The phenomenon of the migration and the quality and the subsistence level of the population of rural areas in Malopolska

Open access

The phenomenon of the migration and the quality and the subsistence level of the population of rural areas in Malopolska

The present work is about the influence of migration on the quality and the subsistence level of the inhabitants from the six communities of Zakliczyn, Iwanowice, Czchów, Wieliczka, Zielonki, Drwinia located in the Malopolska voivodship. The quality of life of the examined households is not satisfying and the subsistence level of families, defined on basic cost patterns, is low. The principal costs are the so-called indispensable expenses. Such expenses include those which every household must bear; such as food and housing. There is pressure on the development of the social and technology infrastructure to lower unemployment so as to encourage inhabitants, especially the young of the community, to limit their outflow abroad.

Bokszański, Z., Ed. (1999). Encyklopedia Socjologii. Warszawa: Oficyna Wydawnicza.

Giddens A. (2005). Socjologia. Warszawa: PWN.

Górniak K. (2007). W kręgu lokalności. (In) Wieruszewska M. (Ed.), Tu i tam. Migracje z polskich wsi za granicę. Warszawa: IRWiR.

Kaczmarczyk P. (2005). Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian. Warszawa: Wyd. UW.

Kopaliński W. (2001). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: De Agostini Polska.

Kubicka J. (2001). Proces integracji europejskiej a poziom życia ludności. Katowice

Luszniewicz A. (1959). O metodach badania budżetów rodzinnych w Polsce w latach 1920-1957. Warszawa: PWG.

Słaby T. (1996). Poziom życia, jakość życia. Wiadomości Statystyczne. Nr 6/1996.

Suprewicz J. C. (2005). Socjologia turystyki. Lublin: Wydawnictwo Akademickie WSSP.

European Countryside

The Journal of Mendel University in Brno

Journal Information


CiteScore 2017: 0.78

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.265
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.607

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 59 59 15
PDF Downloads 18 18 6