Family Policy in the Strategic Planning of Rural Municipalities in the Czech Republic

Helena Hudečková 1 , Jakub Husák 1 , and Rudolfina Voleská 1
 • 1 Czech University of Life Sciences, , Prague

Abstract

The paper is focused on Family Policy of rural municipalities. National strategic documents, documents intended for implementation of Family Policy at regional and local levels and local plans/conceptions for Family Policy within municipalities of up to 5,000 inhabitants are analysed. Special attention is paid to the competition: “Family-friendly Community”. Results of the analysis show that this competition does not fulfil its mission, despite the favourable environment for Family Policy within rural municipalities. The results of the study in accordance with generally prevailing opinion show, that it is not efficient to elaborate conceptions of Family Policy within such small municipalities.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Amin, A. & Thrift, N. (1995). Institutional Issues for the European Regions – from Markets and Plans to Socioeconomics and Powers of Association. Economy and Society 24(1), 41–66. DOI: 10.1080/03085149500000002.

 • [2] Arts, W. & Gelissen, J. (2002). Three worlds of welfare capitalism or more? A state-of-the-art report. Journal of European Social Policy 12(2), 137–158. DOI: 10.1177/0952872002012002114.

 • [3] Atkinson, R. (2000). Občanství a boj proti sociální exkluzi v kontextu reformy sociálního státu. Sociální studia 5, 43–51.

 • [4] Atterton, J. (2007). The Strength of Weak Ties: Social Networking by Business Owners in the Highlands and Islands of Scotland. Sociologia Ruralis 47(3), 228–245. DOI: 10.1111/j.1467-9523.2007.00435.x.

 • [5] Belling, V. (2005). Perspektiven der Familienpolitik nach der EU-Osterweiterung. In Lissewski, C. & Winkler, B., eds., Internationales Jahr der Familie: 10 Jahre danach (pp. 57–63). Berlin: AGF.

 • [6] Blažek, J. & Uhlíř, D. (2011). Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, implikace. Praha: Karolinum.

 • [7] Drucker, P. (2004). Fungující společnost: vybrané eseje o společenství, společnosti a politickém systému. Praha: Management Press.

 • [8] Esping-Andersen, G. (2009). The Incomplete Revolution: Adapting Welfare States to Women’s New Roles. Cambridge: Polity Press.

 • [9] Frejka, T. & Basten, S. G. (2016). Fertility and Family Policies in Central and Eastern Europe after 1990. Comparative Population Studies 41(1), 3–56. DOI: 10.12765/CPoS-2016-03en.

 • [10] Granovetter, M. (1985). Economic Action and Social Structure: the Problem of Embeddedness. The American Journal of Sociology 91(3), 481–510.

 • [11] Hudson, R. (2007). Rethinking Local and Regional Development – Implications for Radical Political Practice in Europe. European Urban and Regional Studies 14(2), 99–113. DOI: 10.1177/0969776407076290.

 • [12] Jirková, K. (2009). Koncepce rodinné politiky a opatření iniciovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Demografie 51(4), 280–286.

 • [13] Kocourková, J. (2009). Family Policy in EU member states. In Fialová, L., Bartoňová, D., Burcin, B., Kalibová, K., Kocourková, J., Kučera, T. & Rychtaříková, J., eds., Population Development in the Czech Republic. Prague: SLON.

 • [14] Kučera, M. (2009). Pronatalitní populační politika už nestačí – Nutností se stala komplexní rodinná politika. Demografie 51(4), 274–279.

 • [15] Kuchařová, V., Barvíková, J., Höhne, S., Janurová, K., Nešporová, O., Paloncyová, J., Svobodová, K. & Vidovičová, L. (2017). Zpráva o rodině. Praha: VÚPSV.

 • [16] Kuchařová, V., Svobodová, K., Šťastná, A. & Podrápský, F. (2014). Rodinná politika na úrovni obcí a krajů. Principy a východiska. Praha: VÚPSV.

 • [17] Lendvai, N. (2004). The weakest link? EU accession and enlargement: dialoguing EU and post-communist social policy. Journal of European Social Policy 14(3), 319–333. DOI: 10.1177/0958928704044626.

 • [18] Lowe, P. (2000). The Challenges for Rural development in Europe. In Conference Proceedings of 5th European Conference on Higher Agricultural Education. Newton Abbot: University of Plymouth.

 • [19] Matějková, B. & Paloncyová, J. (2004). Rodinná politika ve vybraných evropských zemích II. Praha: VÚPSV.

 • [20] Mlčoch, L. (2009). Rodina jako priorita: sociálně soudržná, ekonomicky konkurenceschopná. Praha: FSV UK.

 • [21] Mlčoch, L. (2014). Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot. Praha: Karolinum.

 • [22] Morgan, K. (2007). The learning region: Institutions, innovation and regional renewal. Regional Studies 41 (sup1), S147–S159. DOI: 10.1080/00343400701232322.

 • [23] Možný, I. (2006). Rodina a společnost. Praha: Sociologické nakladatelství.

 • [24] Munková, G. (2005). Sociální politika v evropských zemích. Praha: Karolinum.

 • [25] Neyer, G. (2003). Family Policies and Low Fertility in Western Europe. Journal of Population and Social Security (Population) 1 (Supplement), 46–93.

 • [26] Rákoczyová, M. (2006). Srovnání národních akčních plánů sociálního začleňování v zemích EU a v České republice. In Mareš, P., Rákoczyová, M. & Sirovátka, T., eds., Sociální vyloučení a sociální začleňování v České republice jako veřejně politická agenda. Praha: CESES FSV UK.

 • [27] Ray, Ch. (2000). The EU LEADER programme: rural development laboratory. Sociologia Ruralis 40(2), 163–171. DOI: 10.1111/1467-9523.00138.

 • [28] Shucksmith, M. (2010). Disintegrated Rural Development? Neo-endogenous Rural Development, Planning and Place-Shaping in Diffused Power Contexts. Sociologia Ruralis 50(1), 1–14. DOI: 10.1111/j.1467-9523.2009.00497.x.

 • [29] Shucksmith, M. (2012). Class, Power an Inequality in Rural Areas: Beyond Social Exclusion?. Sociologia Ruralis 52(4), 377–397. DOI: 10.1111/j.1467-9523.2012.00570.x.

 • [30] Sirovátka, T., Hora, O., Horáková, M., Klimplová, L., Rákoczyová, M. & Winkler, J. (2006). Sociální začleňování v České republice: evropská a česká agenda? In Mareš, P., Rákoczyová, M. & Sirovátka, T., eds., Sociální vyloučení a sociální začleňování v České republice jako veřejně politická agenda (55–77). Praha: CESES FSV UK.

 • [31] Smutek, M. (2015). Modely rodinných politik a teorie implementace ve veřejné politice. Hradec Králové: Gaudeaumus.

 • [32] Thévenon, O. (2011). Family Policies in OECD Countries: A Comparative Analysis. Population and Development Review 37(1), 57–87. DOI: 10.1111/j.1728-4457.2011.00390.x.

 • [33] Ward, N., Atterton, J. H., Kim, T. Y., Lowe, P., Phillipson, J. & Thompson, N. (2005). Universities, the knowledge economy and ‘neo-endogenous rural development’ [discussion paper]. University of Newcastle upon Tyne.

 • [34] Barca, F. (2009). Agenda for reformed cohesion policy. Available: http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/policy/future/pdf/report_barca_v0306.pdf, [24 Jan 2018].

 • [35] Belling, V. (2010). Rodinná politika: výhledy v ČR a v EU. Presentation at Conference “Modern Social System”, Jihlava.

 • [36] Kuronen, M. (2010). Research on Families and Family Policies in Europe: State of the Art. Final Report of the FAMILYPLATFORM project. pp. 17–33.

 • [37] MLSA (2005). Národní koncepce rodinné politiky. Available: https://www.mpsv.cz/files/clanky/2125/koncepce_rodina.pdf, [24 Jan 2018].

 • [38] MLSA (2008). Rodinná politika na úrovni krajů a obcí – Metodické doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí. Available: https://www.mpsv.cz/files/clanky/6778/Rodinna_politika.pdf, [24 Jan 2018].

 • [39] MLSA (2016). Koncepce rodinné politiky. Available: https://www.mpsv.cz/files/clanky/28437/Koncepce_rodinne_politiky_5.1.pdf, [24 Jan 2018].

 • [40] MLSA (2018). Family-friendly Community Competition. Available: https://www.mpsv.cz/cs/14475, [16 Dec 2018].

 • [41] NNLAG (2011). National strategic plan LEADER 2014+. Available: http://nsmascr.cz [11 Jan 2018].

 • [42] NNLAG (2012). Community-led local development in the Czech Republic. Available: http://nsmascr.cz [11 Jan 2018].

 • [43] Wingen, M. (1997). Směřuje Evropa ke společné rodinné politice? Lecture presented at the Civic Institute.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search