Population processes and structures in the urban and rural spaces of Slovakia

Open access

Population processes and structures in the urban and rural spaces of Slovakia

The aim of the study is to analyze the distinctions in the demographic behaviour and in the formation of the urban and rural population structures. They are two different population sets following their specific rules. In the more conservative countryside there applies the effect of traditions and customs, in the towns there are more visible trends of modern societies, as e.g. the secularisation, individualization etc. Towns are characterised by reducing intensity of fertility. There is preferred the model of the late marriage and the model of the one-child family. So far the rural population realises its fertility already in lower age groups and family model is mainly two-children. In urban milieu there are more informal family partnerships - cohabitations. There is also the higher incidence of the negative population phenomena - divorces and abortions. Formation of the population structures is also dependent on the scale of the settlement and the structures in the urban and rural settlements are different as well. There have formed younger population age structures in the towns, ageing processes are more intensive in the villages and especially in the smallest settlements. The towns and especially the largest of them have more favourable education population structure.

Atlas obyvateľstva Slovenska (2006). Bratislava: Univerzita Komenského

BECK, U. (2004). Riziková společnost. Na cestě k jiné moderné. Praha: SLON.

BECKER, G. S. (1962). Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis. Journal of Political Economy, 70, 9-49.

BEDNÁRIK, R. (1995). Sociologické aspekty religiozity na Slovensku. In Fenomén národnosti (etnicity) a náboženstva v demografii strednej Európy. Zborník príspevkov 5. demografickej konferencie (pp. 4-9). Bratislava: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť.

BENEŠOVÁ, V. (2001). Současné demografické změny podle výsledků sociologických výzkumů. Demografie, 43(2), 111-124.

BEZÁK, A. (1998). Dynamika rastu mestského a vidieckeho obyvateľstva na Slovensku v období 1970-1995. In Dubcová, A. (Ed.), Geografické informácie 5 (pp. 8-17). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa.

BILLARI, F. C., KULU, H. (2004). Multilevel Analysis of Internal Migration in a Transitional Country: The Case of Estonia. Regional Studies, 38, 679-696.

BLAŽEK, J. (1996). Meziregionální rozdíly v ČR v transformačním období. Geografie-Sborník ČGS, 101(4), 265-277.

BOTÍKOVÁ, M. et al. (1997). Tradície slovenskej rodiny. Bratislava: Veda.

COLEMAN, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, 94, 95-120.

CUPEROVÁ, K., FILADELFIOVÁ, J. (2000). Rôznorodosť demografického vývoja v Európe. Bratislava: Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny.

DUBCOVÁ, A., LAUKO, V., TOLMÁČI, L. (2006). Humánna geografia Slovenskej republiky. Bratislava: KARTPRINT.

FIALA, T. (2001): Vývoj manželské plodnosti prvního pořadí v České republice během posledních padesáti let. Demografie, 43(2), 93-110.

GABZDILOVÁ, S. (1995). Vzdelanostná úroveň obyvateľstva Slovenskej republiky (so zameraním na vysokoškolákov) vo vzťahu k etnickému členeniu. In Fenomén národnosti (etnicity) a náboženstva v demografii strednej Európy. In Fenomén národnosti (etnicity) a náboženstva v demografii strednej Európy. Zborník príspevkov 5. demografickej konferencie (pp. 19-25). Bratislava: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť.

HRUBÝ, J. (1997). Problematika prirodzeného prírastku obyvateľstva vo vzťahu k vidieku. Slovenská štatistika a demografia 7(1), 40-47.

HRUBÝ, J. (1999). Vidiek v demografickej klasifikácií a vývojových zmenách. In Blass, G., M. Kubánková, I. Námerová (Eds.), Rozvoj vidieka a problematika vidieckeho obyvateľstva. Zborník č. 14 (pp. 86-91). Bratislava: Slovenská akadémia poľnohospodárskych vied.

ILLNER, M. (1992). K sociologickým otázkám místní správy. Sociologický časopis, 28, 480-492.

JANC, K. (2006). Human and Social Capital in Poland-spatial diversity and relations. In Komornicki, T., K. Czapiewski (Eds.), Core and peripheral regions in Central and Eastern Europe, EUROPA XXI, 14, (pp. 39-55). Warszawa: PTG, IGiPZ PAN.

JURČOVÁ, D. (2005). Slovník demografických pojmov. Bratislava: INFOSTAT.

MARENČÁKOVÁ, J. (2001). Veľkosť obcí Slovenska ako diferenciačný faktor vybraných populačných javov. In Fenomén národnosti (etnicity) a náboženstva v demografii strednej Európy. In Fenomén národnosti (etnicity) a náboženstva v demografii strednej Európy. Zborník príspevkov 8. demografickej konferencie (pp. 130-137). Bratislava: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť.

MATLOVIČ, R. (2005). Geografia obyvateľstva Slovenska so zreteľom na rómsku minoritu. Prešov: Fakulta humanitných a prírodných vied PU.

MICHÁLEK, A. (2000). Rozvodovosť, jej príčiny, dôsledky, vývoj a regionálne diferencie. Slovenská štatistika a demografia, 10(3), 24-34.

MLÁDEK, J. (1992). Základy geografie obyvateľstva. Bratislava: SPN.

MLÁDEK, J. (1995). In Fenomén národnosti (etnicity) a náboženstva v demografii strednej Európy. In Fenomén národnosti (etnicity) a náboženstva v demografii strednej Európy. Zborník príspevkov 5. demografickej konferencie (pp. 98-104). Bratislava: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť.

MLÁDEK, J. et al. (1998). Demografia Slovenska. Vývoj obyvateľstva, jeho dynamika, vidiecke obyvateľstvo. Bratislava: Univerzita Komenského, Bratislava.

MLÁDEK, J. KUSENDOVÁ, D., MARENČÁKOVÁ, J., PODOLÁK, P., VAŇO, B. (2006). Demografická analýza Slovenska. Bratislava, Univerzita Komenského.

MLÁDEK, J., MARENČÁKOVÁ, J., ŠIROČKOVÁ, J. (2006). Demografické správanie vysokoškolákov Slovenska. 1. časť-reprodukčné správanie. In Slovenská štatistika a demografia, 16(1), 22-48.

MLÁDEK, J., MARENČÁKOVÁ, J., ŠIROČKOVÁ, J. (2006). Demografické správanie vysokoškolákov Slovenska. 2. časť-rodinné správanie. Slovenská štatistika a demografia, 16(2), 71-88.

MLÁDEK, J., ŠIROČKOVÁ, J. (2002). Vplyv urbanizácie na rozvodovosť obyvateľstva Slovenska. In Geografické informácie 7, (pp. 177-186). Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa.

MORAVANSKÁ, K. (2005). Changes in Slovak countryside human potential during the transformation period. Agricultural Economics. 51(12), 575-584.

OECD (2001). The Well-being of Nations. The role of Human and Social Capital. Paris: OECD Publications

PASTOR, K. (1995). Národnosť a náboženstvo v štatistickom zisťovaní (Metodologické poznámky). In Fenomén národnosti (etnicity) a náboženstva v demografii strednej Európy. In Fenomén národnosti (etnicity) a náboženstva v demografii strednej Európy. Zborník príspevkov 5. demografickej konferencie (pp. 112-118). Bratislava: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť.

RYŠAVÝ, Z. et al. (1990). Problémy rozvoje venkovského osídlení, malých a středne velkých měst Československa a jejich demografické struktúry. Praha: Československá demografická společnost při ČSAV.

STEHLÍKOVÁ, B. (1998). Vymedzenie pojmov mesto a dedina pomocou fuzzy množín. Slovenská štatistika a demografia, 8(2), 4-11.

Štatistický úrad Slovenskej republiky: Stav a pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike 2001, 2002, 2003., Bratislava.

Štatistický úrad Slovenskej republiky: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001. Definitívne výsledky za SR, NUTS2, kraje, okresy a obce., Bratislava, 2003.

ŠVECOVÁ, A. (1999). Dynamika obyvateľov a rastové typy miest Slovenska v rokoch 1985-1995. In Minár, J., M. Trizna, M. (Eds.), Teoreticko-metodologické problémy geografie, príbuzných disciplín a ich aplikácie (263-272). Bratislava: Univerzita Komenského.

ZUBRICZKÝ, G. (2004). Vývoj obyvateľstva vidieckych obcí Slovenska v transformačnom období 1991-2001. In Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica No. 45 (pp. 55-64). Bratislava: Univerzita Komenského.

European Countryside

The Journal of Mendel University in Brno

Journal Information


CiteScore 2017: 0.78

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.265
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.607

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 64 64 25
PDF Downloads 27 27 13