Towards synergy between tourism and nature conservation. The challenge for the rural regions: the case of Drawskie lake district, Poland

Open access

Towards synergy between tourism and nature conservation. The challenge for the rural regions: the case of Drawskie lake district, Poland

Sustainable tourism is seen as one of the ways to improve the socio-economic situation in lagging behind rural areas while maintaining high natural values and attractiveness. Whether and how it could be done was studied in the Drawskie Lake District in North-western Poland via document analysis and expert interviews. The biggest impediments are: inconsistent legal framework, incompatible infrastructure for increased number of tourists where there are no long-term strategies for development because of the instability of local authorities which hampers the co-operation of tourism management, nature conservation and municipalities as the responsibilities are not clearly agreed. Yet, local initiatives have found innovative ways to combine tourism, nature conservation and generate income.

Bański, J. (2002). Land management in Poland in the period of transformation. In: Helming, K. & H. Wiggering (eds.) Sustainable Development of Multifunctional Landscape (pp. 217-227). Berlin: Springer.

Baranowska-Janota, M. (1995). Ku ekoturystyce w polskich parkach narodowych. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 14 (4): 119-128.

Budowski, G. (1976). Tourism and environmental conservation: conflict, coexistence, or symbiosis? Environmental Conservation 3(1), 27-32. Doi:10.1017/S0376892900017707.

Burg, T. (2000). Świadomość ekologiczna społeczenstwa polskiego u progu XXI wieku. Raport 1. Warszawa: Instytut na Rzecz Ekorozwoju.

Burger, J. (2000). Landscape, tourism and conservation. The Science of the Total Environment 249(1-3): 39-49. Doi:10.1016/S0048-9697(99)00509-4.

Chmielewski, T. J. (2001). System planowania przestrzennego harmonizującego przyrodę i gospodarkę. Tom 1, 2. Lublin: Politechnika Lubelska.

Dubel, K. (2000). Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.

Eagles, P. F. J., F. McCool & C. D. Haynes (eds.) (2002). Sustainable tourism in protected areas. Guidelines for planning and management. Best Practice Protected Area Guidelines Series 8. Gland: IUCN Publication.

Frenkel, I. (1997). Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian. Warszawa: IRWiR, PAN.

Gołembski, G. (2002). Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujeciu przestrzennym. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Goodwin, H. (1996). In pursuit of ecotourism. Biodiversity and Conservation 5(3): 277-291. Doi: 10.1007/BF00051774.

Gunn, C. A. (1994). Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases. Washington: Taylor & Francis.

Hall, D. R. (2000a). Evaluating the tourism-environment relationship: Central and Eastern European experiences. Environment and Planning B: Planning and Design 27 (3): 411-421. DOI: 10.1068/b2661.

Hall, D. R. (2000b). Sustainable tourism development and transformation in Central and Eastern Europe. Journal of Sustainable Tourism 8(6): 441-457. Doi: 10.1080/09669580008667379.

Iwaniuk, K. (2000). Zgodność i działania dostosowawcze polskiego prawa do wymogów Unii Europejskiej w zakresie ochrony przyrody. In: Sasinowski, H. (Ed.) Ekorozwój w polityce regionalnej: ekonomiczne aspekty ekorozwoju, Tom 1 (pp. 143-61). Białystok: Politechnika Białostocka,.

Jagusiewicz, A. (2000) Gospodarka turystyczna na przyrodniczych obszarach chronionych. Rynek Turystyczny 13-14: 9-11.

Kassener, K. & Wassermann P. (2002). Nicht überall, wo Methode draufsteht, ist auch Methode drin. Zur Problematik der Fundierung von ExpertInneninterviews. In: Bogner, A., Littig, B. & Menz, W. (Eds.), Das Experteninterview. Theorie, Methode, Anwendung (pp. 95-111). Opladen: Leske + Budrich.

Kistowski, M. (2003). Does Polish system of physical planning ensure effective nature conservation? Przegląd przyrodniczy 14 (3-4): 19-40.

Kistowski, M. (2004). Wybrane aspekty zarządzania ochroną przyrody w parkach krajobrazowych. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Kowalczyk, A. (1996). Sustainable development and perspectives for development of tourism in rural areas in Poland. Miscellanea Geographica 7: 197-201.

Leitner, A. & Wroblewski, A. (2002). Zwischen Wissenschaftlichkeitsstandard und Effizienzansprüchen. Experteninterviews in der Praxis der Arbeitsmarktevaluation. In:

Liro, A. (1995). Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA. Warszawa: IUCN.

Matuszewska, D. (2003). Funkcje turystyczne i konflikty w wybranych parkach narodowych Polski północno- zachodniej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Meuser, M. & Nagel, U. (2005). Vom Nutzen der Expertise. ExpertInneninterviews in der Sozialberichterstattung. Bogner, A., Littig, B. & Menz, W. (Eds.), Das Experteninterview. Theorie, Methode, Anwendung (pp. 257-272). Opladen: Leske + Budrich.

Mieczkowski, Z. (1995). Environmental Issues of Tourism and Recreation. Lanham: University Press of America.

Nowaczek, A. M. & Fennel, D. A. (2002). Ecotourism in post-communist Poland: an examination of tourist, sustainability and institutions. Tourism Geographies 4 (4): 372-395. DOI: 10.1080/14616680210158137.

Poskrobko, B. (2005). Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych. Białystok: Wydawnictwo Białystok.

Ross, S. & Wall, G. (1999). Ecotourism: toward congruence between theory and practice. Tourism Management 20: 123-132. Doi:10.1016/S0261-5177(98)00098-3.

Ryszkowski, L. & Karga, J. (2001). Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i ochrona przyrody w parkach krajobrazowych. In: Ryszkowski, L. & Bałazy, S. (Eds.), Ochrona parków krajobrazowych a działalność gospodarcza (pp. 40-58). Poznań: Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego.

Scace, R. (1993). An ecotourism perspective. In Nelson, J., Butler, R., and Wall, G. (Eds.), Tourism and Sustainable Development: Monitoring, Planning and Managing (pp. 59-81), Department of Geography, University of Waterloo, Ontario.

Wight, P. (1998). Tools for sustainability analysis in planning and managing tourism and recreation in the destination. In: Hall, C. M. & Lew A. A. (Eds.), Sustainable Tourism: A Geographical Perspective (pp. 75-92). New York: Longman

Wong, P. P. (2004). Environmental impacts of tourism. In: Lew, A. A., Hall C. M. & Williams, A. M. (Eds.), A Companion to Tourism. Oxford: Blackwell Publishing.

Zaręba, D. (2006). Ekoturystyka: wyzwania i nadzieje. Warszawa: PWN.

Zimniewicz, K. (2005). Zarządzanie parkiem krajobrazowym w warunkach zrownóważonego rozwoju. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

European Countryside

The Journal of Mendel University in Brno

Journal Information


CiteScore 2017: 0.78

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.265
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.607

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 137 137 20
PDF Downloads 38 38 10