Selected issues of the development of small municipalities in the Czech Republic, financing of municipalities

Open access

Selected issues of the development of small municipalities in the Czech Republic, financing of municipalities

Decentralization of decision-making on the availability of essential public goods for regional and local level raises questions regardless of ability to ensure or guarantee the supply by the small municipalities. It affects the delicate problem of fiscal decentralization and own limits of decentralization process. In this paper, we deal with problems concerning primarily the development of small municipalities as independent public corporations, their ability to play the self-government role and to ensure the availability of essential public goods and services. The main criteria for defining small rural communities are the population and the status of municipality in the settlement structure, which is a predetermined by range of services provided at territory of municipality (market services, public services) to its citizens and residents of surrounding villages. We deal with problems of financing small communities, their participation in the distribution of revenue from shared taxes, the availability of other resources. We monitor the factors that enter into models of reallocation of public resources. We base their findings mot only on information from literature, but also from terrain research, which not only confirmed some previously published facts, but allowed to reveal the factors that significantly affect the financial situation of small municipalities. This led to the determination of parameters, the key mechanism for setting the allocation of public resources. On the basis of the investigation, we analyze the parameters, the key mechanism for setting the allocation of public resources. In conclusion, the authors summarize the main issues and articulate the principles that should be respected in the formulation and adjustment of the budget determination.

ANDRLE A (2003). Fakta a úvahy o vývoji osídlení v ČR. Územní plánování a urbanismus 6(6), 16-35.

ANDRLE A (1998). Minulost, přítomnost a budoucnost venkova. Obec a finance 3(1).

ANDRLE A., HLADÍK J. et al. (2002). Průzkum venkovského osídlení a bydlení. Part I., Part II. Veřejná správa no. 47, 48

BAREŠ P. (2007). Realizace sociálních služeb na úrovni obce s pověřeným obecním úřadem. In Grospič, J., Louda T. & Vostrá L. (Eds.), Územní samospráva v České republice a Evropě. Plzeň: Aleš Čeněk.

BAŠE M., CÍLEK, V. (2006). Krajina domova v době rozpadu města a přeměny venkova. Veřejná správa, No.19, p. 2-12.

BERAN V., DLASK, P. (2005). Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí. Praha: Academia.

BLAŽEK J. (2003) System of Czech Local Governament Financing as a Framework for Local Development. 12 Years of Trial and Error Approach. Acta Universitatit Carolinae-Geographica, 37(2), 157-174.

BLAŽEK B. (2004). Venkovy: anamnéza, diagnóza, terapie. Brno: ERA.

BRADLEY, T. & LOWE, P. (eds, 1984). Locality and Rurality: Economy and Society in Rural Regions, Norwich: Geo Books.

CAFFYN A., DAHLSTROM M. (2005). Urban-Rural Interdependencies: Joining up Policy in Practice. Regional Studies, 39(3), 283-296.

Collection of reports from the international conference "Countryside Is Our World" 2006). Praha: Czech University of Agriculture.

COURTNEY P., MAYFIELD L., TRANTER R., JONES P., & ERRINGTON A (2007). Small towns as ‘sub-poles’ in English rural development: Investigating rural-urban linkages using sub-regional social accounting matrix. Geoforum 38(6), 1219-1232.

Český venkov na přelomu tisíciletí (1997). Praha: Czech University of Life Sciences.

ČERMÁK Z. (2005). Migrace a suburbanizační procesy v České republice. Demografie, 47(3), 169-176.

ČMEJREK J. (2008). Obce a regiony jako politický prostor. Praha: Alfa.

Distribution and Concentration of the Population of the Czech Republic. Size Structure of Municipalities (2004). Praha: Czech Statistical Office.

DOMENACH C. (1978). Administration et Urbanisation en France, Grenoble: UPMF France.

FUJITA M., KRUGMAN P. & Venables, A. J. (2001). The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology.

GREGA L., HRDINOVÁ B., & PAVLÍČKOVÁ H. (2008). Entrepreneurial Activities Support and Regional Sustainable Development Indicators. In: ICABR 2008, ACCRA, GHANA (pp. 336-350) Brno: Mendel University.

GREMLICA T (2001). Hrozba jménem Urban Sprawl: Chaotický růst městských aglomerací ohrožuje i Českou republiku. Veřejná správa no. 26, p.1-3.

GROSPIČ J. (2007). K některým otázkám vývoje územní veřejné správy. In Grospič, J., Louda T. & Vostrá L. (Eds.), Územní samospráva v České republice a Evropě. Plzeň: Aleš Čeněk.

HAMPL M. (1996). Hierarchie systému osídlení a administrativní členění České republiky. In: Geografie, 101(3), 201-210.

HAMPL, M. (1999). Dlouhodobé trendy ve vývoji osídlení. In: Hampl M. et al., Geografie sociální transformace v České republice. Praha: Charles University.

HAMPL M. (2005). Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Praha: Charles University.

HAMPL, M., GARDAVSKÝ V., & KŰHNL K. (1987). Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. Praha: Universita Karlova.

HAMPL M. & MÜLLER J. (1998). Jsou obce v České republice příliš malé? Geografie, 103(1), 1-12.

HRABÁNKOVÁ, M. & TRNKOVÁ V. (1996). Hodnocení území z pozice agrární regionální politiky a rozvoje venkova, Institute of Agricultural Economy and Information, Prague, Research study no. 3581.

HURON, D. & SPINDLER, J. (1998). Le management public local, Paris: L. G. D. J.

JETMAR, M. (2006). Financování potřeb obcí prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru. In LOUDA, Tomáš, GROSPIČ, Jiří, VOSTRÁ, Lenka (Eds.) Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice (pp. 265-291). Plzeň: Aleš Čeněk.

JETMAR M. (2005). Financování potřeb obcí prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru-Clustery a regionální rozvoj. In: TOTH, P. et al. Financování obcí, sociálně ekonomický rozvoj systému (pp. 159-193). Praha: Oeconomica.

JETMAR, M. (2004). Místní správa a otázka partnerství s důrazem na územní rozvoj. Acta Oeconomica Pragensia, 12(4), 237-248.

JETMAR M. (2008). Spolupráce a partnerství veřejného a soukromého sektoru. In: PEKOVÁ J., PILNÝ J, & JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3rd Praha: ASPI.

KADEŘÁBKOVÁ, J. (2006). Komunikační strategie územní samosprávy v regionálním rozvoji. In Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice. Plzeň: Aleš Čeněk.

KADEŘÁBKOVÁ J. (2008). Sídelní struktura. In Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Plzeň: Aleš Čeněk.

KADEŘÁBKOVÁ, J. (2002). The role of the local and regional Communities in the Realization of the Development Projects. In EU Enlargement in a Changing World. Ljubljana.

KADEŘÁBKOVÁ, J. (2008). Urbanizace, suburbanizace, desurbanizace. In Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Plzeň: Aleš Čeněk.

MAIER, G. & TŐDTLING, F. (2006). Regional-und Stadtökonomik 1: Standorttheorie und Raumstruktur, Wien New York: Springer.

MAIER, K. (2000). The Role of Strategic Planning in the Development of Czech Towns and Regions. Planning Practice and Research 15(3), 247-255.

MAIER, K. & ČTYROKÝ, J. (2000). Ekonomika územního rozvoje, Praha: Grada.

MAJEROVÁ, V. et al. (2005). Český venkov 2005 - Rozvoj venkovské společnosti, Praha: Czech University of Life Sciences.

MAJEROVÁ, V. et al. (2005) Český venkov 2004 - Život mladých a starých lidí. Praha: Czech University of Agriculture.

MATES, P., WOKOUN, R. et al. (2001). Malá encyklopedie regionalistiky a veřejné správy. Praha: Prospektrum.

MATULA, M. & KUBA, J. (2007). Základní problémy reformy veřejné správy a stav jejich řešení. In MATES, P., Reforma veřejné správy (pp. 301-319). Praha: ASPI.

MATOUŠEK, V. (1991). Dosavadní vývoj a tendence rozvoje sídel v ČSSR. Demografie 4.

MOŽNÝ, I. (2002). Česká společnost. Nejdůležitější fakta o kvalitě našeho života. Praha: Portál.

MUSIL, J. et al. (1985). Lidé a sídliště. Praha: Svoboda.

MUSIL, J. (1988). Nové pohledy na regeneraci našich měst a osídlení. Územní plánování a urbanismus, 15(2), 67-72.

Musil, J., & Müller, J. (2008). Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus sociální exkluze. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 44(2), 321-348.

OUŘEDNÍČEK. M. (2002). Suburbanizace v kontextu urbanizačního procesu. In Sýkora, L. (Ed.), Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky (p. 39-54). Praha: Ústav pro ekopolitiku.

Ouředníček, M., ed. (2006): Sociální geografie Pražského městského regionu. Praha: Univerzita Karlova.

PEKOVÁ, J. (2004). Efektivnost zabezpečování lokálních a regionálních veřejných statků jako jedna z cest řešení fiskální nedostatečnosti územní samosprávy. In Collection of scientific studies. České Budějovice: University of South Bohemia.

PEKOVÁ. J. (2007). Finanční aspekty reformy územní samosprávy v ČR. In MATES, P., Reforma veřejné správy (pp. 301-319). Praha: ASPI.

PEKOVÁ, J. (2001). Finanční aspekty vztahů: stát-ministerstva-obce a kraje v ČR. Správní právo, 34(1), 13-33.

PEKOVÁ, J. (2008). Finanční systém územní samosprávy, rozpočet a mimorozpočtové fondy. In Úvod do regionálních věd a veřejné správy (pp. 232-283). Plzeň: Aleš Čeněk.

PEKOVÁ, J. (2000). Místní veřejná správa a místní finance v ČR a srovnání s EU. In REKTOŘÍK, J., ŠELEŠOVSKÝ, J. et al. Evropská Unie, obce a města. (pp. 33-38). Brno: Masaryk University.

PEKOVÁ, J. (2000). Změny rozpočtového určení daní v kontextu fiskální decentralizace devadesátých let v České republice. Obec & finance, 4(4), 20-21.

PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. & JETMAR, M. (2008). Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3rd edition. Praha: ASPI.

PERLÍN, R. (2008). Stanovisko k vymezení venkovského prostoru. [research report]. Praha: Czech Statistical Office.

PERLÍN, R. (2002). Nízkopodlažní výstavba v územních plánech obcí v zázemí Prahy. In Sýkora, L. (Ed.), Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky (pp. 141-156). Praha: Institute for Environmental Policy.

PERLÍN, R. (1998). Typologie českého venkova. Zemědělská ekonomika 44(8), 349-358.

PERLÍN, R., KULDOVÁ, P. (2008): Typology of rural areas. In Majerová, V. (Ed.), Countryside-our world (pp. 487-509). Praha: Czech University of Agriculture.

PLOEG, J. D. van der (2003). Mobilising local actors: Stakeholder activities and networking in rural areas. In European Committee, DG VI (Ed.), Planting seeds for rural future. Rural policy perspectives for a wider Europe (pp. 137-144). Brussel: European Commission.

PLOEG, J. D. van der (2006). Rural development: A Challenging Assignment of the Social Science. In Majerová, V. (Ed.) Countryside-our world (pp. 30-41). Praha: Czech University of Agriculture in Prague).

RYŠAVÝ, Z. et al. (1990). Problémy rozvoje venkovského osídlení, malých a středně velkých měst Československa a jejich demografické struktury. Praha: Research Institute of Building and Architecture.

SATTERTHWAITE, D. & TACOLI, C. (2003). The urban part of urban development: the role of small and intermediate urban centres in rural and regional development and poverty reduction. London: International Institute for Environment and Development.

Small Lexicon of Municipalities in the Czech Republic (2004). Praha: Czech Statistical Office.

SLEPIČKA, A. (1981). Venkov a/nebo město, Lidé/sídla/krajina, Praha: Svoboda.

SIMON, H. A., THOMPSON, V. A. & SMITHBURG, D. W. (1991). Public Administration. New Brunswick and London: Transaction Publisher.

SÝKORA, J. (1998). Venkovský prostor, Vol. 2, Praha: Czech Technical University.

STIGLITZ, J. E. (1986). Economics of the Public Sector. New York: W. W. Norton.

ŠTENCLOVÁ, Š. (2005). Obnova venkovského prostoru, Praha: Czech University of Agriculture.

TRNKOVÁ, V. (2005). Zemědělství jako součást venkova a krajiny. In Majerová V. et al.: Český venkov 2005-Rozvoj venkovské společnosti. Praha: Czech University of Agriculture.

TOUŠEK, V., KUNC, J., VYSTOUPIL, J. et al. (2008). Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Aleš Čeněk.

TOTH, P. (2007). Problémové okruhy v rozpočtování územní samosprávy v ČR. In GROSPIČ, J., LOUDA, T. & VOSTRÁ, L. (Eds.), Územní samospráva v České republice a Evropě. Plzeň: Aleš Čeněk.

TOTH, P. (2008). Vývoj rozpočtového určení daní v ČR. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí [CD-ROM, p. 42]. Praha: Oeconomica.

THOMPSON, F. & GREEN, M. T. (1998). Handbook of Public Finance. New York-Basel-Hong Kong: Marcel Dekker.

VALLETOUX, P., RICHARD, P. & NARMON F. (1997). Local Finance in the Fifteen Countries of the European Union. Brussels, Paris: Dexia.

VAISHAR, A. (2004). Small towns: an important part of the Moravian settlement system. In Pak, M., Rebernik, D. (Eds.), Cities in transition (pp. 309-318). Ljubljana: Univerza v Ljubljani.

VAISHAR, A. (2005): Small Towns as Centres of Rural Microregions. In Komornicki, T. & Czapiewski, T. (Eds.): Central and Eastern Europe: Changing Spatial Patterns of Human Activity (pp. 53-62). Warszawa: Institute of Geography and Spatial Organization PAN.

VYSTOUPIL, J. & ŠÍP, J. (2005). Metodika analýzy hodnocení území venkovského prostoru v intencích trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu jako základní nástroj nové rajonizace CR. In Reviewed Collection + CD ROM of papers presented at the 10th International Conference on Tourism, Regional Development and School System, Permanently Sustainable Development and Tourism (p. 147-153). Tábor: University of South Bohemia.

VYSTOUPIL, P. (2006). Venkovský cestovní ruch v České republice. In Perspektivy českého venkova (pp. 34-39). Praha: Czech University of Life Sciences.

WIDEMANNOVÁ, M. (2001). Vztah mezi velikostí obcí a regionů a efektivností a hospodárností jejich činnosti. Veřejná správa Nr. 15, p. 12, 21, 22.

WOKOUN, R. (2007). Regionální rozvoj a jeho management v České republice. Praha: University of Economics.

WOKOUN, R., KOUŘILOVÁ, J., COGAN, R., GROSPIČ, J., HEŘMANOVÁ, E., JETMAR, M., KADEŘÁBKOVÁ J., MACHÁČEK J., MATES P., MATULA M., WIDEMANNOVÁ, M. et al. (2007). Management regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností. In WOKOUN, R. et al., Regionální rozvoj a jeho management v České republice (pp. 155-244). Praha: Oeconomica.

WOKOUN, R. & MATES, P. (Eds.), Management regionální politiky a reforma veřejné správy. Praha: Linde.

ZSILINCSAR, W. (2003). Future Perspectives for Small Urban Centres in Austria. Geografický časopis 55(4), 309-324.

ŽÁRSKÁ, E., KOZOVSKÝ, D. (2008). Teoretické a praktické aspekty fiškálnej decentralizácie. Bratislava: Ekonóm.

European Countryside

The Journal of Mendel University in Brno

Journal Information


CiteScore 2017: 0.78

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.265
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.607

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 63 63 11
PDF Downloads 25 25 7