Development of Legal Regulation of the Direct Support of Agriculture in The Period of 2004 – 2013

Open access

Abstract

The Accession Treaty allowed the new Member States to temporarily establish a different system of payment subsidies in agriculture, compared to the system in force in the old Member States. It is a system of the so called Single Area Payment Scheme (SAPS). This system can be used in the Slovak Republic until the end of 2013. The aim of this paper is to evaluate the rules for the direct support of agriculture within the SAPS and its actual implementation in the period 2004 - 2013.

Abstrakt

Zmluva o pristúpení umožnila novým členským štátom možnosť dočasne zaviesť na svojom území iný systém vyplácania podpôr v poľnohospodárstve v porovnaní so systémom platným v starých členských štátoch. Ide o systém tzv. jednotnej platby na plochu - Single Area Payment Scheme (SAPS). Tento systém môže SR používať do konca roku 2013. Cieľom príspevku je zhodnotenie právnej úpravy priamej podpory poľnohospodárstva a jej reálne uplatňovanie v období 2004 - 2013.

References
  • 1. BANDLEROVA, A. et.al. European Union Agrarian Law. Agrarne pravo Europskej unie. 1st ed. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2007. 218 p. ISBN 978-80-8069-990-1.

  • 2. Notifications of the Ministry of Agriculture and Rural Development on the amount of direct payments for the years 2004 - 2013

  • 3. PALŠOVA, L., RUMANOVSKA Ľ. Common Agricultural Policy and its implementation in conditions of Slovak republic. Spoločna poľnohospodarska politika a jej realizacia v podmienkach Slovenskej republiky. 1st ed. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2010. 99 p. ISBN 978-80-552-0442-0.

  • 4. SCHWARCZ, P. The use of direct payments in agriculture after the Luxembourg CAP reform of 2003.Využitie priamych platieb v poľnohospodarstve po luxemburskej reforme SPP z roku

  • 2003. In: Economics of Agriculture, 2007, no.3. p. 19 - 23. ISSN 1335-6186.

  • 5. STŘELEČEK, F., LOSOSOVA, J. The infl uence of the common agricultural policy on the economic situation of farms. Vliv Společne zemědelske politiky na ekonomickou situaci zemědelskych podniků. In: Economics of Agriculture. 2007. no.1. p. 10 - 18.

  • ISSN 1335 - 6186.

  • 6. TICHY, L., ARNOLD, R., ZEMANEK, J., KRAL R., DUMBROVSKY T. European Law. Evropske pravo. 4th ed. Praha: C. H. Beck, 2011. 902 p. ISBN 9788074003332

EU agrarian Law

The Journal of Slovak University of Agriculture in Nitra

Journal Information

Target Group experts, teachers and students in the field of agrarian law and related topics, as well as on general public.

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 17 17 11
PDF Downloads 5 5 4