The Legal Regulation of Rental Contracts on the Land Rental Market in Slovakia

Open access

Abstract

Rented land accounted for 53% of the total agricultural area at EU-27 level in 2009. Rented land as a proportion of total utilized agricultural area in Slovakia (UAA) is one of the highest (FADN, 2009). That is why land rent plays a very important role. Therefore, the Slovak law maker approved special legal regulation to stabilize the long-term rent of agricultural land. The paper analyses how these legal norms affect the behaviour of the land tenants doing their business activities in the agriculture. Within the paper, the development of the market farmland prices and farmland rental payments development with the administrative land prices and rental payments stipulated by the Slovak national law is analysed. Based on the research results we found out that prices of arable land have statistically significantly increased. In spite of these facts the market prices are still lower than their administrative prices(1) especially in the case of farmland of the highest quality. According to the results the rent payment for one hectare of land is not influenced by the minimum rent payment stipulated by law. Contrary, minimum rental period stipulated by law, legal forms of agricultural enterprises and quality of land have significant impact on the rental payments. The larger acreage of land of one agricultural businessman press down the land rent payments. The legal forms of enterprises as well as the land rent period belong to the dominant factors which influence the land rent payment. (1) Administrative price is a price of farmland stipulated by the law.

Abstrakt

Podiel prenajatej pody v EU predstavoval v roku 2009, 53% z celkovej vymery poľnohospodarskej pody. Na Slovensku je prenajom pody, ako podiel z celkovej využivanej poľnohospodarskej pody jeden z najvačšich (FADN, 2009). Prenajom pozemkov teda zohrava veľmi doležitu ulohu, a preto bol slovenskymi zakonodarcami schvaleny osobitny pravny predpis, ktory by stabilizoval dlhodoby prenajom poľnohospodarskej pody. Prispevok sa zaobera tym, ako pravna uprava ovplyvňuje spravanie sa najomcov pozemkov z pohľadu ich podnikateľskych aktivit v poľnohospodarstve. V prispevku je analyzovany vyvoj trhovych cien poľnohospodarskej pody a najomneho, v porovnani s uradnymi cenami pody a najomnym, ktore su upravene slovenskou legislativou. Z dosiahnutych vysledkov sme zistili, že trhova cena ornej pody sa štatisticky vyznamne zvyšila, napriek tomu su trhove ceny stale nižšie ako uradne ceny, najma v pripade poľnohospodarskej pody najvyššej kvality. Podľa dosiahnutych vysledkov nie je najomne na jeden hektar pody ovplyvnene minimalnou zakonnou vyškou najomneho. Naopak minimalna doba najmu stanovena zakonom, pravna forma poľnohospodarskych podnikov a kvalita pody maju vyznamny vplyv na najomne. Čim je vačšia vymera pody jedneho poľnohospodarskeho subjektu, tym vyraznejšie je stlačene najomne za podu. Pravna forma podnikania, ako aj doba najmu predstavuju dominantne faktory, ktore maju vplyv na vyšku najomneho.

References
 • [1] Bandlerova, A. et al. (2/2012) Acquisition of agricultural land by foreigners - the case of Slovakia. Nitra: EU Agrarian law. p. 32 - 38. ISSN 1338-6891.

 • [2] Buday, Š. et al. (2007) Monitoring of the agricultural land market, land rent and rent payment in the selected regions of the Slovak republic and its multifactorial analysis for the year 2005. Bratislava: Research institute of the agricultural and food economics ISBN 978-80-8058-463-4.

 • [3] Ciaian, P - Kancs, A. 2009. The capitalisation of Area Payments into Farmland Rents: Theory and Evidence from the New EU Member States. Brusel: EERI Research Paper Series No. 04/2009 ISSN 2031-4892.

 • [4] Lazikova, J. - Bandlerova, A. 2008. AgriculturalLandLease in Slovakia. In: IlDirittodell’Agricoltura, Rivistaquadrimestraledirettadafelice Casucci, Napoli: EdizioniScientificheItaliene, 1/2008, p. 65 - 82. ISSN 1720 - 4445.

 • [5] Lazikova, J. - Bandlerova, A. 2009. Pravne aspekty najmu poľnohospodarskej pody v SR. In: Pravnik, Praha: Ustav statu a prava AV ČR, v.v.i., č. 5, roč. 148, 2009. s. 500 - 523 ISSN 0231 - 6625.

 • [6] Lazikova, J. - Dimitrova, V. 2008. Landownership in Slovakia and Bulgaria. Enterpreneurship on agriculturalland in EU-27. Nitra, Slovakia. ISBN 978-80-552-0041-5.

 • [7] Lazikova, J - Takač, I. 2010. Pravne a ekonomicke aspekty najmu poľnohospodarskej pody. 1. vydanie. Nitra: SPU, 2010, 100 s. ISBN 978-80-552-0447-5.

 • [8] Slovak LandFund. Annual report. 2008 [on-line]. [cit. 2012.01.12] .

 • [9] Ministry of agriculture of the Slovak republic (2009). Report on agriculture and food industry in the Slovak republic 2009. Bratislava.

 • [10] Law no. 504/2003 on agricultural land rent, agricultural enterprise rent and forestland rent [online] 25.05.2012 .

 • [11] EU FarmEconomicsOverview - FADN, 2009 p.40-41 [on-line]. [cit. 2013.10.1] .

EU agrarian Law

The Journal of Slovak University of Agriculture in Nitra

Journal Information

Target Group experts, teachers and students in the field of agrarian law and related topics, as well as on general public.

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 35 35 20
PDF Downloads 17 17 10