Changes in the rural elementary schools network in Czechia during the second half of the 20th century and its possible impact on rural areas

Silvie Kučerová 1  and Zdeněk Kučera 1
 • 1 Charles University, Prague

Changes in the rural elementary schools network in Czechia during the second half of the 20th century and its possible impact on rural areas

Equality in access to education is a basic right of every citizen of the Czech Republic. However, this principle exhibits not only a social aspect but also a spatial, geographical dimension. The absence or closure of elementary school can be a spatial expression of unequal access to elementary education and a part of the process of peripherization of certain area. The consequences of such development are often most intensive in less densely populated rural areas. Thus in the article the changes in spatial distribution of elementary schools in Czechia between 1961 and 2004 are analyzed with special focus on rural areas. These changes are not only characterized but their possible outcomes and impacts on the functioning on local communities in rural space are being discussed as well.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Andrle, A. (1995). Vylidňování venkova v České republice 1961-1991. Státní správa a samospráva, 1, 28-29.

 • Bašovský, O. & Mládek, J. (1989). Geografia obyvatel'stva a sídiel. Bratislava: Univerzita Komenského.

 • Bell, A. & Sigsworth, A. (1987). The Small Rural Primary School: A Matter of Quality. London: Routledge.

 • Blažek, B. (2004). Venkovy: anamnéza, diagnóza, terapie. Brno: ERA.

 • Bladford, M. (1991). School-performance indicators, the local residential environment, and parental choice. Environment and Planning, A 23, 319-322.

 • Bryant, M. G. & Grady, M. L. (1990). Community Factors Threatening Rural School District Stability. Research in Rural Education 6(3), 21-26.

 • Chromý, P. & Janů, H. (2003). Regional identity, activation of territorial communities and the potential of the development of peripheral regions. Acta Universitatis Carolinae Geographica 38(1), 105-117.

 • Coleman, J. S. (1997). Social Capital in the Creation of Human Capital. In Halsey, A. H., Lauder, H., Brown, P. & Wells, A. S. (Eds.), Education. Culture, Economy, and Society. (pp. 81-95). Oxford: Oxford University Press,. (From American Journal of Sociology 94, Supplement (1998), p. 95-120).

 • DeYoung, A. J. (1987). The Status of American Rural Education Research: An Integrated Review and Commentary. Review of Educational Research 57, 123-148.

 • Dostál, P. & Markusse, J. D. (1989). Rural settlement networks and elementary service provision: two scenarios for the matching of demand and supply, in: Planning and the Future of the Countryside: Great Britain and the Netherlands. In Clark, G., Huigen, P. & Thissen, F. (Eds.), Planning and the Future of the Countryside: Great Britain and the Netherlands (pp. 62-78). Amsterdam: Netherlands Geographical Studies.

 • Emmerová, K. (2000). Malotřídky v současném prostředí českého venkova. In Sborník prací Filosofické fakuty Brněnské univerzity U 3-4 (pp. 81-96). Brno: Masaryk University.

 • Fialová, L. et al. (1996). Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha: Mladá fronta.

 • Halsey, A. H., Lauder, H., Brown, P. & Wells, A. S. (Eds.) (1997). Education. Culture, Economy, and Society. Oxford: Oxford University Press.

 • Hampl, M. (1998). Realita, společnost a geografická organizace: hledání integrálního řádu. Praha: Karolinum.

 • Hampl, M. (2004). Současný vývoj geografické organizace a změny v dojížd'ce za prací a do škol v Česku. Geografie - Sborník ČGS 109(3), 205-222.

 • Hampl, M. (2005). Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Praha: Charles University, Faculty of Science, Department of social geography and regional development.

 • Hampl, M., Gardavský, V. & Kühnl, K. (1987). Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. Praha: Charles University.

 • Hampl, M. & Müller, J. (1998). Jsou obce v České republice příliš malé? Geografie - Sborník ČGS 103(1), 1-12.

 • Hampl, M. et al. (2001). Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Praha: Charles University, Faculty of Science, Department of social geography and regional development.

 • Hintnaus, L. (ed.) (1969). Problémy výchovy a vzdělávání venkovské mládeže. Sborník příspěvků z konference. České Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity.

 • Jančák, V. (2001). Příspěvek ke geografickému výzkumu periferních oblastí na mikroregionální úrovni. Geografie - Sborník ČGS 106(1), 26-35.

 • Johnston, R. J. (2000). Education, geography of. In: Johnston, R. J. et al. (eds.): The Dictionary of Human Geography (pp. 203-204). Oxford: Blackwell.

 • Kučera, Z. (2007a). Sídlo a obec: základní pojmy geografie osídlení a jejich vztah. Geografie - Sborník ČGS 112(1), 84-94.

 • Kučera, Z. (2007b). Zanikání sídel v pohraničí Čech po roce 1945 - základní analýza Historická geografie 34, 317-334.

 • Kučera, Z. & Kuldová, S. (2006). Vnímání venkova: klíčový fenomén jeho rozvoje? In Majerová, V. (ed.): Collection of Papers of International Conference "Countryside - Our World" in Český Krumlov (pp. 406-414). Praha: Czech University of Life Science.

 • Kvalsund, R. (2004). School and local community - dimensions of change. A review of Norwegian research. Volda: University College Volda (Research Report 58).

 • Lyson, T. A. (2002). What Does a School Mean to a Community? Assessing the Social and Economic Benefits of Schools to Rural Villages in New York. Journal of Research in Rural Education 17(3), 131-137.

 • Majerová, V. et al. (2003). Český venkov 2003: Situace před vstupem do EU. Praha: Czech University of Life Sciences Prague.

 • Majerová, V. et al. (2005). Český venkov 2005: Rozvoj venkovské společnosti. Praha: Czech University of Life Sciences.

 • Marada, M. (2001). Vymezení periferních oblastí Česka a studium jejich znaků pomocí statistické analýzy. Geografie - Sborník ČGS 106(1), 12-25.

 • Marsden, W. E. (1977). Historical Geography and the History of Education. History of Education 6(1), 21-42.

 • Maříková, P. (2006). Kde je venkov? Vymezení hranic venkova v podmínkách ČR. In Majerová, V. (Ed.), Collection of Papers of International Conference "Countryside - Our World" in Český Krumlov (pp. 432-444). Praha: Czech University of Life Sciences.

 • Miller, B. (1995). The Role of Rural Schools in Community Development: Policy Issues and Implications. Northwest Regional Educational Laboratory. Retrieved from http://www.nwrel.org/ruraled/role.html

 • Mňuk, P. (1985). Hodnocení občanské vybavenosti Středočeského kraje se zaměřením na zařízení školská a zdravotnická. Unpublished master thesis. Charles University in Prague.

 • Mokříšová, M. (1989): Základní školství v okresech západního pohraničí ČSR a prognóza potřeb jeho rozvoje. Unpublished master thesis. Charles University in Prague.

 • Musil, J. (2002). Urbanizace českých zemí a socialismus. In Horská, P., Maur, E. & Musil, J. (Eds), Zrod velkoměsta, Urbanizace českých zemí a Evropa (pp. 237-297). Praha and Litomyšl: Paseka.

 • Musil, J. (2008). Inner Peripheries of the Czech Republic as a Form of Social Exclusion. In Majerová, V. (Ed.), Collection of Papers of International Conference "Countryside - Our World" in Kutná Hora (pp. 425-441). Praha: Czech University of Life Sciences Prague.

 • Musil, J., Müller, J. (2008). Vnitřní periferie v České republice jako mechanismus sociální exkluze. Sociologický časopis/Czech Sociological Review 44(2), 321-48.

 • Neate, S. (1981). Rural Deprivation: an annotated bibliography of social and economic problems in rural Britain. Norwich: Geo Books.

 • Novotná, M., ed. (2005). Problémy periférních oblastí. Praha: Charles University, Faculty of Science, Department of social geography and regional development.

 • Pacione, M. (1984). Rural Geography. London: Harper & Row.

 • Perlín, R. (1999). Venkov, typologie venkovského prostoru. In Česká etnoekologie, Etnoekologické semináře v Liběchově (pp. 87-104) Praha: Cargo Publishers

 • Perlín, R. (2003). Předpoklady rozvoje českého venkova. In: Vávra, V. (Ed.), Funkce politiky v agrárním sektoru a rozvoji venkova v nejdůležitějších typech regionů v období před a po vstupu do EU. Research institute of agricultural economics Prague.

 • Průcha, J., Walterová, E. & Mareš, J. (2003). Pedagogický slovník (4th ed.). Praha: Portál.

 • Sell, R., S., Leistritz, F. L. & Thompson, J. M. (1996). Socio-economic Impacts of School Consolidation on Host and Vacated Communities. Agricultural Economics Report No. 347. Journal of the Community Development Society 28, 186-205.

 • Tesárková, K. (2007). Průmět regionální demografické prognózy do vývoje vzdělávací soustavy v ČR. Unpublished master thesis. Charles University in Prague.

 • Trnková, K. (2006). Vývoj malotřídních škol v druhé polovině 20. století. In: Collection of papers from Faculty of Arts, Masaryk University U 11, p. 133-144. Brno:Masaryk University.

 • Trnková, K. (2008a). Malotřídky a jejich obce: kde je najdeme, jak jsou velké, jaká je jejich občanská vybavenost a podíl málotřídek na ní? In Collection of papers from Faculty of Arts, Masaryk University U 12, LVI, (in print).

 • Trnková, K. (2008b): Village schools: wrinkles for mayors? European Countryside 1(2), 105-112, DOI: 10.2478/v10091/009-0009-1.

 • Wirth, L. (1996). Urbanism as a Way of Life. American Journal of Sociology (1938). In: Legates, R. T. & Stout, F. (Eds.), The City Reader (pp. 189-197). London: Routledge.

 • Zemánek, L. (2003). Lokální kultura v životě našeho venkova. In: Jančák, V., Chromý, P. & Marada, M. (Eds.), Geografie na cestách poznání (pp. 124-149). Praha: Charles University.

 • Czech Statistical Office: Towns and Municipalities in Statistics. Retrieved from http://www.czso.cz/lexikon/mos.nsf/index

 • Obce v číslech 1990. Regional divisions of the Czech Statistical Office 1991.

 • Statistická ročenka školství 2003. Institute for Information on Education Prague.

 • Statistika školství a kultury 1963. Bratislava.

 • Statistický lexikon obcí České republiky 2003. Praha: Czech Statistical Office 2004.

 • Statistický lexikon obcí ČSSR 1965. Praha: Czech Statistical Office.

 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění (Law on Municipalities).

 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění (Law on Education).

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search