Public Amenities in Rural Suburban Settlements in Bratislava’s Hinterland

Alžbeta Sopirová 1  and Ivana Bradová 2
 • 1 Institute of Urban Design and Planning, Faculty of Architecture
 • 2 Institute of Urban Design and Planning, Faculty of Architecture

Abstract

The present paper examines selected urbanistic parameters of public amenities in rural residential areas in the suburban hinterland of Bratislava, which has undergone a rapid development in the past 20 years. In an overall perception of a residential area in terms of its attractivity and vitality, the location, type, structural and technical condition of buildings have a significant influence, together with related public spaces that are indicative of the place’s continuity of development, identity, specificity and standard of living. A quantitative comparison of public amenities presents the differences between selected municipalities on the Danube development axis and their causal relationships. This paper suggests the minimum standards of public amenities necessary for a positive identification with a residential area on both the locals’ and the visitors’ part.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Bailoni, M., Edelbutte, S. & Tchékémian, A. (2012). Agricultural landscapes, heritage and identity on peri-urban areas in Western Europe. European Countryside 4(2), 174–161. DOI: 10.2478/v10091-012-0020-9.

 • [2] Baše, M. (2006). Sídla a stavby na venkově. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT.

 • [3] Blažek, B. (2004). Venkovy: anamnéza, diagnóza, terapie. Vol. 1. Brno: Era.

 • [4] Gajdoš, P. (2002). Člověk, spoločnosť, prostredie. Bratislava: Sociologický ústav SAV.

 • [5] Gajdoš, P. (2009). Globalizačné súvislosti urbánneho vývoja a jeho sociálnopriestorové špecifiká. Sociológia 41(4), 204–328.

 • [6] Görner, K. (2017). Slovak housing estates and the accessibility of the key amenities. Case study Banská Bystrica. Acta Universitatis Lodziensis: Folia Geographica Socio-Oeconomica 30, 51–63. DOI: 10.18778/1508-1117.30.04.

 • [7] Sander, H. A. & Polasky, S. (2009). The value of views and open space: Estimates from a hedonic pricing model for Ramsey County, Minnesota, USA. Land Use Policy 26(3). 837–845. DOI: 10.1016/j.landusepol.2008.10.009.

 • [8] Hnilička, P. (2005). Sídelní kaše, Otázky k suburbánní výstavbě rodinných domů. Brno: ERA.

 • [9] Horňák, M. & Rochovská, A. (2007). Vybrané aspekty kvality života vo vnútorných perifériích Slovenska. Geographia Cassoviensis 1(1), 55–60.

 • [10] Hron, P. (1999). Domov – kolébka lidskosti. Púvodní venkovská zástavba v oblasti Jeseníku, její zachováni a rozvoj. Moravský Beroun: Moravská expedice.

 • [11] Kohout, M., Tichý, D., Tittl, F., Kubánková, J. & Doležalová, Š. (2016). Sídlište, jak dál? Praha: Czech University of Technology.

 • [12] Maštálka, M. & Robová, N. (2016). Občanská vybavenosť jako indikátor kvality života v nové developerské výstavbě. In: Holubec, P., ed., Člověk, stavba a územní plánovaní (pp. 129–136). Praha: Czech University of Technology.

 • [13] Matlovič, R. (2004). Tranzitívna podoba mesta a jeho intraurbánnych štruktúr v ére postkomunistickej transformácie a globalizácie. Sociológia 36(2), 137–158.

 • [14] Matlovič, R. & Sedláková, A. (2004). Suburbanizácia transformačný proces priestorovej organizácie postkomunistických miest (empirický príklad Prešova). In Folia Geographica 7 (pp. 75–103). Prešov: Prešovská univerzita.

 • [15] Melcerová, O. (2012). Uplatnenie polyfunkčnosti pri riešení negatívnych dopadov rezidenčnej suburbanizácie v rámci územia vonkajšieho mesta. In: Intenzita využitia územia slovenských sídel – vybrané otázky (pp. 53–86). Bratislava: Nakladateľstvo STU.

 • [16] Nechyba, T. J. & Walsh, R. P. (2004). Urban sprawl. Journal of Economics Perspectives. 18(4), 177–200. DOI: 10.1257/0895330042632681.

 • [17] Newman, P. & Kenworthy, J. (1989). Cities and Automobile Dependence: An International Sourcebook. Aldershot: Gower Publishing.

 • [18] Ouředníček, M., Špačková, P. & Novák, J. (2013). Sub urbs: Krajina, sídla, lidé. Praha: Academia.

 • [19] Repaská, G., Vilinová, K. & Šolcová, L. (2017). Trends in development of residential areas in suburban zone of the citiy of Nitra (Slovakia). European Countryside 9(2), 287–301. DOI: 10.1515/euco-2017-0018.

 • [20] Sopirová, A. (2011). Rezidenčná suburbanizácia a jej odraz vo vidieckych obciach ležiacich v zázemí mesta Bratislavy. In Člověk, stavba a územní plánovaní 5 (pp. 57–65). Praha: Czech University of Technology.

 • [21] Sopirová, A., Štefancová, L., Bašová, S. & Görner, K. (2017). Public space and the efficiency of the new residential zones in small slovak towns and villages. European Countryside 9(3), 541–559. DOI: 10.1515/euco-2017-0032.

 • [22] Stanilov, K. & Sýkora, L., eds. (2014). Confronting Suburbanization: Urban Decentralization in Postsocialist Central and Eastern Europe. Hoboken, NJ.: Wiley/Blackwell.

 • [23] Sýkora, L. & Posová, D. (2011). Formy urbanizace: kritické zhodnocení modelu stadií vývoje měst a návrh alternativní metody klasifikace forem urbanizace. Geografie 116(3), 276–299.

 • [24] Šilhánková, V. (2003). Veřejné prostory v územně plánovacím procesu. Brno: Vysoké učení technické v Brně.

 • [25] Štefancová, L. (2013). Urbánna architektúra ako prostriedok udržateľnosti pre mestá. In Juniorstav 2013 (p. 21). Brno: University of Technology.

 • [26] Šveda, M. (2016). Život v Bratislavskom suburbiu: prípadová štúdia mesta Stupava. Sociológia 48(2), 139–171.

 • [27] Šveda, M. (2011). Suburbanizácia v zázemí Bratislavy z hľadiska analýzy zmien pokrývky, Geografický časopis 63(2), 155–173.

 • [28] Tachieva, G. (2011). Sprawl Repair Manual. Washington: Island Press.

 • [29] Vaishar, A., Vidovićová, L. & Figueiredo, E. (2018). Quality of Rural Life. European Contryside. 10(2),180–190. DOI: 10.2478/euco-2018-0011.

 • [30] Vitková, Ľ. (2008). Kvantitatívne parametre urbanistických štruktúr. Bratislava: Slovak University of Technology.

 • [31] Vitková, Ľ. (2015). Metódy hodnotenia verejných priestorov, analýza vybraných námestí Bratislavy. Alfa 20(1), 22–33.

 • [32] AŽ PROJEKT S.R.O. (2010). Štandardy minimálnej vybavenosti obcí. Metodická príručka pre obstarávateľov a spracovateľov územnoplánovacej dokumentácie. Bratislava: Urbion (update: Ministerstvo životného prostredia SR, 2002).

 • [33] Buchta, S. (2016). Zlepšovanie kvality života na vidieku. Slovo 16.5.2016.

 • [34] Buchta, S. (2017). Slovenský vidiek v druhej dekáde 21. storočia. Slovo 21.9.2017.

 • [35] Jakušová, M. (2010). Diskusia o verejných priestoroch. UzemnePlany. Retrieved from http://www.uzemneplany.sk/sutaz/diskusia-o-verejnych-priestoroch [Acessed 2018-08-3].

 • [36] Jehlík, J. (2016). Venkov a vesnice. Zlatý řez 39, 14–17.

 • [37] Sopirová, A. (1996). Územný plán obce Hamuliakovo v znení zmien a doplnkov 2004, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012.

 • [38] Sopirová, A. (2004). Územný plán obce Kalinkovo v znení zmien a doplnkov 2006, 2007, 2008, 2010.

 • [39] Sopirová, A. (2008): Územný plán obce Hubice.

 • [40] Sopirová, A. (2009): Územný plán obce Kvetoslavov v znení zmien a doplnkov 2010–2017.

 • [41] Sopirová, A. (2009): Územný plán obce Miloslavov v znení zmien a doplnkov 2010–2017.

 • [42] SB PARTNERS S.R.O. (Balaš, K., Balašová, E., Šebesta, P.) (2001). Územný plán obce Rovinka v znení zmien a doplnkov 2009, 2012, 2014.

 • [43] Šuška, M., Horký, J., Kostková, L. & Gogolák, I. (2013). Kysuce, krajina a architektúra cnosti a neresti. Čadca: Bind print.

 • [44] ÚPn S.R.O. (DUDÁŠOVÁ, M.) (2008). Územný plán obce Dunajská Lužná v znení zmien a doplnkov 2013.

 • [45] ÚPn S.R.O. (DUDÁŠOVÁ, M.) (2008). Územný plán obce Hviezdoslavov v znení zmien a doplnkov 2014.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search