rural road network to absorb the newly generated traffic flows from FFBs. To do this, we investigate four underlying questions: (1) what are in practice the new economic functions of FFBs; (2) how can their traffic generation be estimated; (3) what is the capacity of the network of minor rural roads; and (4) how does spatial planning operate in this field? Specific statistical data are lacking, but research in Belgium and the Netherlands shows that redundant farm buildings have been changed to a residential or a non-agrarian activity, mostly belonging to the service sector of the economy. For most of these functions general trip rates are available. The new traffic generation strongly depends on the type of function. Commercial functions tend to considerably increase local traffic flows, including freight. Spatial planning should be alert for this. The capacity limits for minor rural roads must be respected to avoid damage to road and/or verge - prevention is better than cure!

Abstract

Door schaalvergroting in de landbouw daalt het aantal bedrijven en komen voormalige boerderijen vrij voor nieuwe economische functies. Dit leidt tot nieuw verkeer op plattelandswegen. Dat kan conflicteren met de huidige maatschappelijke behoefte aan recreatieve activiteiten in het multi-functionele buitengebied. Tegen deze achtergrond onderzoeken wij of het netwerk van plattelandswegen in staat is om het nieuw gegenereerde verkeer op te vangen. Daartoe wordt ingegaan op 4 achterliggende vragen: (1) wat zijn de nieuwe functies; (2) hoe kan de verkeersgeneratie worden bepaald; (3) wat is de capaciteit van plattelandswegen; (4) welke rol speelt ruimtelijke ordening hierbij. Er blijken geen systematische statistische gegevens te zijn, maar onderzoek in Nederland en Vlaanderen laat zien dat voormalige boerderijen een woonfunctie hebben gekregen of worden gebruikt voor niet-agrarische activiteiten, meestal uit de dienstensector van de economie. Voor de meeste functies zijn algemene kengetallen voor de verkeersgeneratie gepubliceerd. Commerciële functies kunnen de plaatselijke verkeersstromen sterk verhogen, ook die van vrachtverkeer. Dit punt verdient aandacht vanuit de ruimtelijke planning. De capaciteit van plattelandswegen moet in acht worden genomen om bermschade en schade aan de weg zelf te voorkomen - voorkomen is beter dan repareren!

References
 • [1] Bindraban, P. S. & Rabbinge, R. (2011). European food and agricultural strategy for 21st century. International Journal Agricultural Resources, Governance and Ecology 9(1/2), 80-101. Doi: 10.1504/IJARGE.2011.040220.

 • [2] Birkkjaer, K. O. & Pedersen, S. (1996). Re-use of old rural buildings in Denmark (pp.139-144). In New uses for old rural buildings in the context of landscape planning ProceedingsInternational Seminar of the 2nd Technical Section of CIGR: New uses for old rural buildingsin the context of landscape planning. Associazione Italiana di Ingeneria Agraria.

 • [3] CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) (2007). CBS Landbouwtelling 2006. (Statistic Netherland´s Count of Agricultural Activities). Heerlen.

 • [4] CIGR (Commission International du Genie Rural / International Commission of Agricultural Engineering) (1996). New uses for old rural buildings in the context of landscape planningProceedings International Seminar of the 2nd Technical Section of CIGR: New uses for oldrural buildings in the context of landscape planning. Associazione Italiana di Ingeneria Agraria.

 • [5] CROW (The national information and technology platform for infrastructure, traffic, transport and public space) (2002). Handboek Wegontwerp: wegen buiten de bebouwdekom. Deel 4. Richtlijnen ontwerp erftoegangswegen. Publicatie 164d. Ede: CROW.

 • [6] CROW (2007). Verkeersgeneratie woon- en werkgebieden. Vuistregels en kengetallengemotoriseerd verkeer. Publicatie 256, Ede: CROW.

 • [7] CROW (2008). Verkeersgeneratie voorzieningen. Kengetallen gemotoriseerd verkeer. Publicatie 272, Ede: CROW.

 • [8] Flach, A. J. (1966). Ritproduktie van landbouwverkeer in graslandgebieden. [PhD thesis] Wageningen: Agricultural University.

 • [9] Fuentes, J. M., Gallego, E., Garcia, A. I. & Ayuga, F. (2010). New uses for old traditional farm buildings: the case of the underground wine cellars in Spain. Land Use Policy 27(3), 738-748. Doi: 10.1016/j.landusepol.2009.10.002.

 • [10] Garcia, A. I. & Ayuga, F. (2007). Reuse of abandoned buildings and the rural landscape: The situation in Spain. Transactions of the ASABE 50(4), 1383-1394.

 • [11] Gockel, R. (2010). Landwirtschaftliche Wege - eine Infrastruktureinrichting für die Zukunft. Schriftenreihe DLKG, Sonderheft 03/2010, 41-43.

 • [12] Ilbery, B., ed. (1998). The Geography of Rural Change. Harlow: Longman.

 • [13] ITE (Institute of Transportation Engineers), (1979). Trip Generation, informational report, 2nd edition, Arlington.

 • [14] Jaarsma, C. F. & van Dijk, T, (2005). The paradoxical role of infrastructure in the use of metropolitan green areas by urban residents (pp. 186-187). In Voigt, A. & Kanonier, A.: The dream of a greater Europe. Book of abstracts 19th AESOP congress, July 13/17, Vienna: AESOP.

 • [15] Jaarsma, C. F., Hermans, C. M. I., de Vries, J. R. & Rienks W. A. (forthcoming). Multifunctionality in agriculture in a changing countryside: consequences for traffic flows on minor rural roads.

 • [16] Jaarsma, C. F., Louwerse, R., Dijkstra, A., de Vries, J. R. & Spaas, J-P. (2011). Making minor rural road networks safer: The effect of 60 km/h-zones. Accident Analysis andPrevention 43(4), 1508-1515. Doi: 10.1016/j.aap.2011.03.001.

 • [17] Jongeneel, R. & Slangen, L. (.2004). Multifunctionality in agriculture and the contestable public domain in the Netherlands (pp. 183-203). In Brouwer, F., ed., Sustaining agricultureand the rural environment. Cheltenham: Edward Elgar.

 • [18] Mooy, J. (1981). Capaciteit van plattelandswegen. Utrecht: Government Service for Land and Water Use.

 • [19] Murdoch, J., Lowe, P., Ward, N. & Marsden, T. (2003). The differentiated countryside. London: Routledge.

 • [20] Raad van State (8 November 2011). Uitspraak bestemmingsplan “WoongebiedSpaarneBuiten”. Accessible from www.rechtspraak.nl/LJN:BU3752.

 • [21] Rienks, W. A., Galama, P., Hermans, C. M. L. & Jaarsma, C. F. (2009). Opschaling van melkveehouderij heeft ruimtelijke effecten: kan extra belasting van plattelandswegen worden ondervangen? Spil 257-260(2/3), 31-35.

 • [22] Robinson, G. M. (2004). Geographies of agriculture: globalisation, restructuring andsustainability. Harlow: Pearson Education.

 • [23] Sanders, H. J. (2005). Modderige Bermen. Hoe gaan gemeenten om met verkeerseffecten van nieuwe functies in het buitengebied? Een verkenning. [MA thesis] Wageningen University.

 • [24] Sharpley, R. & Vass, A. (2006). Tourism, farming and diversification: an attitudinal study. Tourism Management 27(5), 1040-1052 Doi: 10.1016/j.tourman.2005.10.025.

 • [25] Van der Vaart, J. H. P. (2005). Towards a new rural landscape: consequences of nonagricultural re-use of redundant farm buildings in Friesland. Landscape and Urban Planning 70(1-2), 143-152. Doi: 10.1016/j.landurbplan.2003.10.010.

 • [26] Verhoeve, A., de Roo N., Rogge, E. (2012). How to visualize the invisible: Revealing re-use of rural buildings by non-agricultural entrepreneurs in the region of Roeselare-Tielt (Belgium). Land Use Policy 29(2), 407-416. 10.1016/j.landusepol.2011.08.005.

European Countryside

The Journal of Mendel University in Brno

Journal Information


CiteScore 2016: 0.69

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.190
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.896

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 14 14 14
PDF Downloads 2 2 2