The perception of the European Union by the farmers of Lubelskie voivodeship: the results of survey-based research

Open access

The perception of the European Union by the farmers of Lubelskie voivodeship: the results of survey-based research

The paper presents the results of questionnaire surveys, which were conducted among farmers. Surveys were conducted from May to August 2007 in the eastern part of Poland, in Lubelskie voivodeship. This is the voivodeship, where an agriculture plays significant role in comparison with other regions of the country. Additionally, the lowest support to integration with European Union was noticed in the public referendum. However, according to the questionnaire surveys, the farmers gave bigger support for ratification the Treaty. The results of research answers the question how farmers in Lubelskie voivodeship perceive the European Union 3 years after the access. In addition, we could indicate, which factors cause increase and which one cause decrease in the support for the European Union.

BAŃSKI J. (2004): Wybrane problemy rozwoju gospodarstw rolnych w opinii ich właścicieli - wyniki badań ankietowych. In: Parysek. (ed.): Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002 (pp. 247-261). Poznań: UAM, Bogucki Wyd. Naukowe.

BAŃSKI J., CZAPIEWSKI K. (2003): Referendum na wsi a opinie na temat UE - wybrane wyniki badań ankietowych. In: Kowalski M. (ed.): Przestrzeń wyborcza Polski (pp. 73-85). Warszawa: IGiPZ PAN, PTG.

BAŃSKI J., STOLA W. (2002): Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce. Studia obszarów wiejskich 3 Warszawa: PTG, IGiPZ PAN.

KULIKOWSKI R. (2005), Działalność i źródła dochodu indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce - aspekty przestrzenne. Przegląd Geograficzny 77(4), 527-550.

MANGIONE T. (1999): Ankietowanie pocztowe w badaniach marketingowych i socjologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zarząd województwa lubelskiego. (2005). Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2006-2020 (2005). Lublin.

European Countryside

The Journal of Mendel University in Brno

Journal Information


CiteScore 2017: 0.78

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.265
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.607

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 59 59 10
PDF Downloads 21 21 4