EU LAW AND STATE AIDS IN AGRICULTURE

Open access

Abstract

Regulation of state aids form an integral part of the EU law from its very origin. Various special rules on provision of state aids were created as secondary law rules by the EU Council and EU Commission. They distinguish between horizontal and sectoral state aid. Horizontal aid concerns schemes potentially benefiting all undertakings regardless of their industry. Sectoral aid is targeted at specific industries or sectors. The paper deals with the legal framework of state aid rules in the agriculture sector. As first, it discusses the extent to which the State aid rules have been generally applied in the agriculture sector by the EU Council under Article 36 of the Treaty, together with the extent to which they have been specifically applied under the regulations which govern both the .common organizations of the market and rural development. Following chapter analyses the agriculture de minimis Regulation, which sets out circumstances in which agricultural aid is sufficiently small that Article 107/1 TFEU will be not applied. Thereafter the paper focuses on the provisions of the Agriculture Block Exemption Regulation and, finally, on agricultural aid that falls to be notified to the Commission as being authorized under the Agriculture Guidelines.

Abstrakt

Pravna uprava štatnych podpor tvori od vzniku prava EU jeho neoddeliteľnu sučasť. Radou EU a Europskou Komisiou bolo prijatych niekoľko pravidiel určenych vylučne na poskytovanie štatnych podpor, napriklad prostrednictvom sekundarnych prameňov prava EU. Tieto normy rozlišuju medzi horizontalnymi a sektorovymi štatnymi podporami. Horizontalne podpory sa tykaju tych schem, ktore su potencialnou vyhodou pre všetky podniky v štate alebo regione, bez ohľadu na ich odvetvove začlenenie. Sektorova podpora je zamerana na konkretne odvetvie alebo sektor ekonomiky. Prispevok sa zaobera pravnym ramcom pravidiel pre štatne podpory v poľnohospodarskom sektore. Uvod je zamerany na vymedzenie rozsahu, v ramci ktoreho su zahrnute všeobecne ustanovenia o štatnych podporach aplikovane na poľnohospodarstvo na zaklade članku 36 SFEU a zaroveň miera, v akej su aplikovane špecicke nariadenia regulujuce organizaciu trhu s poľnohospodarskymi produktmi a rozvoj vidieka. Nasledujuca kapitola analyzuje nariadenia o podporach de minimis v poľnohospodarstve, ktore stanovuju podmienky pre tie pripady, kedy je poľnohospodarska podpora natoľko nizka, že sa na ňu nevzťahuje članok 107 SFEU. Prispevok sa ďalej zameriava na ustanovenia nariadenia Rady EU o blokovych vynimkach pre poľnohospodarstvo a v zavere na tie poľnohospodarske podpory, ktore nemusia byť notikovane Komisiou, keďže su pripustne podľa ustanoveni pokynov Komisie pre poľnohospodarsky sektor.

References
 • (1) Agenda 2000: for a stronger and wider Union, COM (97) 2000

 • (2) BARENTS, R, Directory of EC Case Law on state aids. Kluwer Law International, 2008

 • (3) CARDWELL, M.: The European Model of. Agriculture, Oxford University Press, 2004

 • (4) Commission Europeans, agriculture and the common agricultural policy: Special Eurobarometer 294 (Brussels, 2008)

 • (5) Commission Communication: Directions towards sustainable agriculture (1999) OJ C173/2, 17.

 • (6) Commission Regulation (EC) 1857/2006 on the application of Artieles107 and108 of the Treaty to State aid to small and medium- sized enterprises active in the production of agricultural products (‚Agriculture Block Exemption Regulation‘) (2006) OJ L358/3.

 • (7) Commission Regulation (EC) No 1998/2006 of 15 December 2006 on the application of Articles 87 and 88 of the Treaty to de minimis aid. (2006) OJ L 379/5.

 • (8) Commission Regulation (EC) 1535/2007 on the application of Articles107 and 108 of the Treaty to de minimis aid in the sector of agricultural production (Agriculture de minimis Regulation‘) (2007) OJ L337/35. (9) Commission Regulation (EC) 800/2008 declaring certain categories of aid compatible with the common market in application of Articles107 and108 of the Treaty (General Block Exemption Regulation) (‚GBER‘) (2008) OJ L214/3.

 • (10) Community guidelines for State aid in the agriculture and forestry sector 2007 to 2013 (‚Agriculture Guidelines‘) (2006) OJ C319/1.

 • (11) Council Decision 200.61 144/EC on Community strategic guidelines for rural development (programming period 2007 to 2013) (2006) OJ L55/20.

 • (12) Council Regulation (EC) 1257/1999 on support for rural development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) (1999) OJ L160/80.

 • (13) Council Regulation (EC) 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain supprt schemes for farmers (2003). OJ L270/l.

 • (14) Council Regulation (EC) 1698/2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) (‚Rural Development Regulation‘) (2005) OJ L277/1.

 • (15) Council Regulation (EC) 1184/2006 applying certain rules of competition to the production of and trade in, agricultural products (2006) OJ L214/7.

 • (16) Council Regulation (EC) 1234/2007 establishing a common organization of agricultural markets and on specifi c provisions for certain agricultural products (‚Single CMO Regulation‘) (2007), OJ L299/1.

 • (17) Council Regulation (EC) 1182/2007 laying down specifi c rules as regards the fruit and vegetable sector (2007) OJ L273/1.

 • (18) Council Regulation (EC) 479/2008 on the common organization of the marker in wine (2008) OJ LI48/1.

 • (19) DE SADELEER, N.: Environmental principles.from political slogans to legal rules. Oxford University Press, 2002.

 • (20) Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council (Water Framework Directive), (2000) OJ L327/1

 • (21) JANKŮ, M., MIKUŠOVA, J.:Veřejne podpory v soutěžnim pravu EU. C. H. Beck, 2012, Praha.

 • (22) MC MAHON, J. A.: EU Agricultural Law. Oxford University Press, 2007.

 • (23) MEDERER, W., PESARESI, N.and VAN HOOF , M.: EU Competition Law - Volume IV: State Aid , Claeys & Casteels, Leuven 2008.

 • (24) State Aid Action Plan: Less and better targeted State aid: a roadmap for state aid reform 2005-009, COM (2005) 107 fi nal.

EU agrarian Law

The Journal of Slovak University of Agriculture in Nitra

Journal Information

Target Group experts, teachers and students in the field of agrarian law and related topics, as well as on general public.

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 22 22 16
PDF Downloads 5 5 3