Whose Countryside? Contested Development in the New Rural Recreational Localities in Czechia from the Perspective of the Countryside Capital / Čí venkov? Problematika rozvoje v nových rekreačních lokalitách v Česku z perspektivy venkovského kapitálu

Open access

Abstract

Recent major changes in rural development in Europe instigated by the decline in farming as a determinant, followed by population loss, lack of public services, economic and ecological degradation have brought about new demands made on rural space. A shift from production to consumption known as the ‘post-productivist transition’ has produced a type of modern rurality characterized by the alternative use of rural space and by novel forms of social organisations and relations. The outflow of original rural inhabitants is compensated for the influx of other people who have often different perspectives of how local development should be achieved and maintained. Thus, modern rurality faces new challenges and demands. The most illustrative example is the phenomenon of the so-called Dutch villages that represent a specific form of international rural tourism combining elements of tourism and migration. The aim of the paper is to investigate rural development from the perspective of the so-called countryside capital. Focus is placed on social processes, particularly social networks that construct and use the social capital. Research questions are as follows: what type of rural space is emerging in the areas under study? Who is its active agent, and who, on the contrary, challenges and opposes the planned development, and for what reasons? What kind of tensions, dilemmas and challenges does the process produce? The theoretical-methodological framework of the paper draws on the anthropology of tourism in general, and the concept of tourism as development in particular. The paper is based on the qualitative data gained from the anthropological fieldwork held between 2008 and 2010 in the recreational localities Stárkov, Stupná, and Lipno nad Vltavou. At present, it only yields some preliminary data as the research is still in progress. An underlying aim of the project will be a complex comparative analysis of the interaction between foreign tourists and local hosts from the anthropological perspective which will reveal the differences and similarities in their conceptions of rural development

Souhrn

Recentní zásadní změny v procesu rozvoje venkova v Evropě způsobené snížením potenciálu zemědělské činnosti, následované úbytkem obyvatelstva, služeb, hospodářským poklesem a degradací životního prostředí iniciovaly požadavek nové koncepce venkovského prostoru. Posun od produkce ke spotřebě, označovaný jako post-produktivistická tranzice (Ilbery 1998), dal vzniknout novému typu moderní rurality charakterizované alternativním využitím venkovského prostoru s novými formami sociálních organizací a sociálních vztahů. Odliv původního venkovského obyvatelstva je kompenzován nově příchozími, kteří mají často odlišné představy o tom, jak se má venkov rozvíjet a jak má být rozvoje dosaženo. Moderní rurální prostor tak čelí novým výzvám, iniciativám a požadavkům. Ilustrativním příkladem je fenomén nových rekreačních lokalit, tzv. holandských vesniček, to jest míst, která jsou po většinu roku obývána - kromě původního venkovského obyvatelstva a lokálních majitelů chat a chalup - převážně holandskými turisty a holandskými vlastníky tzv. druhých domovů. V tomto textu bych se chtěla věnovat problematice rurálního rozvoje v oblastech, kde v nedávné době vyrostly „holandské vesničky“ jako specifická forma mezinárodního rurálního turismu. Rurální rozvoj nahlížím z perspektivy tzv. venkovského sociálního kapitálu, který je používán zejména v případě, kdy dochází k transformaci rurálních zdrojů jako kapitálových aktiv venkovského turismu. Vycházím z předpokladu, že vztah mezi hlavními aktéry zapojenými do procesu přestavby venkovského kapitálu, tj. “hosty” a “hostiteli”, je ze své podstaty ambivalentní a potenciálně konfliktní. Následná analýza vychází z předpokladu, že rozvoj venkova je proces, který zahrnuje jak sociální změnu, tak i kontinuitu. Důraz je kladen na sociální procesy, zejména sociální sítě, které venkovský kapitál konstruují a používají. V popředí zájmu je tato výzkumná otázka: jaký typ venkovského prostoru v dotčených obcích vzniká? Kdo je jeho aktivním hybatelem, a kdo naopak plánovaný rozvoj rozporuje či nepodporuje a z jakých důvodů? Jaká pozitiva a negativa (napětí, dilemata a výzvy) přináší proces transformace rurálních zdrojů ve venkovský kapitál? Teoretickometodologický rámec příspěvku je interdisciplinární; pracuje s koncepty z oblasti antropologie turismu, zejména s koncepcí turismu jako rozvoje, dále sociální geografie a rurální sociologie. Text je založen na kvalitativních datech získaných z antropologických terénních výzkumů, které byly prováděny v letech 2008-10 v lokalitách Stárkov u Hronova, Stupná u Nové Paky a Lipno nad Vltavou. V současné době je možné prezentovat pouze dílčí údaje, neboť výzkumný projekt stále probíhá. Cílem projektu bude komplexní analýza interakcí mezi zahraničními turisty/majiteli druhých domovů a místních “hostitelů” z antropologické perspektivy, jež odhalí rozdíly a podobnosti v pojetí rozvoje venkova u obou skupin.

References
 • [1] Árnason, A., Shucksmith, M. & Vergunst, J., eds. (2009). Comparing Rural Development,Continuity and Change in the Countryside of Western Europe. Aldershot: Ashgate.

 • [2] Bareš, J. (2009). Výstavba holandských obytných prostorů v Čechách [Diploma thesis]. Praha: Czech University of Technology.

 • [3] Binek, J. et al. (2007). Venkovský prostor a jeho oživení. Brno: Georgetown.

 • [4] Burns, P. M. (1999). An Introduction to Tourism and Anthropology. London & New York: Routledge.

 • [5] Butler, R. W. (1980). The concept of the tourist area life-cycle of evolution: implications for management of resources. Canadian Geographer, 24(1), 5-12. Doi: 10.1111/j.1541-0064.1980.tb00970.x.

 • [6] Cecchi, C. (2001). Rural development and local systems [Unpublished doctoral thesis]. Cardiff: University of Wales.

 • [7] Cohen, E. (1988). Authenticity and commoditization in tourism. Annals of Tourism Research, 15, 371-386. Doi: 10.1016/0160-7383(88)90028-X.

 • [8] Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D, & Wanhill, S. (1993). Tourism: principles & practice. Harlow: Longman.

 • [9] Crick, M. (1989). Representations of International Tourism in the Social Sciences: Sun, Sex, Sights, Savings, and Servility. Annual Review Anthropology, 18, 307-344. Doi: 10.1146/annurev.an.18.100189.001515.

 • [10] Font, X. & Ahjem, T. E. (1999). Searching for a balance in tourism development strategies. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 11(2/3), 73-77.

 • [11] Garrod, B., Wornell, R. & Youell, R. (2006). Re-conceptualising rural resources as countryside capital: The case of rural tourism. Journal of Rural Studies, 22(1), 117-128. Doi: 10.1016/j.jrurstud.2005.08.001.

 • [12] Gosnell, H. & Abrams, J. (2011). Amenity migration: diverse conceptualizations of drivers, socioeconomic dimensions, and emerging challenges. GeoJournal, 76(4), 303-322. Doi: 10.1007/s10708-009-9295-4.

 • [13] Harcombe, D. (1999). The Economic Impacts of Tourism. ABAC Journal, 19(2).

 • [14] Hines, D. J. (2010). Rural gentrification as permanent tourism: the creation of the ‘New’ West Archipelago as postindustrial cultural space. Environment and Planning D: Society and Space 28(3), 509-525. Doi: 10.1068/d3309.

 • [15] Hjort, S. (2009). Rural gentrification as a migration process: Evidence from Sweden. Migration Letters, 6(1), 91-100.

 • [16] Horáková, H. (2010a). Post-Communist Transformation of Tourism in Czech Rural Areas: New Dilemmas. Anthropological Notebooks, 16(1), 59-77.

 • [17] Horáková, H. (2010b). Transformation of Rural Communities: Mobility, Tourism and Identity (pp. 37-51). Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Vol. XX, Studia Anthropologica IV. Identity Politics: Migration, Communities, and Multilingualism.

 • [18] Horáková, H. (2012). Reconstructing Rural Space through International Tourism: Czech “Dutch Villages”. In Horáková, H. & Boscoboinik, A., eds., Transformation of RuralCommunities: from Production to Consumption. Berlin: LIT Verlag.

 • [19] Ilbery, B. W., ed. (1998). The Geography of Rural Change. Harlow: Longman.

 • [20] Massey, D. B (2005). For space. London: Sage.

 • [21] McClinchey, K. A. & Carmichael, B. A. (2010). Countryside Capital, Changing Rural Landscapes, and Rural Tourism Implications in Mennonite Country. Journal of Rural andCommunity Development, 5(1), 178-199.

 • [22] Meethan, K. (2001). Tourism in Global Society. Place, Culture, Consumption. New York: Palgrave.

 • [23] Murdoch, J. (2003). Co-constructing the countryside: hybrid networks and the extensive self (pp. 263-82). In Cloke, P., ed., Country visions. London: Pearson.

 • [24] Nelson, L. & Nelson, P. B. (2011). The global rural: Gentrification and linked migration in the rural USA. Progress in Human Geography, 35(4), 441-459. Doi: 10.1177/0309132510380487.

 • [25] Nožičková, V. (2007). Výjezdový cestovní ruch obyvatel Nizozemska se zaměřením naČesko. [Bachelor thesis]. Praha: Charles University.

 • [26] Nožičková, V. (2010). Newly established recreational localities in the context ofthe settlement structure and landscape protection in Czechia. [Diploma thesis] Praha: Charles University.

 • [27] Page, S. J. & Connell, J. (2006). Tourism: A Modern Synthesis. London: International Thomson Business Press.

 • [28] Phillips, M. (2008). Rural gentrification. SciTopics. Retrieved May 4, 2012, from http://www.scitopics.com/Rural_gentrification.html.

 • [29] Priemus, H. (2005). Importing and Exporting Spatial Needs: A Dutch Approach. EuropeanPlanning Studies, 13(3), 371-386. Doi: 10.1080/09654310500089399.

 • [30] Smith, V. L., ed. (1977). Hosts and Guests. The Anthropology of Tourism. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

 • [31] Smith, D. P. & Holt, L. (2005). Lesbian migrants in the gentrified valley: other 'geographies' of rural gentrification. Journal of Rural Studies, 21(3), 313-322. Doi: 10.1016/j.jrurstud.2005.04.002.

 • [32] Stockdale, A. (2010). The diverse geographies of rural gentrification in Scotland. Journal ofRural Studies, 26(1), 31-40. Doi: 10.1016/j.jrurstud.2009.04.001.

 • [33] Urry, J. (2002). The Tourist Gaze. London and New York: Sage.

 • [34] Vágner, J., Fialová, D. et al. (2004). Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku. Praha: Charles University.

 • [35] Woods, M. (2007). Engaging the global countryside: globalization, hybridity and the reconstitution of rural place. Progress in Human Geography 31(4), 485-507. Doi: 10.1177/0309132507079503.

European Countryside

The Journal of Mendel University in Brno

Journal Information


CiteScore 2016: 0.69

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.190
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.896

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 18 18 18
PDF Downloads 3 3 3