New Rules for Acquisition of Agricultural Land – – Case of Slovakia / Nové Pravidlá Pre Nadobúdanie Vlastníctva K Poľnohospodárskej Pôde – – Prípad Slovenska

Open access

Abstract

The paper analysis the development of the legal regulations of the currency law related to the acquisition of the land by the foreigners and the new legal regulation no. 140/2014 Coll. on the acquisition of the ownership to the agricultural land which entered into force on June, 1st, 2014 and to limit not only the rights of foreigners but also the rights of the Slovak residents as well. According to this law the owner of the agricultural land in Slovakia may, without further restrictions, transfer the agricultural land only to (a) a buyer who has been active in the food business or exercises agricultural activity („Farmer“) in the municipality where the agricultural land is situated for at least three years prior to the transfer; (b) the existing co-owner of the agricultural land; or (c) persons related to the owner, in the event that the owner is a natural person

Abstrakt

Príspevok analyzuje vývoj právnej úpravy devízového zákona vo vzťahu k nadobúdaniu pôdy cudzincami vrátane nového zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý vstúpil do platnosti 1. Júna 2014. Tento zákon neobmedzuje len nadobúdanie pôdy cudzincami, ale aj občanmi Slovenska. Na základe zákona, vlastník poľnohospodárskej pôdy na Slovensku je oprávnený bez ďalších obmedzení previesť pozemok do vlastníctva (a) osobe, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza, (b) spoluvlastníkovi poľnohospodárskeho pozemku, (c) príbuznej osobe, v prípade, že vlastníkom je fyzická osoba.

References

 • 1. BANDLEROVA, A. et al. 2013. Agrarne pravo EU. SPU: Nitra, 2013. ISBN 978-80-552-1057-5.

 • 2. BUDAY, Š. et al. 2013. Rozvoj trhu s podou a trhu s najmom v podmienkach EU. Bratislava: VUEPP, 2013. ISBN 978-80-8058-586-0.

 • 3. DALE, P., BALDWIN, R. 2000. Lessons Learnt from the Emerg- Bratislava: VUEPP, 2012, č. 3, s. 5- 17 ISSN 1335-6186. ing Land Market in Central and Eastern Europe. Prague: FIG, 2000.

 • 4. DRABIK, D., RAJČANIOVA, M. 2014. Agricultural Land market in Slovakia Under The New Land Acquisition Law. In: Review of Agricultural and Applied Economics, 2014, XVII, č. 2, s. 84-87 ISSN 1336-9261.

 • 5. LAZIKOVA, J., TAKAČ, I. 2010. Pravne a ekonomicke aspekty najmu poľnohospodarskej pody. 1. vydanie. Nitra: SPU, 2010, 100 s. ISBN 978-80-552-0447-5.

 • 6. LAZIKOVA, J., TAKAČ, I., BUDAY, Š. 2012. Economic and legal aspects of the agricultural land market. In: Agricultural economics, 58, 2012 (4): 172-179 0139-570X.

 • 7. LAZIKOVA, J., TAKAČ, I., NOVAK, P., RUMANOVSKA, Ľ., ĎURKOVIČOVA, J. 2012. Legal and economic issues of the agricultural land rent in Slovakia. In: Ekonomika poľnohospodarstva, Bratislava: VUEPP, 2012, č. 3, s. 5- 17 ISSN 1335-6186.

 • 8. POTASCH, P., HAŠANOVA, J. 2012. Zakon o spravnom konani (spravny poriadok). Komentar. 1. vydanie. Praha: C.H.Beck, 2012, 2012. 373 s. ISBN 978-80-7400-422-3.

 • 9. SCHWARCZ, P., BANDLEROVA, A., SCHWARCZOVA, L. 2013. Selected issues of the agricultural land market in the Slovak Republic. In Journal of Central European Agriculture. Vol. 14, č. 3 (2013). ISSN 1332-9049.

 • 10. SWINNEN, J. F. M., VRANKEN, L. 2009. Land & EU Accession: Review of the Transitional Restrictions by New Member States on the Acquisition of Agricultural Real Estate. Brusel: CEPS, 2009. ISBN 978-92-9079-827-9. Other documents

 • 11. The explanatory report to the Law proposal, which amends the Law no. 140/2014 Coll. on . on the acquisition of the ownership to the agricultural land and amending and supplementing certain laws.

 • 12. The explanatory report to the Law no. 140/2014 Coll. on . on the acquisition of the ownership to the agricultural land and amending and supplementing certain laws.

 • 13. Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005 (Offi cial Journal of the European Union, L 347, 20.12.2013).

 • 14. 2011/241/EU: Commission Decision of 14 April 2011 extending the transitional period concerning the acquisition of agricultural land in Slovakia Text with EEA relevance (Offi cial Journal of the European Union, L 101/124, 15.4.2011).

 • 15. TASR. Nedostatky pri zamene pozemkov ma odstraniť novela. [online]. [cit. 2015.03.23] Internet access: .

 • 16. Law no. 140/2014 Coll. on . on the acquisition of the ownership to the agricultural land and amending and supplementing certain laws.

 • 17. Law no. 40/1964 Coll. Civil Code.

 • 18. Law no. 229/1991 Coll. on regulation of ownership relations to land and other agricultural property.

 • 19. Law no. 202/1995 Coll. Currency Law.

 • 20. Explanatory report to the Law no. 202/1995 Coll. Currency Law.

EU agrarian Law

The Journal of Slovak University of Agriculture in Nitra

Journal Information

Target Group experts, teachers and students in the field of agrarian law and related topics, as well as on general public.

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 20 20 16
PDF Downloads 5 5 4