THE EUROPEANIZATION OF THE SLOVAK ADMINISTRATIVE LAW AND CURRENT STATE ADMINISTRATION REFORM IN THE AGRICULTURE, FORESTRY AND LAND SECTOR

Open access

Abstract

State administration of the Slovak republic is a subject to extensive reform of local authorities with a purpose to simplify access of citizens to the administrative matters at the local state administration as well as for the purposes of public funds savings. The paper reflects current situation in the reforming process in the field of agriculture, forestry, hunting, landscape and cadaster state administration and current situation in the Europeanization of the Slovak administrative law. The ESO (effective, reliable, open state administration) reform transferred local specialized state administration to the general model of district offices with sectorial departments. Thus the reform introduced structural change with transfer of competences to newly established district offices. The reform also introduced horizontal two-instance decision making procedure at the district offices with the seat in the region that is doubtful. The emphasis is on the procedural rules of administrative procedure due to the fact that administrative law is modified under the Europeanization of law. The reform in the field of agriculture, forestry and cadaster state administration expects saving of public sources by 8 664 884 € in 2013 and by 33 013 199 € in 2014.

Abstrakt

Štatna sprava Slovenskej republiky je predmetom extenzivnej reformy miestnych autorit za učelom zjednodušenia pristupu občanov k spravnym zaležitostiam na miestnej urovni štatnej spravy a tiež za učelom kratenia verejnych vydavkov. Prispevok reflektuje sučasny stav reformneho procesu spravnych zaležitosti v oblasti poľnohospodarstva, lesnictva, poľovnictva, krajinotvorby a katastra a tiež sučasnu situaciu v europeizacii slovenskeho spravneho prava. ESO reforma (efektivnosť, spoľahlivosť, otvorenosť štatnej spravy) presunula špecializovanu miestnu štatnu spravu na všeobecny model okresnych uradov so sektorovymi oddeleniami. Reforma zaviedla štrukturalnu zmenu presunom kompetencii na novozaložene okresne urady. Reforma tiež zaviedla horizontalne dvoj inštančne rozhodovacie konanie v okresnych uradoch v sidle kraja, ktore je otazne. Doraz je kladeny na procesne pravidla spravneho konania a to z toho dovodu, že dochadza k modifikacii spravneho prava v ramci europeizacie prava. Zavedenim reformy spravnych zaležitosti v oblasti poľnohospodarstva, lesnictva a katastra sa očakava uspora 8 664 884 € v roku 2013 a 33 013 199 € v roku 2014.

References
  • (1) BALAŽ, M. - HAGER, B.: 2013, Europeizacia slovenskeho spravneho prava procesneho, dostupne online http://www.odpady-portal.sk/Dokument/101677/europeizacia-slovenskeho-spravneho-prava-procesneho.aspx (2) HOFMAN, H. - TURK, A.: 2011, Administrative law and policy of the European Union, Oxford University Press, 2011, p. 977, ISBN 0199286485. (3) KOŠIČIAROVA, S.: 2012, Principy dobrej verejnej spravy a Rada Europy, Pravna monografia Vydavateľstvo IURA EDITION, Bratislava, 2012, p. 556, ISBN 978-80-8078-519-2. (4) MALATINEC, T. et al. 2012, Porovnavacia analyza platnej i učinnej slovenskej a českej živnostenskej legislativy, In: Podnikania v SR a v EU, zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie, ISBN 978-80-552-0929-6. (5) MARIŠ, M.: 2010, Informatizacia spoločnosti, vo verejnej sprave, v krajinach strednej Europy. In: Rozvoj vidieka a štrukturalne zmeny v podnikateľskych subjektoch v agrokomplexe: medzinarodna vedecka konferencia, Račkova dolina. SPU v Nitre, s. 162-167. ISBN 978-80-552-0367-6. (6) MARIŠOVA, E. - MALATINEC, T. - MARIŠ, M. -SCHULTZOVA, E.: 2013, Public Administration In Slovakia: Shall The Current Reform Solve Its Problems? In : The V. international conference “Modern problems of national economic development”, June 12-14, 2013, Stavropol, ISBN 978-5-9596-0919-1. (7) SNYDER, F.: 2000, The Europanisation of law: the legal effects of European integration, Hart Publishing, Europan University Institute, 2000, p. 348, ISBN 1841130257 (8) SCHULTZOVA, E. - MALATINEC, T. 2013.Reformny proces štatnej spravy v oblasti zamestnanosti, Zbornik prispevkov z ŠVK FEŠRR, CD. Vydavateľstvo: SPU v Nitre, ISBN: 987-80-552-1052-0. (9) ŠEVČIK, M.: 2009,Spravne pravo procesne, Eurounion, Bratislava, 2009, 415 p., ISBN 978-80-89374-05-2. (10) ŠKULTETY, P.,2008: Verejna sprava a spravne pravo, 2008, VEDA, Bratislava, 2008, 204 p., ISBN 978-80-224-1023-6. (11) TEJ, J.2007:The Reform of the Public Administration in Slovakia.

  • In: Sociaľnoekonomični doslidženňa v perechidnyj period Rehionaľna polityka v Ukrajini: sučasni formy ta metody realizaciji (ščoričnyk naukovych prac).2007. Ľvov: Roč. XIX., č. 2 (52)/2005a, s. 204217. ISSN 1727 589. (12) The Governmental program ESO, 2012. (13) VOZAR, I.: 2011, Ako maju urady postupovať? - Vozar I., Pezinok, online http://www.viaiuris.sk/stranka_data/subory/ publikacie/ako-maju-urady-postupovat.pdf

EU agrarian Law

The Journal of Slovak University of Agriculture in Nitra

Journal Information

Target Group experts, teachers and students in the field of agrarian law and related topics, as well as on general public.

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 13 13 8
PDF Downloads 5 5 4